Industry life cycle, technological regimes and firm size; comparison of manufacturing and services

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Peltoniemi, Mirva
dc.contributor.author Tiainen, Ossi
dc.date.accessioned 2015-07-01T08:16:26Z
dc.date.available 2015-07-01T08:16:26Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/17086
dc.description.abstract Despite the increased attention that services have recently received, many research areas within industry evolution and innovation remain yet to integrate manufacturing and services under the same concepts and frameworks. Following a synthesis approach, the objective of this study is to compare manufacturing and services with respect to three particularly important areas within industry evolution and innovation: industry life cycle (ILC), technological regimes, and firm size. Three different methods were utilized in the study. First, a literature review was conducted with the purpose of forming hypotheses that could be tested in the empirical section. Subsequently, a cluster analysis based on the microdata of the fourth wave of the Community Innovation Survey was carried out resulting in industry taxonomy of innovation along with descriptive statistics. Finally, a regression analysis was performed with the purpose of examining relationships between firm size and the innovative activities as well as output of firms. This study manages to validate and extend current research on manufacturing and service-intensive industry similarities and differences in three particularly important ways. First, the study found that service-intensive industries in fact innovate as much as manufacturing-intensive industries when measured by the introduction of product (goods and service) innovations. Second, service-intensive industries seem to have fewer possibilities of capturing economies of scale than manufacturing-intensive industries. Third, the ease of appropriating returns to innovation and protecting innovations are lower in services than in manufacturing suggesting less significant first-mover advantages and barriers to entry in services. The results may have significant implications to the ILC of service-intensive industries. The increase in the number of firms during the exploratory stage of an industry may be less distinct in services compared to manufacturing because of lower first-mover advantages. In addition, consolidation in the mature stage of the ILC may be slower in services due to, for example, fewer possibilities of capturing economies of scale. en
dc.description.abstract Vaikka palvelututkimus on viime aikoina saanut kasvavassa määrin huomiota, valmistavaa teollisuutta ja palveluja ei ole onnistuttu tuomaan samojen käsitteiden ja viitekehysten alle monissa toimialaevoluutioon ja innovaatioihin liittyvissä tutkimusaloissa. Tämän synteesinäkökulmaa noudattavan tutkimuksen tavoite on vertailla valmistavaa teollisuutta ja palveluja toimialan elinkaaren, teknologisen järjestelmän ja yrityksen koon osalta. Tutkimuksessa sovellettiin kolmea eri menetelmää. Ensiksi laadittiin kirjallisuuskatsaus, jossa muodostettiin empiirisessä osuudessa testattavat hypoteesit. Seuraavaksi tehtiin klusterianalyysi Yritysten innovaatiotoiminta -kyselyn (Eurostat CIS4) perusteella. Tämän tuloksena muodostettiin kuvailevien tilastojen lisäksi luokittelu toimialojen innovatiivisuudesta. Lopuksi suoritettiin regressioanalyysi, jonka tarkoituksena oli selvittää yhteyksiä yrityksen koon ja yritysten innovatiivisten aktiviteettien sekä tuotosten välillä. Tutkimus validoi ja laajentaa nykyistä tutkimusta valmistavan teollisuuden ja palveluiden yhtäläisyyksistä ja erilaisuuksista kolmella merkittävällä tavalla. Ensiksi tutkimus osoittaa, että palvelutoimialat innovoivat yhtä paljon kuin valmistava teollisuus, jos innovatiivisuutta mitataan uusien tuoteinnovaatioiden (hyödyke- ja palveluinnovaatioiden) määrällä. Toiseksi, palveluissa näyttää olevan vähemmän mahdollisuuksia saavuttaa skaalaetuja kuin valmistavassa teollisuudessa. Kolmanneksi, palvelutoimialoilla on vaikeampaa hyötyä innovaatiotoiminnasta ja suojella innovaatioita kopioinnilta kuin valmistavassa teollisuudessa. Tämä viittaa siihen, että edelläkävijyyden edut sekä toimialalle tulon esteet ovat siellä vähemmän merkittäviä. Työn tuloksilla voi olla merkittäviä implikaatioita palveluintensiivisten toimialojen elinkaarelle. Yritysten määrän kasvu toimialan elinkaaren alkuvaiheessa saattaa olla hitaampaa kuin valmistavassa teollisuudessa johtuen alhaisemmista edelläkävijyyden eduista. Lisaksi toimialan konsolidaatio elinkaareen kypsässä vaiheessa voi olla hitaampaa palveluissa esimerkiksi skaalaetujen pienuuden takia. fi
dc.format.extent vi + 121 s. + liitt. 9 s.
dc.language.iso en en
dc.title Industry life cycle, technological regimes and firm size; comparison of manufacturing and services en
dc.title Toimialan elinkaari, teknologiset järjestelmät ja yrityksen koko; valmistavan teollisuuden ja palvelutoimialojen vertailu fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword toimiala fi
dc.subject.keyword elinkaari fi
dc.subject.keyword yritys fi
dc.subject.keyword teollisuus fi
dc.subject.keyword valmistava fi
dc.subject.keyword palvelut fi
dc.subject.keyword life cycle en
dc.subject.keyword technological en
dc.subject.keyword regime en
dc.subject.keyword firm size en
dc.subject.keyword manufacturing en
dc.subject.keyword services en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201507013728
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Yritysstrategia ja kansainvälinen liiketoiminta fi
dc.programme.mcode TU-91
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Schildt, Henri


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account