They’ll never walk alone? The multiple settings of children’s active transportation and independent mobility

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kyttä, Marketta, Associate Prof., Aalto University, Department of Real Estate, Planning and Geoinformatics, Finland
dc.contributor.author Broberg, Anna
dc.date.accessioned 2015-07-22T09:00:55Z
dc.date.available 2015-07-22T09:00:55Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.isbn 978-952-60-6285-3 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-6284-6 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/17246
dc.description.abstract Interest towards children's mobility patterns has increased due to the health risks related to sedentary lifestyles and increasing obesity levels. While there are indications that the participation of Finnish children and youth in structured exercise has increased, the level of unstructured physical activity, such as walking and cycling for transportation and playing outdoors, has decreased. The decreasing activity levels of children and youth call for a better understanding of the possibilities of different environments to promote physical activity. This thesis examines the mobility behaviours of children and youth in two urban areas of Finland. The main objective is to identify the characteristics of the built environment which promote children's independent mobility and active transportation. Concurrently, I develop new ways of conceptualizing and operationalizing the environment that matters for children's mobility outcomes. Understanding the multiple ways in which the elements of the built environment matter for children's active living requires a specific place-based methodology. In this thesis, an Internet-based softGIS method was used to collect data from children and youth on their mobility during school journeys as well as on their way to the places meaningful to them. My findings show that distance and consequently the density of the built environment are the most crucial elements of environment for children's mobility. Moderately dense urban environments promote children's independence and activity, whereas the places in the densest urban cores are reached in the company of adults using passive transport modes. However, the urban cores offer multitude of interesting things to experience. I conclude that planning and the promotion of physical activity should not concentrate exclusively on some specific journeys or on places specially designed for children and youth. Instead, the whole environment should be considered as a potentially meaningful setting for activities. Based on these findings, new urban areas should be connected to the existing urban structure, and good public transportation links should be developed to allow for independent mobility. In future research, emphasis should be given to the places children frequent, and the environment around these places. Independent mobility should be studied in line with transport mode when we are interested in physical activity during transportation. Moreover, distance should always be taken into account when analysing the associations between environment and mobility. en
dc.description.abstract Lasten liikkuminen aktiivisin kulkutavoin ja itsenäisesti on vähentynyt kaikkialla läntisessä maailmassa. Suomalaiset lapset harrastavat liikuntaa aikaisempaa enemmän, mutta ohjaamaton vapaa-ajan liikkuminen sekä matkojen taittaminen jalan tai pyörällä ovat vähentyneet. Siirtyminen omaehtoisesta kävelemisestä ja pyöräilemisestä autossa kuljetettavaksi vaikuttaa lasten arkiliikkumisen määrään ja sitä kautta terveyteen ja hyvinvointiin. Tarvitaankin tietoa siitä, millaiset yhdyskuntarakenteen piirteet tukevat lasten ja nuorten aktiivista ja itsenäistä liikkumista. Väitöstutkimuksessani tarkastellaan lasten ja nuorten liikkumista Turussa ja pääkaupunkiseudulla. Työssäni selvitän, mitkä yhdyskunnan rakenteelliset piirteet mahdollistavat itsenäisen liikkumisen käyttäen aktiivisia kulkutapoja. Samalla kehitän uusia tapoja käsitteellistää ympäristö, jonka voidaan katsoa vaikuttavan lasten ja nuorten liikkumisvalintoihin. Lähestyn näitä tutkimuskysymyksiä paikkaan kytkeytyvällä pehmoGIS-menetelmällä. Menetelmä mahdollistaa aineiston keräämisen tutkittavilta lapsilta ja nuorilta, jotka pääsevät kertomaan koulumatkastaan ja määrittelemään itselleen merkitykselliset paikat sekä kertomaan liikkumisestaan näihin paikkoihin. Tulokseni osoittavat, että tärkein liikkumisen valintoihin vaikuttava tekijä on kuljettavan matkan pituus. Sitä kautta rakennetun ympäristön tiiviys monissa muodoissaan näyttäytyy keskeisenä liikkumisen tapaa ja itsenäisyyttä ennustavana tekijänä. Kohtuullisen tiivis ympäristö tukee itsenäisyyttä ja aktiivisuutta, kun kaikkein tiiveimmissä kaupunkiympäristöissä käytetään julkisia kulkuneuvoja ja autoa, usein vanhempien seurassa. Kaupunkikeskustat tarjoavat lapsille kuitenkin monipuolisia mahdollisuuksia kokemiseen ja tekemiseen. Tulosten perusteella kaupunkisuunnittelussa ja liikunnanedistämisessä ei tulisi rajoittua vain erityisesti lapsille ja nuorille suunnattuihin ympäristöihin tai yksittäisiin matkoihin. Sen sijaan koko kaupunki tulisi nähdä liikkumaan kannustavana ympäristönä. Uudet asuinalueet tulisi kytkeä osaksi olemassa olevaa kaupunkirakennetta, jotta itsenäisen liikkumisen mahdollistavan joukkoliikenteen järjestäminen on mahdollista. Tutkittaessa ympäristön ja liikkumisen välisiä yhteyksiä huomio pitäisi kiinnittää lasten lukuisiin merkityksellisinä kokemiin paikkoihin ympäristöineen. Myös kuljettujen reittien ympäristöllä on yhteys kulkutapaan ja liikkumisen itsenäisyyteen. Kun kiinnostuksen kohteena on fyysinen aktiivisuus, paitsi kulkutapaa myös liikkumisen itsenäisyyttä tulisi tiedustella. Ympäristön piirteiden ja liikkumisen yhteyksiä tutkittaessa kuljetun matkan pituus tulee aina ottaa huomioon. fi
dc.format.extent 48 + app. 56
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 94/2015
dc.relation.haspart [Publication 1]: Kyttä, Marketta; Broberg, Anna; Kahila, Maarit (2012). Urban environment and children’s active lifestyle: SoftGIS revealing children’s behavioral patterns and meaningful places. Allen Press Publishing Services. American Journal of Health Promotion, volume 26, issue 5, pages e137-e148. ISSN: 0890-1171. DOI: 10.4278/ajhp.100914-QUAN-310
dc.relation.haspart [Publication 2]: Broberg, Anna; Kyttä, Marketta; Fagerholm, Nora (2013). Child-friendly urban structures: Bullerby revisited. Elsevier. Journal of Environmental Psychology, volume 35, pages 110-120. ISSN: 0272-4944. DOI: 10.1016/j.jenvp.2013.06.001
dc.relation.haspart [Publication 3]: Broberg, Anna; Salminen, Samuli; Kyttä, Marketta (2013). Physical environmental characteristics promoting independent and active transport to children’s meaningful places. Elsevier. Applied Geography, volume 38, pages 43–52. ISSN: 0143-6228. DOI: 10.1016/j.apgeog.2012.11.014
dc.relation.haspart [Publication 4]: Broberg, Anna; Sarjala, Satu (2015). School travel mode choice and characteristics of the urban built environment: The case of Helsinki, Finland. Elsevier. Transport Policy, volume 37, pages 1–10. ISSN: 0967-070X. DOI: 10.1016/j.tranpol.2014.10.011
dc.subject.other Architecture en
dc.subject.other Regional planning en
dc.subject.other Transport engineering en
dc.title They’ll never walk alone? The multiple settings of children’s active transportation and independent mobility en
dc.title Lasten ja nuorten itsenäisen ja aktiivisen liikkumisen monet ympäristöt fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Engineering en
dc.contributor.department Maankäyttötieteiden laitos fi
dc.contributor.department Department of Real Estate, Planning and Geoinformatics en
dc.subject.keyword independent mobility en
dc.subject.keyword active transportation en
dc.subject.keyword built environment en
dc.subject.keyword child-friendly environment en
dc.subject.keyword active living research en
dc.subject.keyword GIS en
dc.subject.keyword softGIS en
dc.subject.keyword children en
dc.subject.keyword youth en
dc.subject.keyword itsenäinen liikkuminen fi
dc.subject.keyword kevyt liikenne fi
dc.subject.keyword yhdyskuntarakenne fi
dc.subject.keyword ympäristön lapsiystävällisyys fi
dc.subject.keyword arkiliikkuminen fi
dc.subject.keyword paikkatieto fi
dc.subject.keyword pehmoGIS fi
dc.subject.keyword lapset fi
dc.subject.keyword nuoret fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-6285-3
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Kyttä, Marketta, Associate Prof., Aalto University, Department of Real Estate, Planning and Geoinformatics, Finland
dc.opn Mitra, Raktim, Ryerson University, Canada
dc.date.dateaccepted 2015-06-15
dc.contributor.lab Land Use Planning and Urban Studies Group en
dc.contributor.lab Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä (YTK) fi
dc.rev Gilliland, Jason, University of Western Ontario, Canada
dc.rev Panter, Jenna, University of Cambridge, UK
dc.date.defence 2015-08-07


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account