Productivity related factors of knowledge work in an IT service organization

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Cankar, Michael
dc.contributor.author Savin, Laura
dc.date.accessioned 2015-07-01T08:16:30Z
dc.date.available 2015-07-01T08:16:30Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/17087
dc.description.abstract Because knowledge work is very different depending on the worker and its results are not always visible to others, it is impossible to measure the productivity of knowledge workers in practice. Instead of measuring it numerically, it is possible to evaluate how different factors affect productivity in knowledge work. The goal of the thesis was to study the following research questions:. 1. Which factors increase and which factors decrease knowledge work productivity in the case company?. 2. How can knowledge work productivity be improved in the case company?. This was done by interviewing knowledge workers in an IT service company by using a detailed list of factors, which was formed based on previous studies and other theoretical frameworks. This study shows that the productivity factors are highly subjective and have different effect on different people. The factors are also linked to each other, which makes it difficult to affect only a single factor. Some of the most significant groups of factors include co-workers, amount of autonomy, learning and teaching, attitudes, tacit knowledge transfer, organization culture, working conditions and that the company treats its employees as assets, not as costs. The most prevalent single factors proved to be the amount of responsibility, trust, the stress level and the level of challenge and difficulty of the task. Improving productivity starts with the organization culture because it is possible to change all the other significant factors through it. The employees should be given freedom to choose their own ways of working and which technologies they want to use, which gives them the feeling of being trusted and valued, which in turn increases productivity via higher motivation. In practice, productivity could be improved by organizing regular informal coffee breaks during which the employees could network, catch up, discuss work-related matters and promote tacit knowledge transfer. en
dc.description.abstract Koska tietotyö on tekijästä riippuen hyvin erilaista eivätkä tulokset aina ole näkyviä, on tietotyöntekijöiden tuottavuutta käytännössä mahdotonta mitata. Sen sijaan, että mitattaisiin suoraan tuottavuuden määrää numeerisesti, onkin helpompaa arvioida, miten erilaiset tekijät vaikuttavat tuottavuuteen. Tämän työn tavoitteena oli vastata seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 1.Mitkä tekijät nostavat ja mitkä laskevat tietotyöntekijöiden tuottavuutta kohdeyrityksessä?. 2.Miten tietotyöntekijöiden tuottavuutta voidaan parantaa kohdeyrityksessä?. Tutkimus toteutettiin haastattelemalla kohdeyrityksen työntekijöitä käyttäen teoriakatsauksen pohjalta koottua yksityiskohtaista listaa erilaisista tekijöistä. Tulosten perusteella voidaan sanoa, että tekijät ovat hyvin subjektiivisia ja vaikuttavat eri ihmisiin eri tavoin. Tekijät ovat myös vahvasti toisiinsa linkittyneitä, jolloin vain yhteen tekijään vaikuttaminen on vaikeaa. Merkittävän paljon tietotyöntekijöiden tuottavuuteen vaikuttavat muut työntekijät, itsenäisyyden määrä, oppiminen ja opettaminen, yleinen asenne, hiljaisen tiedon siirtyminen, organisaatiokulttuuri, työskentelyolosuhteet sekä se, että yritys kohtelee työntekijöitään pääomana eikä kuluina. Olennaisimmiksi yksittäisiksi tekijöiksi osoittautuivat vastuun oikea määrä. molemminpuolinen luottamus, sopiva stressin määrä sekä tehtävän sopiva vaikeustaso ja haastavuus. Tuottavuuden parantaminen lähtee organisaatiokulttuurista, koska sen kautta voidaan vaikuttaa kaikkiin muihin merkittäviin tekijöihin. Työntekijöille annetaan mahdollisuuksia valita omat työtapansa ja -välineensä, jolloin he kokevat, että heihin luotetaan ja että heitä arvostetaan, mikä puolestaan nostaa tuottavuutta muun muassa korkeamman motivaation kautta. Käytännössä tuottavuuden parantamista voidaan yrittää esimerkiksi säännöllisillä epävirallisilla kahvihetkillä, joissa työntekijät voivat verkostoitua, vaihtaa kuulumisia, keskustella työstään ja samalla edesauttaa hiljaisen tiedon siirtymistä. fi
dc.format.extent vi + 57 s. + liitt. 16 s.
dc.language.iso en en
dc.title Productivity related factors of knowledge work in an IT service organization en
dc.title Tietotyöntekijän tuottavuuteen vaikuttavat tekijät IT-palvelualalla fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword tietotyö fi
dc.subject.keyword tuottavuus fi
dc.subject.keyword tuottavuustekijät fi
dc.subject.keyword IT-palveluala fi
dc.subject.keyword knowledge work en
dc.subject.keyword productivity en
dc.subject.keyword productivity factors en
dc.subject.keyword IT service industry en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201507013729
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Työpsykologia ja johtaminen fi
dc.programme.mcode TU-53
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Vartiainen, Matti


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account