Learning Centre

Social Network Analysis in Software Engineering: A Literature Review and a case study

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Paasivaara, Maria
dc.contributor.author Räty, Petteri
dc.date.accessioned 2015-07-01T08:15:20Z
dc.date.available 2015-07-01T08:15:20Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/17070
dc.description.abstract Social Network Analysis (SNA) can be used to model and analyze the communication in software projects. Software projects have become increasingly global in recent years. Global software development makes distances moot and provides access to more talented and skilled people. However, it also has unique challenges that usually deal with time zone, cultural and communication issues. Research into these communication issues using SNA aims to provide solutions that mitigate these issues. This thesis has a two-fold research goal. It first executes a systematic literature review (SLR) of social network analysis in software engineering. Secondly, it includes a case study of a globally distributed student project in an industrial setting. The goal of the case study is to explore the connection between SNA metrics and distributed Scrum sprint outcomes. The networks are built from collected communication data such as email. The outcomes are based on surveys for the developers and data from project management software. We did not succeed in providing clear models for the connection between SNA and sprint outcomes with the help of our five hypotheses. We did find that all the teams had different communication patterns although they all used the same distributed Scrum process. For example, based on the SLR we expected to find dominant communicators, which happened in one of the three teams. The biggest contribution of this thesis is to function as a launch pad for future research. en
dc.description.abstract Sosiaalista verkostoanalyysia (SVA) voidaan käyttää ohjelmistoprojektien kommunikaation mallinnukseen ja analyysiin. Ohjelmistoprojekteista on tullut lisääntyvissä määrin maailmanlaajuisia viime vuosina. Maailmanlaajuisen ohjelmistokehityksen avulla etäisyydellä ei ole väliä ja on mahdollista saada käyttöön lahjakkaampia ja ammattitaitoisempia ihmisiä. Kuitenkin siihen liittyy myös ainutlaatuisia haasteita, jotka yleensä koskevat eroja aikavyöhykkeissä sekä kulttuurissa ja kommunikaatiota. SVA:a hyödyntävä tutkimus näihin kommunikaatioongelmiin tähtää ratkaisujen tarjoamiseen näiden ongelmien lieventämiseen. Tällä työllä on kaksi tutkimustavoitetta. Ensimmäiseksi työssä on systemaattinen kirjallisuuskatsaus (SKK) sosiaaliseen verkostoanalyysiin ohjelmistotuotannossa. Toiseksi työssä on tapaustutkimus kansainvälisesti hajautetusta opiskelijaprojektista teollisessa asetelmassa. Tapaustutkimuksen tavoitteena on tutkia yhteyttä SVA-mittareiden ja hajautetun Scrumin tuloksien välillä. Verkot rakennettiin kerätystä kommunikaatiodatasta kuten sähköposteista. Tulokset perustuvat kehittäjille tehtyihin kyselyihin ja dataan projektinhallintajärjestelmästä. Emme onnistuneet tarjoamaan selkeistä malleja SVA-mittareiden ja sprinttien tuloksien yhteydelle viiden hypoteesimme avulla. Havaitsimme, että kaikilla ryhmillä oli erilainen kommunikaatiomalli, vaikka kaikki käyttivät samaa hajautetun Scrumin prosessia. Esimerkiksi SKK:n pohjalta odotimme löytävämme hallitsevan viestijän, mikä tapahtui yhdessä ryhmässä kolmesta. Työn keskeisin anti on toimia alustana tulevalle tutkimukselle. fi
dc.format.extent viii + 87 s. + liitt. 7 s.
dc.language.iso en en
dc.title Social Network Analysis in Software Engineering: A Literature Review and a case study en
dc.title Sosiaalinen verkostoanalyysi ohjelmistotuotannossa: kirjallisuuskatsaus ja tapaustutkimus fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword sosiaalinen verkostoanalyysi fi
dc.subject.keyword maailmanlaajuisesti hajautettu ohjelmointikehitys fi
dc.subject.keyword systemaattinen kirjallisuuskatsaus fi
dc.subject.keyword tapaustutkimus fi
dc.subject.keyword Scrum fi
dc.subject.keyword ketterä ohjelmistokehitys fi
dc.subject.keyword opetus fi
dc.subject.keyword social network analysis en
dc.subject.keyword global software development en
dc.subject.keyword systematic literature review en
dc.subject.keyword case study en
dc.subject.keyword agile en
dc.subject.keyword teaching en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201507013712
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Tietojenkäsittelyoppi fi
dc.programme.mcode T-76
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Lassenius, Casper
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_90000
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 49346
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics