Ulkoisten resurssien hallinnan kehittäminen keskisuuressa maanrakennusyrityksessä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Junnonen, Juha-Matti
dc.contributor.advisor Kivistö, Ari
dc.contributor.author Sell, Risto
dc.date.accessioned 2015-06-23T11:12:58Z
dc.date.available 2015-06-23T11:12:58Z
dc.date.issued 2015-06-08
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/16716
dc.description.abstract Tässä tutkimuksessa muodostettiin tutkimusongelmaan perustuva toimintamalli keskisuuren maanrakennusyrityksen ulkoisten resurssien hallinnan tehostamiseksi. Valittuna tutkimusmetodina käytettiin konstruktiivista tapaustutkimusta. Aihepiirin teoreettinen tuntemus saavutettiin kirjallisuustutkimuksessa lähestymällä tutkimusongelmaa yritysten kokonaisetua käsittelevästä näkökulmasta. Määrällisen ja laadullisen nykytilan kartoituksen avulla luotiin käytännön ymmärrys kohdeyrityksen hankintatoimen akuuteista kehityskohteista operatiivisesta ja strategisesta näkökulmasta. Tutkimusaiheesta muodostuneen syvällisen tuntemuksen perusteella kohdeyritykselle kehitettiin konstruktiona hankintojen toimintamalli, jonka toteuttamisella on mahdollista saavuttaa merkittäviä etuja verrattuna nykytilassa toteutettavaan toimintaan. Lisäksi tutkimuksessa esitettävät operatiivisten hankinnan osa-alueiden kehitysehdotukset täydentävät toimintamallia ja niiden avulla on mahdollista tehostaa hankintatoimen toteutusta kohdeyrityksessä. Tutkimuksen keskeisin tulos, eli konstruktio hankintatoimen yritystason toimintamallista, huomioi kohdeyrityksen liiketoimintaympäristön ja liiketoimintastrategian asettamat vaatimukset hankintojen toteuttamiselle. Lisäksi sen kehittämisessä painotettiin hankinnan asemaa tukitoimintona rakennustuotannon rinnalla niin, että siitä pystytään kehittämään kohdeyrityksen ydinliiketoimintaa kokonaisvaltaisesti tukeva ja jatkuva iterointiprosessi. Tuloksia tulkittaessa on huomioitava tutkimusongelman muodostamat rajoitteet. Keskeisimmät rajoitteet ovat kohdeyrityksen toimiala sekä projektiliiketoiminta. Lisäksi tutkimuksessa käsitellään ainutkertaista tapausta ainutkertaisessa ympäristössä. fi
dc.description.abstract In this Thesis, an operations model for Purchasing (specified as External Resource Management) is developed for a medium-sized earth construction company. The chosen research method is a constructive case-study. The theoretical understanding of the topic was achieved by literature study where the research problem was approached from the aspect of companies’ advantage. Qualitative and quantitative present state analyses were conducted in order to gain practical understanding of major development targets on both operational and strategic levels of the target company. Based on the in-depth knowledge of the topic, a construction of purchasing operations model was developed for the target company. The constructed model introduces significant advantages compared to the present state of the company’s operations. Moreover, this study presents operational level development proposals that support the target company’s purchasing process. The most essential result of this study, the developed construction of purchasing operations model, acknowledges certain demands that the business strategy and environment impose for the execution of purchasing. Furthermore, in development of the model purchasing was emphasized as being supportive function beside construction processes. Hence, purchasing can be developed into a comprehensive and iterative process, which supports the target company’s core business activities. In the case of further interpreting the results of this study, the following restrictions require consideration. The target company operates in earth construction industry and the business is project based by nature. Moreover, this study focuses on an individual organization in a unique environment. en
dc.format.extent 93+7
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Ulkoisten resurssien hallinnan kehittäminen keskisuuressa maanrakennusyrityksessä fi
dc.title Development of the external resource management in a medium–sized earth construction company en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword ulkoisten resurssien hallinta fi
dc.subject.keyword hankintojen johtaminen fi
dc.subject.keyword hankintatoimi fi
dc.subject.keyword toimintamalli fi
dc.subject.keyword rakennustuotannon johtaminen fi
dc.subject.keyword maanrakentaminen fi
dc.subject.keyword external resource management en
dc.subject.keyword procurement en
dc.subject.keyword purchasing en
dc.subject.keyword operations model en
dc.subject.keyword construction management en
dc.subject.keyword earth construction en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201506303307
dc.programme.major Pohja- ja kalliorakentaminen fi
dc.programme.mcode IA3028 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Korkiala-Tanttu, Leena
dc.programme Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma fi
dc.location P1 Ark Aalto 9402 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account