Learning Centre

Statistical modeling of ice-induced loads on a research vessel

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Suominen, Mikko
dc.contributor.author Kotilainen, Mikko
dc.date.accessioned 2015-07-01T08:14:50Z
dc.date.available 2015-07-01T08:14:50Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/17063
dc.description.abstract Interest in arctic natural resources and possibility of new ship routes have made navigation in ice covered waters, and safety of such vessels, a current topic. One concern when designing these vessels is to know the forces they are subjected to when they operate in ice. Because ice is a very inconsistent material, these forces are difficult to predict. Numerous studies on ice loads have been made, but only few have tried to link ice loads to ice conditions. The aim of this Thesis is to find a link between ice loads and ice conditions. Ice conditions concerned are ice thickness according to electromagnetic device and stereo camera measurements in addition to speed of the ship. The data used in this Thesis comes from a two-day ice-trial onboard S.A. Agulhas II on the Bothnian Bay, March of 2012. First, data that is assumed to be inaccurate is discarded. Then the frequencies ice loads occur in specific ice conditions are determined. We estimate how high the ice load amplitude is by fitting modified lognormal estimators to the probability of exceedance distribution of the amplitudes and determine how the load amplitude changes when ice conditions change. After that we know how frequently ice loads occur and how sizable they are in specific ice conditions. en
dc.description.abstract Kiinnostus arktisiin luonnonvaroihin ja uudet laivareittimahdollisuudet ovat tehneet jääpeiteisillä vesillä tapahtuvasta merenkulusta, ja näiden laivojen turvallisuudesta, ajankohtaisen aiheen. Eräs huomioonotettava seikka näiden laivojen suunnittelussa on ottaa huomioon jääkentässä liikkumisesta aiheutuvat voimat. Koska jää on erittäin epäyhtenäinen materiaali, näiden voimien ennustaminen on hankalaa. Useita jääkuormatutkimuksia on tehty, mutta vain harvat ovat yrittäneet yhdistää jääkuormia jääoloihin. Tämän työn tarkoituksena on löytää yhteys jääkuormien ja jääolojen välillä. Huomioonotetut jääolot ovat stereokameralla ja elektromagneettisella laitteella mitatut jäänpaksuudet laivan nopeuden lisäksi. Työssä käytetty data saatiin kaksipäiväisessä tutkimusalus S.A. Agulhas II:lla Pohjanlahdella tehdyssä jääajossa maaliskuussa 2012. Ensin epätarkkana pidetty data poistetaan. Sitten määritetään tietyissä jääoloissa sattuneiden jääkuormien esiintymistaajuus. Kuormien amplitudien korkeudet estimoidaan sovittamalla muokattuja lognormaaliestimaattoreita kuorma-amplitudien ylitys-todennäköisyysjakaumaan ja määritetään miten kuorma-amplitudit muuttuvat jääolojen muuttuessa. Tämän jälkeen tiedetään kuinka taajaan jääkuormia syntyy ja kuinka isoja niiden amplitudit ovat tietyissä jääoloissa. fi
dc.format.extent vii + 58 s. + liitt. 27 s.
dc.language.iso en en
dc.title Statistical modeling of ice-induced loads on a research vessel en
dc.title Tutkimusalukseen kohdistuvien jääkuormien tilastollinen mallintaminen fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword jääkuorma fi
dc.subject.keyword jääolosuhde fi
dc.subject.keyword tilastollinen mallintaminen fi
dc.subject.keyword kumulatiivinen todennäköisyys fi
dc.subject.keyword ice loads en
dc.subject.keyword ice conditions en
dc.subject.keyword statistical modeling en
dc.subject.keyword cumulative probability en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201507013705
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Sovellettu matematiikka fi
dc.programme.mcode Mat-2
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Salo, Ahti
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_90988
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 49339
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse