Learning Centre

Spectral induced polarization investigations in presence of metal sulphide minerals: implications for monitoring the generation of acid mine drainage

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Slater, Lee D., Prof., Rutgers-Newark University, USA
dc.contributor.author Placencia-Gómez, Edmundo Roguer
dc.date.accessioned 2015-09-02T09:03:16Z
dc.date.available 2015-09-02T09:03:16Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.isbn 978-952-60-6304-1 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-6303-4 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/17577
dc.description.abstract The oxidation of metallic particles, e.g., sulphide minerals, present in unconsolidated soils is a source of harmful dissolved ions which poses a contamination risk to groundwater and surface water. When associated with mine waste deposits such as tailings impoundments, the contaminated water discharges are known as acid mine drainage (AMD); this is a major environmental concern in the mining industry. Therefore, methodologies which can help to improve the long-term stability assessment of mine waste deposits and monitoring of contamination risk by AMD are needed. This thesis shows that the dc-resistivity method was suitable for imaging the subsurface structure of the Haveri Au-Cu mine tailings (SW Finland). When coupled with geochemical and mineralogical studies of tailings samples it was possible to characterize a potential reactive zone of AMD generation, as well as to delimit the associated contaminated water (i.e., the AMD discharge) inside the tailings material. The oxidation-reduction reactions at the metal sulphide mineral-electrolyte interface, i.e., the mechanisms which generate the AMD discharges, were investigated by means of the spectral induced polarization (SIP) method at the laboratory scale. The SIP response to oxidation of sulphide minerals (pyrite and pyrrhotite) promoted by dissolved and atmospheric O2 was analysed for synthetic mixtures of silica sand, whereas the SIP response to oxidation promoted by dissolved Fe3+ was analysed on a pyrite-sand mixture and real tailings material, respectively. The effect of redox-passive ions (non-oxidizing agents) and pore water pHw on the SIP response was also investigated. The SIP method shows unique sensitivity in detecting oxidation of sulphide minerals linked to a reduction in the capacitive properties at the metallic mineral surface-electrolyte interface, which diminishes the polarization magnitude given in terms of the imaginary conductivity and total chargeability. This SIP oxidation diagnostic is supported by the electrochemical model of Wong, which defines the IP-phenomenon on the basis of the activation of charge-transfer oxidation-reduction reactions or faradaic process at the metal mineral-electrolyte interface. Similarly, the SIP method is able to distinguish the in-situ oxidation-driven textural features of tailings (i.e., the oxidation degree of sulphide minerals) under saturated conditions. Additionally, the evolving physicochemical conditions from basic (reductive) to acid (oxidant) in the porous medium containing metal sulphide minerals, as expected during the development of AMD discharges, is well defined by the shift of the maximum relaxation of the SIP response towards higher frequencies, significantly impacting the relaxation time. en
dc.description.abstract Metallipitoisten partikkelien, erityisesti sulfidimineraalien hapettuminen konsolidoitumattomissa maa-aineksissa tuottaa veteen liuonneita haitallisia ioneja, jotka voivat johtaa pohja- ja pintavesien pilaantumiseen. Kaivosjätteissä, kuten rikastushiekkassa, muodostuu happamia suotovesiä, mikä on keskeinen ongelma kaivostoiminnan ympäristövaikutusten kannalta. Siksi kaivosjätteiden stabiilisuuden arviointiin sekä happamien kaivosvesiin liittyvien pilaantumisriskien seurantaan tarvitaan yleisesti uusia menetelmiä. Tässä työssä osoitetaan, että tasavirtavastusmittauksella voidaan kuvata ja mallintaa Haverin Au-Cu-kaivoksen rikastushiekka-alueen rakenne. Yhdistämällä maavastusmittauksen tulokset rikastushiekkanäytteiden geokemiallisiin ja mineralogisiin tutkimuksiin voidaan karakterisoida alueet, joissa happamia suotovesiä voi muodostua, ja rajata alueet, joissa rikastushiekan huokosvesi on pilaantunutta. Happamia suotovesiä syntyy mineraalin ja elektrolyytin rajapinnoilla hapetus-pelkistysreaktiossa, joiden mekanismeja tutkittiin indusoidun polarisaation spektrimittauksilla (engl. spectral induced polarisation, SIP). Huokosveteen liuenneen hapen ja huokosilman vaikutuksesta hapettuvien sulfidimineraalien (rikkikiisu, magneettikiisu) SIP-vastetta tutkittiin synteettisessä kvartsihiekkaseoksessa. Liuenneen ferriraudan (Fe3+) vaikutuksesta tapahtuvaa hapettumista tutkittiin pyriitti-hiekka-seosten ohella myös käyttäen todellisia rikastushiekkanäytteitä. Tutkimuksissa selvitettiin myös hapetuspelkistysreaktioihin osallistumattomien ionien ja pH:n vaikutusta SIP-vasteeseen. SIP-menetelmä osoittautui olevan erityisen herkkä arvioitaessa sulfidien hapettumista, jossa metallipitoisten mineraalirakeiden pinnan kapasitiivisuusominaisuudet kuten varautuvuus laskevat. SIP-menetelmään perustuvaa hapetusolosuhteiden diagnostiikkaa tukee myös Wongin esittämä elektrokemiallinen malli, jossa indusoitu polarisaatio esitetään mineraalin ja elektrolyytin rajapinnalla tapahtuvien hapetus-pelkistysreaktioiden ja niiden yhteydessä tapahtuvien faradisten varaussiirtymien avulla. Vastaavalla tavalla SIP-metodilla voidaan havainnoida in-situ veden kyllästämien rikastushiekkojen hapettumiseen liittyviä tekstuurin muutoksia. Sulfidimineraalipitoisessa rikastushiekan kaltaisessa huokoisessa väliaineessa vallitsevat fysikaalis-kemialliset olosuhteet muuttuvat happamien suotovesien kehittyessä emäksisistä (pelkistävistä) happamiin (hapettaviin). Muutos on nähtävissä indusoidun polarisaation spektrissä selvänä maksimirelaksaation siirtymisenä kohti korkeampia taajuuksia, mikä merkittävästi vaikuttaa relaksaation aikaan. fi
dc.format.extent 111 + app. 69
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 102/2015
dc.relation.haspart [Publication 1]: Placencia-Gómez, E., Parviainen, A., Hokkanen, T., and Loukola-Ruskeeniemi,K. 2010. Integrated geophysical and geochemical study and AMD generation at the Haveri Au-Cu mine tailings, SW Finland. Environmental Earth Science, 61(7), 1435-1447. DOI: 10.1007/s12665-010-0459-9
dc.relation.haspart [Publication 2]: Placencia-Gómez, E., Slater, L., Ntarlagiannis, D., Binley, A. 2013. Laboratory SIP signatures associated with oxidation of metal sulfides. Journal of Contaminants Hydrology, 148, 25-38. DOI: 10.1016/j.jconhyd.2013.02.007
dc.relation.haspart [Publication 3]: Placencia-Gómez, E., L.D. Slater. 2014. Electrochemical spectral induced polarization (SIP) modeling of artificial sulfide-sand mixtures. Geophysics, 79 (6), EN91-EN106. DOI: 10.1190/geo2014-0034.1
dc.relation.haspart [Publication 4]: Placencia-Gómez, E., Parviainen, A., Slater, L., Leveinen, J. 2015. Spectral induced polarization (SIP) response of mine tailings. Journal of Contaminant Hydrology, 173, 8-24. DOI: 10.1016/j.jconhyd.2014.12.002
dc.subject.other Environmental science en
dc.subject.other Geoinformatics en
dc.title Spectral induced polarization investigations in presence of metal sulphide minerals: implications for monitoring the generation of acid mine drainage en
dc.title Indusoidun polarisaation spektritutkimukset metallisten sulfidimineraalien läsnäollessa: mahdollinen sovellus happamien kaivosvesien muodostumisen seurantaan fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Engineering en
dc.contributor.department Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos fi
dc.contributor.department Department of Civil and Environmental Engineering en
dc.subject.keyword metallic sulphides en
dc.subject.keyword acid mine drainage en
dc.subject.keyword polarizability en
dc.subject.keyword chargeability en
dc.subject.keyword imaginary conductivity en
dc.subject.keyword spectral induced polarization en
dc.subject.keyword tailings en
dc.subject.keyword oxidation-reduction en
dc.subject.keyword metallisulfidit fi
dc.subject.keyword kaivosten happamat suotovedet fi
dc.subject.keyword polarisoituvuus fi
dc.subject.keyword varautuvuus fi
dc.subject.keyword imaginaarijohtavuus fi
dc.subject.keyword spektri-IP fi
dc.subject.keyword rikastushiekka fi
dc.subject.keyword hapetus-pelkistys fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-6304-1
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Leveinen, Jussi, Prof., Aalto University, Department of Civil and Environmental Engineering, Finland
dc.opn Kemna, Andreas, Prof., University of Bonn, Germany
dc.contributor.lab Engineering Geology and Applied Geophysics en
dc.rev Weller, Andreas, Prof., TU-Clausthal University, Germany
dc.rev Williams, Kenneth Hurst, Dr., Lawrence Berkeley National Laboratory, USA
dc.date.defence 2015-09-11
local.aalto.digifolder Aalto_64813
local.aalto.formfolder 2015_09_02_klo_11_30
local.aalto.archive yes
local.aalto.digiauth ask


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics