Kehityskeskustelut - hyödyksi vai velvoitteeksi

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Kuusinen, Päivi
dc.date.accessioned 2011-11-14T11:23:08Z
dc.date.available 2011-11-14T11:23:08Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/172
dc.description.abstract Organisaatiot ja johtaminen, pro gradu –tutkielma Päivi Kuusinen 16.2.2009 KEHITYSKESKUSTELUT – HYÖDYKSI VAI VELVOITTEEKSI Tutkimuksen tavoitteet Tavoitteena oli tutkia kehityskeskusteluiden hyödyllisyyttä Keskusrikospoliisin henkilöstön kokemana. Lisäksi tavoitteena oli tutkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat hyödyllisyyden kokemiseen joko lisäävästi tai heikentävästi. Kehityskeskusteluiden hyödyllisyyteen liittyviä kysymyksiä käsiteltiin sekä esimiesten että työntekijöiden näkökulmasta. Tutkimuksen toteutustapa, menetelmät ja aineistot Toteutin tutkimuksen case-tutkimuksena. Tutkimusaineistona käytin kohdeorganisaatiossa toteuttamiani teemahaastatteluja ja ennen henkilökohtaisia haastatteluja lomakekyselyjen avulla keräämiäni taustatietoja. Näiden lisäksi keräsin tutkimusaineistoa haastattelemalla työnantajan edustajaa sekä käytin kohdeorganisaation sisäistä ja ulkoista kirjallista materiaalia ja tieteellistä keskustelua aiheesta. Haastatteluja tein neljätoista ja toteutin ne toukokuussa 2008. Haastattelujen analysoinnissa käytin teemoittelua. Tutkimuksen tulokset Tutkimuksen tulosten perusteella ilmeni, että Keskusrikospoliisissa (jatkossa KRP) tulos- ja kehityskeskustelut käydään säännöllisesti kaikkien kanssa, ne kuuluvat KRP:n johtamisjärjestelmään. Lähes kaikki esimiehet tuntuivat hyötyvän niistä, he kokivat ne suhteellisen hyvänä johtamisen välineenä. Alaiset sen sijaan eivät kokeneet kehityskeskusteluja yhtä hyödyllisiksi. KRP:ssa työsuorituksen arviointi sisältyy kehityskeskusteluihin, ja arvioinnin tulos vaikuttaa työntekijän palkkaan. Tämä palkkakeskustelu saa työntekijöiden mielestä aivan liian suuren painoarvon näissä keskusteluissa, ja näin ollen henkilön kehittymisestä puhuminen jää liian vähälle huomiolle. Palkkausjärjestelmää työsuorituksen arviointeineen ei yleensäkään pidetä kovin oikeudenmukaisena, joten tämä kaikki vähentää kehityskeskusteluiden vaikuttavuutta ja hyödyllisyyden kokemista henkilöstön keskuudessa. Merkittävä puute kehityskeskusteluissa katsottiin olevan molemminpuolisen palautteen vähäisyys. Palautetta haluttaisiin saada huomattavasti enemmän. Esimiehet haluaisivat alaisiltaan lisää palautetta esimiestyönsä tukemiseksi. Alaiset puolestaan haluaisi esimiehiltään palautetta kehittyäkseen työssään ja varmistuakseen siitä, että he tekevät oikeita asioita oikealla tavalla. Palautteen toivottiin olevan myös täsmällisempää ja jatkuvampaa. Tulos- ja kehityskeskustelujärjestelmä on KRP:ssa otettu hyvin johtamisen välineeksi. Kehityskeskustelukäytännöt tarvitsevat vielä kehittämistä, jotta niistä saataisiin vielä parempi esimiestyön työkalu ja lisäksi henkilöstö kokisi keskustelujen hyödyllisyyden työssä kehittymisensä ja työhyvinvointinsa välineenä. Avainsanat: kehityskeskustelu, työsuorituksen arviointi, oikeudenmukaisuus, palaute fi
dc.format.extent 81
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Kehityskeskustelut - hyödyksi vai velvoitteeksi fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Marketing and Management en
dc.contributor.department Markkinoinnin ja johtamisen laitos fi
dc.subject.keyword kehityskeskustelut
dc.subject.keyword työsuorituksen arviointi
dc.subject.keyword palaute oikeudenmukaisuus
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201111151084
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Organization and Management en
dc.programme.major Organisaatiot ja johtaminen fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon johtaminen
dc.subject.helecon management
dc.subject.helecon organisaatio
dc.subject.helecon organization
dc.subject.helecon kehitys
dc.subject.helecon development
dc.subject.helecon keskustelu
dc.subject.helecon discussion
dc.subject.helecon työ
dc.subject.helecon work
dc.subject.helecon arviointi
dc.subject.helecon evaluation
dc.subject.helecon palaute
dc.subject.helecon feedback
dc.ethesisid 12040
dc.date.dateaccepted 2009-03-03
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account