Teollisen internetin vaikutus sähköiseen talotekniikkaan

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Danska, Antti
dc.contributor.author Henriksson, Joni
dc.date.accessioned 2015-06-24T11:09:29Z
dc.date.available 2015-06-24T11:09:29Z
dc.date.issued 2015-06-10
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/16835
dc.description.abstract Tässä diplomityössä perehdyttiin teolliseen internettiin käsitteenä sekä siihen kuinka se tulee muuttamaan sähkösuunnittelutoimiston työskentelyä. Työ tehtiin insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy:lle toimiston sähkö-, tele ja turvasuunnittelun avuksi. Työn tavoitteena oli selvittää kuinka teollinen internet tulee muuttamaan sähkösuunnittelua, millaisia mahdollisuuksia se luo ja kuinka siihen tulisi varautua etukäteen. Työssä käsiteltiin teollisen internetin ja eri synonyymi-käsitteiden merkityksiä ja vivahteellisia eroja. Työssä selvitettiin myös tämän hetkistä yleistä markkinatilannetta teollisen internetin osalta sekä perehdyttiin hieman tarkemmin talotekniikan tarjontaan. Markkinatilannetta selvitettiin lähettämällä sähköpostitse kyselyitä tilaajille ja laitetoimittajille. Työssä tuotiin tämän lisäksi esiin teollisen internetin hyötyjä, haittoja ja riskejä. Termien käsittelyssä nousi esiin, että niiden erot johtuvat käytännössä näkökulmasta, joista aihetta katsotaan. Loppupeleissä kaikissa termeissä on kyse älykkäistä verkottoituneista laitteista. Markkinatutkimuksessa selvisi, että tarjonta alkaa olla jo melko kattava, mutta eri järjestelmien välinen kommunikointi on mitätöntä. Tutkimuksen perusteella kysyntä ja tarjonta eivät täysin vastaa toisiaan tällä hetkellä, mutta kiinnostusta aihetta ja sen kehittymistä kohtaan on nähtävissä. Hyötyinä esiin nousivat etätoiminnan mahdollisuudet, energiatehokkuus ja järjestelmien yhteensopivuus. Haitoista nousivat esiin verkon kuormituksen ja päivitysten kasvu sekä järjestelmien avoimuuden tuomat riskit. Riskeistä nousi esiin, että kyberturvallisuuden vaatimukset tulevat kasvamaan entisestään teollisen internetin myötä. Riskinä on myös että datan räjähdysmäisen kasvun myötä hukutaan datan määrään. Työn lopputuloksena syntyi käsitys siitä, että teollinen internet tulee vaatimaan sähkösuunnittelijoilta entistä laajempaa osaamista ja sähkö- sekä automaatio-suunnittelu tulevat lähentymään toisiaan entisestään. Sähkösuunnittelutoimistolle parhaana teollisen internetin luomana mahdollisuutena nousi esiin kiinteistön asiakirjojen ylläpitopalvelu pilven välityksellä. fi
dc.description.abstract This master´s thesis got acquainted with industrial internet as a concept and how it will change the work of an electrical design office. The thesis was made for the engineer office Tauno Nissinen Oy to help with electrical, telecommuni-cation and security design. This thesis aimed to find out how Industrial Internet will change electrical de-sign, the possibilities it creates and how it should be anticipated beforehand. The thesis examined the meaning of Industrial Internet and the different synon-ymous terms and the subtle differences between them. The thesis also examined the general market situation regarding Industrial Internet by sending email in-quiries to the clients and equipment suppliers and took a closer look at the sup-ply of building services. The benefits, disadvantages and risks of industrial in-ternet were also brought up. When processing the terminology it was discovered that the difference between the terms stems from the point of view from which the subject is handled. In the end the terms are all about networked intelligent devices. When doing mar-ket research it was found out that the supply is getting quite comprehensive but communication between the different systems is almost non-existent. Research shows that supply and demand don't quite coincide at the moment but an inter-est towards the subject and its development can be seen. The benefits that came up were the possibilities for remote operations, energy efficiency and the com-patibility of the system. The disadvantages were strain on the network and the increased amount for updates as well as the risks regarding the openness of the systems. The risks that came up were the rising demands on cyber safety and that the explosive increase of data might drown us with the vast quantities. The thesis concludes in the notion that industrial internet will require even wider comprehension and know-how from electrical designers and that electri-cal and automation design will come even closer together. The best possibility from industrial internet for an electrical design office was the handling of real estate documents through a cloud. en
dc.format.extent 56+8
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Teollisen internetin vaikutus sähköiseen talotekniikkaan fi
dc.title Industrial internet´s impact on electrical building services en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword internet of things fi
dc.subject.keyword teollinen internet fi
dc.subject.keyword sähkösuunnittelu fi
dc.subject.keyword kyberturvallisuus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201506303457
dc.programme.major Sähköjärjestelmät fi
dc.programme.mcode S3015 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Halonen, Liisa
dc.programme EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka fi
dc.ethesisid Aalto 2988
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account