Learning Centre

User-centered aspects in enterprise architecture practices: Exploratory study on the perceptions of Finnish enterprise architecture practitioners

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Hiekkanen, Kari
dc.contributor.author Jakobsson, Aino
dc.date.accessioned 2015-07-01T08:15:29Z
dc.date.available 2015-07-01T08:15:29Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/17072
dc.description.abstract Enterprise architecture (EA) provides tools for understanding complex systems; however, the understanding the benefits of enterprise architecture practices is lacking among stakeholders. This thesis suggests the user-centered design (UCD) approach for EA practices to improve the benefit realization and evaluation of EA practices for stakeholders. It is not known that linkages between EA and UCD would have been researched before. The goal of the thesis was to discover possible linkage. The thesis examined the current status of user-centered aspects within EA practices and the perceptions of EA practitioners about applying user-centered principles within EA work. The user-centered principles are based on the principles of ISO 924121O:201O(E) "Human-centred design for interactive systems" standard. Research data consisted of 16 thematic interviews with enterprise architecture practitioners. The qualitative analysis of the data applied the grounded theory approach. The findings show that considering user-centered aspects happens mostly in the business-driven EA work. However, enterprise architecture work seemed usually still IT-centric in practice. Considering user-centered aspects within enterprise architecture practices could support the transformation from IT-centric EA work to business driven EA work. Most of the practitioners perceived applying user-centered principles possible in EA practices. However, applying UCD principles and collaboration between fields require defining the context of application and clarifying certain concepts, such as user, for all the parties. The research and its findings provide a solid basis for further studies. en
dc.description.abstract Kokonaisarkkitehtuuri (enterprise architecture, EA) tarjoaa työkaluja kompleksisten järjestelmien ymmärtämiseen, mutta kokonaisarkkitehtuurityön hyötyjen ymmärrys on kuitenkin vähäistä sidosryhmien joukossa. Tämä diplomityö ehdottaa käyttäjäkeskeisen suunnittelun (user-centered design, UeD) lähestymistavan liittämistä kokonaisarkkitehtuurikäytäntöihin tehostamaan kokonaisarkkitehtuurityön hyötyjen aikaansaamista ja todentamista sidosryhmien välillä. Linkkiä käyttäjäkeskeisen suunnittelun ja kokonaisarkkitehtuurin välillä ei ole tiettävästi tutkittu aiemmin. Työn tavoitteena oli löytää mahdollinen linkki. Työssä tutkittiin käyttäjäkeskeisten aspektien huomioimista nykyisessä kokonaisarkkitehtuurityössä sekä kokonaisarkkitehtuuriammattilaisten näkemyksiä käyttäjäkeskeisten periaatteiden soveltamisesta kokonaisarkkitehtuurityöhönsä. Käyttäjäkeskeisten periaatteiden pohjaksi otettiin ihmiskeskeisen suunnittelun periaatteet ISO 9241-210:2010(E)-standardin mukaisesti. Tutkimusaineisto koostui 16 teemahaastattelusta. Laadullinen analyysi sovelsi aineistolähtöistä (grounded theory) lähestymistapaa. Löydökset osoittavat, että käyttäjäkeskeisten aspektien huomioimista ilmenee lähinnä toimintalähtöisessä kokonaisarkkitehtuurityössä. Käytännössä kokonaisarkkitehtuurityö näyttäytyy kuitenkin useimmiten vielä IT -keskeisenä. Käyttäjäkeskeisten aspektien huomioiminen kokonaisarkkitehtuurikäytännöissä voisi tukea muutosta IT-keskeisestä työstä toimintalähtöiseen. Käyttäjäkeskeisten periaatteiden soveltaminen kokonaisarkkitehtuurityössä on lähes kaikkien haastateltujen ammattilaisten mukaan mahdollista. Periaatteiden soveltaminen ja yhteistyö näiden alojen välillä vaatii kuitenkin soveltamiskontekstin määritystä ja tiettyjen käsitteiden, kuten käyttäjä, selventämistä kaikille osapuolille. Tutkimus ja sen löydökset tarjoavat vakaan pohjan jatkotutkimuksille. fi
dc.format.extent ix + 117 s.
dc.language.iso en en
dc.title User-centered aspects in enterprise architecture practices: Exploratory study on the perceptions of Finnish enterprise architecture practitioners en
dc.title Käyttäjäkeskeiset aspektit kokonaisarkkitehtuurikäytännöissä: Kartoittava tutkimus suomalaisten kokonaisarkkitehtuuriammattilaisten näkemyksistä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.department Tietotekniikan laitos fi
dc.subject.keyword kokonaisarkkitehtuuri fi
dc.subject.keyword käytännöt fi
dc.subject.keyword käyttäjäkeskeinen suunnittelu fi
dc.subject.keyword ihmiskeskeisen suunnittelun periaatteet fi
dc.subject.keyword käyttökonteksti fi
dc.subject.keyword enterprise architecture en
dc.subject.keyword practices en
dc.subject.keyword user-centered design en
dc.subject.keyword human-centered en
dc.subject.keyword design principles en
dc.subject.keyword use context en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201507013714
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Tietotekniikka fi
dc.programme.mcode T-86
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Mäntylä, Martti
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_06593
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 49348
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics