Learning Centre

Improving in-house software development process; A user-centered approach

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kuusinen, Jouni
dc.contributor.author Paananen, Antti
dc.date.accessioned 2015-07-01T08:13:00Z
dc.date.available 2015-07-01T08:13:00Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/17038
dc.description.abstract This study examines the possibility to improve an in-house software development process by applying the ISO standard (ISO 9241-210 Human-centered design for interactive systems) in the development of an Enterprise Resource Planning (ERP) system. The detection of improvement is achieved by comparing the levels of Usability Maturity Model (UMM) and Capability Maturity Model Integration (CMMI) before and after applying the human-centered design into the software development process. The study also aims to define a suitable set of usability methods, which can be both attached to the in-house software development process and used to identify possible cultural differences in the usage of the ERP system. In this thesis, a set of usability methods are combined with the human-centered design activities. After this, a process of the ERP system is examined by applying the principles of human-centered design and usability methods. First, a subset of methods is used to understand and specify the process's context of use and the user requirements. Second, mock-ups and a high-fidelity prototype are created to produce design solutions to meet user requirements. Finally, the created designs are evaluated against the user requirements by applying a subset of evaluation methods. Some of the usability methods enabled the identification of usability issues and requirements, as well as cultural differences in the system usage. Applying the methods to the software development process improved the system usability. For example, the results of System Usability Scale improved significantly compared with the current system (SUS score approx. 50/100) and the prototype (SUS score approx. 74/100). The study produced recommendations about the applicable usability methods. However, the main result of the study is a conclusion that the Usability Maturity Model and Capability Maturity Model Integration levels can be increased, and thereby in-house software development process can be improved by applying the human-centered design activities and usability methods. en
dc.description.abstract Tässä työssä tutkitaan mahdollisuutta parantaa yrityksen sisällä tapahtuvaa ohjelmistokehitysprosessia hyödyntämällä ISO standardia (ISO 9241-210 Ihmisen ja järjestelmän vuorovaikutuksen ergonomia) toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) kehityksessä. Kehitys on pyritty havaitsemaan vertaamalla käytettävyyden ja tuotekehityksen kypsyysmallien tasojen muutosta, kun ihmisläheisen suunnittelun toiminnot on lisätty ohjelmistokehitysprosessiin. Lisaksi tutkielmassa on yritetty löytää joukko käytettävyysmenetelmiä, jotka voidaan liittää yrityksen sisäiseen ohjelmistokehitysprosessiin, ja joilla voidaan havaita mahdolliset toiminnanohjausjärjestelmän käytössä ilmenevät kulttuurierot. Tutkielmassa joukko käytettävyysmenetelmiä on liitetty ihmisläheisen suunnittelun perustoimintoihin, jonka jälkeen yhtä toiminnanohjausjärjestelmän prosesseista on tutkittu soveltaen näitä toimintoja. Alussa osaa käytettävyysmenetelmistä on hyödynnetty käyttökontekstin ymmärtämiseksi ja käytettävyysvaatimuksien määrittelemiseksi. Seuraavaksi on luotu käyttöliittymämalleja ja korkean tason prototyyppi käytettävyysvaatimusten mukaisesti. Tämän jälkeen menetelmien avulla on selvitetty, vastaavatko käyttöliittymämallit havaittuihin käytettävyysvaatimuksiin. Osalla käytettävyysmenetelmistä pystyttiin havaitsemaan käytettävyysongelmia, käytettävyysvaatimuksia ja kulttuurieroja järjestelmän käytössä. Hyödyntämällä menetelmiä ohjelmistokehityksessä, saatiin aikaan parannuksia käytettävyydessä. Esimerkiksi System Usability Scale -kyselyiden (SUS) tulokset paranivat huomattavasti verrattaessa nykyistä järjestelmää (SUS-arvo noin 50/100) ja prototyyppiä (SUS-arvo noin 74/100). Tutkielmassa annetaan suositus hyväksi havaituista menetelmistä. Työn tärkein tulos on kuitenkin johtopäätös siitä, että käytettävyyden ja tuotekehityksen kypsyysmallien tasoa, ja siten yrityksen sisällä tapahtuvaa ohjelmistokehitysprosessia, voidaan kehittää hyödyntämällä ihmisläheisen suunnittelun periaatteita ja sopivia käytettävyysmenetelmiä. fi
dc.format.extent 72 s.
dc.language.iso en en
dc.title Improving in-house software development process; A user-centered approach en
dc.title Yrityksen sisäisen ohjelmistokehitysprosessin parantaminen; Käyttäjäkeskeinen lähestymistapa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword kognitiivinen läpikäynti fi
dc.subject.keyword käytettävyyden etälukitus fi
dc.subject.keyword kontekstuaalinen haastattelu fi
dc.subject.keyword ohjelmistoprosessin kehitys fi
dc.subject.keyword käytettävyyden kypsyysmalli fi
dc.subject.keyword ERP en
dc.subject.keyword cognitive walkthrough en
dc.subject.keyword remote usability logging en
dc.subject.keyword SUS en
dc.subject.keyword contextual inquiry en
dc.subject.keyword ISI en
dc.subject.keyword software process improvement en
dc.subject.keyword RCI en
dc.subject.keyword usability maturity model en
dc.subject.keyword CMMI en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201507013680
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Käytettävyystutkimus fi
dc.programme.mcode T-121
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Nieminen, Marko
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_00467
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 49203
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse