Learning Centre

Julkisen elinkaarimallin tilahankinnan konsultointipalvelun tuotteistaminen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Saari, Arto
dc.contributor.author Laukkanen, Lauri
dc.date.accessioned 2015-06-23T11:10:40Z
dc.date.available 2015-06-23T11:10:40Z
dc.date.issued 2015-06-08
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/16705
dc.description.abstract Elinkaarimalli on vielä melko vähän käytetty tilatarpeiden toteutustapa Suomessa. Sen käyttö on kuitenkin lisääntynyt viime vuosina ja voidaan olettaa että sen käyttö yleistyy jatkossakin koska se tarjoaa tilaajille joitakin mahdollisuuksia joita perinteiset hankintamuodot eivät mahdollista. Elinkaarimallin käyttöä on rajoittanut monimutkainen hankintamenetelmä. Ongelmana on osaamisen pirstaleisuus ja kokemuksen puute sekä tilaajien että konsulttien keskuudessa. Toteutettujen hankkeiden lukumäärästä voi päätellä että Suomessa hyvin harvalla henkilöllä on kokemusta useammasta elinkaarihankkeesta. Diplomityön tarkoituksena on luoda pohja kohdeyrityksen elinkaarimallin tilahankinnan konsultointipalvelutuotteelle. Diplomityössä selvitetään kirjallisuustutkimuksella elinkaarimallin juridinen sääntely, vaiheet ja tehtävät sekä asiantuntijapalveluiden tuotteistaminen. Haukiputaan kunnan elinkaarimallin tilahankinnan tapaustutkimus sisältää haastattelututkimuksen. Siinä tuodaan esille tapaustutkimuskohteen tilaajan ja konsultin näkemykset elinkaarihankkeen ja sen konsultoinnin menestystekijöistä. Tutkimuksessa selvisi että hankkeen taloudellinen onnistuminen edellyttää tilaajan tietoisuutta siitä mitä markkinoilta on saatavissa ja mihin hintaan. Tilaajan tulee määrittää rakennuksen ominaisuudet ja hankittavat palvelut maksukykyään ja tarvettaan vastaavasti, ylimitoittamatta. Määritysten on myös oltava riittävän väljiä palveluntuottajien innovaatioiden mahdollistamiseksi. Potentiaalisiin palveluntuottajiin on oltava yhteydessä jo hankkeen valmisteluvaiheessa myös sen varmistamiseksi että heillä on vapaana hankkeen tarjousvaiheen vaatimat resurssit. Tämä on edellytys todellisen kilpailutilanteen luomiselle. Tilaajan suurimmat tarpeet ulkopuoliselta konsultilta ovat menettelyiden juridisen oikeellisuuden varmistaminen sekä kokemus elinkaarihankkeiden läpiviemisestä. Tilaaja tarvitsee konsulttia myös tukemaan kunnallisessa päätöksenteossa eli valmistelemaan päätösesitykset. Konsultin tärkein tehtävä hankkeessa on valvoa kaikissa vaiheissa menetelmien juridista oikeellisuutta. Diplomityössä luotiin prosessikaaviot ja hankevaihekohtaiset toimintaohjekortit elinkaarimallin toteutuksesta kilpailullisella neuvottelumenettelyllä ja rajoitetulla menettelyllä. Prosessikaaviot ja toimintaohjekortit toimivat pohjana elinkaarimallin tilahankinnan konsultointipalvelun jatkokehityksessä ja tilaajan apuna konsultointipalvelun hankinnassa. fi
dc.description.abstract Although public-private partnership (PPP) is still a quite rarely used procurement method in building projects in Finland, it has become more common during the recent years. Compared to the traditional procurement methods, PPP offers the project owner new possibilities and is expected to continue to grow in popularity. The complexity of procurement methods has limited the use of PPP. One problem is the scattered knowledge and limited personal experiences of project owners and consultants. The amount of PPP building project carried out in Finland indicates that only few people have personal experience from several PPP building projects. This thesis aims to create a basis for further development of PPP building project expert services. First, this thesis surveys existing literature related to PPP project judicial regulations and procurement phases, and development of expert services. Second, this thesis examines a case study of a PPP building project at the Haukipudas municipality, which includes interviews of a project owner and a consultant to bring forth their experiences of best practices in such projects and consultant services. This thesis revealed many factors/practices that contribute to the success of public-private partnership projects. To ensure economic success of PPP projects requires that a project owner has a good understanding of the solutions available in the market and their cost already before beginning the procurement process. Requirements of the project should be specified to meet project owner’s budget without magnifying needs. However, possible solutions still need to be described loosely enough to allow service providers to innovate when necessary. In addition, a project owner has to ensure that the potential service providers have necessary resources available for the procurement process. This thesis argues that the most crucial task of consultant is to guide the project owner with legal regulations and processes. Furthermore, public project owner needs a consultant for support in preparing official decisions with his experience of conducting PPP projects. The most critical task of the consultant is to supervise judicial correctness of the process in every phase of the procurement. The main outcomes of this thesis are a PPP building project process blueprint and a set of instructions that follow the phases of procurement. The outcomes serve as a basis for further development of PPP building project consulting services and as a support for project owner acquiring consult services. en
dc.format.extent 84+17
dc.language.iso fi en
dc.title Julkisen elinkaarimallin tilahankinnan konsultointipalvelun tuotteistaminen fi
dc.title Development of public-private partnership building project's consultant service en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword elinkaarimalli fi
dc.subject.keyword kilpailuttaminen fi
dc.subject.keyword julkiset hankinnat fi
dc.subject.keyword kilpailullinen neuvottelumenettely fi
dc.subject.keyword rajoitettu menettely fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201506303540
dc.programme.major Kiinteistönpitotalous ja -tekniikka fi
dc.programme.mcode IA3004 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Puttonen, Jari
dc.programme Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma fi
local.aalto.openaccess no
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 51947
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse