Julkisten hankintojen kilpailuttaminen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Karvinen, Sanna
dc.date.accessioned 2011-11-14T11:23:08Z
dc.date.available 2011-11-14T11:23:08Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/171
dc.description.abstract Tutkimuksen kohteena ovat julkisten hankintojen kilpailuttamisprosessi, hankintasopimuksen laatiminen sekä oikeusturvakeinot liittyen julkisten hankintojen hankintaprosessiin. Julkisten hankintojen vuotuinen osuus bruttokansantuotteesta on Suomessa merkittävä, noin 15 %. 1.6.2007 tuli voimaan uusi laki julkisten hankintojen kilpailuttamisesta. Hankintalain tavoitteena on julkisten varojen käytön tehostaminen, laadukkaiden hankintojen tekemisen edistäminen sekä yhteisöjen tasapuolisten mahdollisuuksien turvaaminen julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa. Tutkimuksen toisessa luvussa käsitellään hankintalain soveltamisalaa. Esityksessä käydään läpi julkisen hankinnan määritelmää, laissa määriteltyjä hankintayksiköitä, hankintojen kynnysarvoja sekä poikkeuksia koskien lain soveltamisalaa. Hankintayksiköitä, joiden tulee noudattaa hankintalaissa säädeltyjä menettelyitä, ovat valtion, kuntien ja kuntayhtymien viranomaiset, valtion liikelaitokset sekä julkisoikeudelliset laitokset. Lisäksi hankinnat, joiden rahoittamiseen on käytetty julkisia varoja, tulee kilpailuttaa. Tutkimuksessa esitellään kahdet eritasoiset kynnysarvot: EU-kynnysarvot ja kansalliset kynnysarvot. Hankinnan ennakoidun arvon ja kynnysarvojen perusteella määritellään, milloin hankintaprosessissa noudatetaan EU- ja milloin kansallisia menettelyitä. Tutkimuksen kolmannessa luvussa kuvataan hankinnan suunnittelua ja hankinnasta ilmoittamista. Tarkoituksena on esittää, mitä hankintayksikön olisi syytä tehdä ennen varsinaista hankintamenettelyä. Tähän kuuluu mm. hankintastrategian kuvaaminen, markkinoiden kartoittaminen ja hankintamenettelyn valinta. Ensisijaiset hankintamenettelyt ovat avoin ja rajoitettu menettely. Muita hankintamenettelyitä voidaan käyttää vain poikkeuksellisesti, kun tietyt laissa määritellyt vaatimukset täyttyvät. Hankinnoista tehdään virallinen ilmoitus osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. Esityksessä on käsitelty erikseen mitä hankintailmoituksessa tulee mainita EU-hankintojen ja kansallisten hankintojen kohdalla. Tutkimuksen neljännessä luvussa tarkastellaan tarjoajien arviointia ja tarjouspyynnön laatimista. Tarjoajien arviointi suoritetaan eri asteisten poissulkemisperusteiden mukaan. Näitä ovat pakolliset poissulkemisperusteet, muut poissulkemisperusteet ja soveltuvuusvaatimukset. Esitys kuvaa myös tarjouspyynnön laatimisen perusperiaatteita, tarjouspyynnön rakennetta ja sisältöä sekä tarjouspyynnön lähettämistä. Uudessa hankintalaissa tarjouspyynnön sisältö on kuvattu entistä tarkemmin. Tutkimuksen viidennessä luvussa käsitellään tarjousten käsittelyä ja hankintapäätöksen tekemistä. Tarkoituksena on antaa kokonaiskuva tarjousten käsittelystä niiden avaamisesta kelpoisuuden tarkistamisen ja vertailun kautta aina hankintapäätöksestä ilmoittamiseen. Ennen tarjousten vertailua tulee tarkistaa tarjousten kelpoisuus ja hylätä virheelliset, puutteelliset sekä myöhästyneet tarjoukset. Tarjouksia vertailtaessa käytetään valintaperusteena joko halvinta hintaa tai kokonaistaloudellista edullisuutta. Käytettäessä kokonaistaloudellista edullisuutta tarjoukset vertaillaan ennalta ilmoitettujen vertailuperusteiden mukaan. Tutkimuksen kuudennen luvun aiheena on hankintasopimuksen laatiminen. Luvussa kerrotaan, minkälaisia hankintalain säännöksiä hankintasopimuksen laatimiseen liittyy. Lisäksi esityksessä annetaan esimerkinomainen lista asioista, joita sopimukseen tulisi kirjata. Tutkimuksen seitsemännessä luvussa tarkastellaan hankintaprosessiin liittyviä oikeusturvakeinoja. Käsittely keskittyy kahteen tärkeimpään keinoon eli asian saattamiseen markkinaoikeuteen sekä vahingonkorvauksen hakemiseen yleisestä alioikeudesta. Esitys kuvaa hakemuksen tekemistä, menettelyä ja seuraamuksia markkinaoikeudessa sekä muutoksen hakua markkinaoikeuden päätökseen. Markkinaoikeuden määräämät seuraukset voivat olla erilaisia kieltoja, virheellisen päätöksen poistaminen kokonaan tai osittain, velvoittaminen korjaamaan virheellisen menettelyn, hyvitysmaksun määrääminen sekä velvoittaminen oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen. fi
dc.format.extent 72
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Julkisten hankintojen kilpailuttaminen fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Accounting and Finance en
dc.contributor.department Laskentatoimen ja rahoituksen laitos fi
dc.subject.keyword julkiset hankinnat
dc.subject.keyword hankintalaki
dc.subject.keyword tarjouskilpailu
dc.subject.keyword markkinaoikeus
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201111151083
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Business Law en
dc.programme.major Yritysjuridiikka fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon yritysjuridiikka
dc.subject.helecon business law
dc.subject.helecon julkinen sektori
dc.subject.helecon public sector
dc.subject.helecon hankinnat
dc.subject.helecon purchasing
dc.subject.helecon tarjouskilpailu
dc.subject.helecon competitive bidding
dc.ethesisid 12039
dc.date.dateaccepted 2009-03-05
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account