Learning Centre

Requirements engineering in safety-critical design projects

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Sipinen, Ville
dc.contributor.author Martikainen, Joonas
dc.date.accessioned 2015-06-23T11:10:09Z
dc.date.available 2015-06-23T11:10:09Z
dc.date.issued 2015-06-08
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/16701
dc.description.abstract Designing embedded devices for safety-critical and medical use requires existence of defined product development process that conforms to standards and guidance of applicable field of industry. Design controls designate formal product development activities that aim to ensure that all required activities are taken in consideration. The work and practises are often regulated by officials. The main objective of this thesis was to study design controls of safety-critical and medical devices and to consider, are the resulting aspects met by the project management application used in the target organization. In addition requirements engineering activities were studied to form an instructional guide about requirements engineering. The principles of requirements engineering are studied in the literature review part followed by a view to safety-critical and medical processes and their special requirements. The project management system which has recently been taken in use in the target organization is based on a task tracking application Jira and a requirements engineering tool RMsis. The system is introduced at the beginning of the empirical research part. Afterwards the needs for the system configuration are studied by conducting a research consisting of theme interviews and a study to documents in internal quality management system. The literature review and empirical research revealed that the basic tool configuration was not feasible for safety-critical and medical projects. Most of the incompatibilities with desired process were caused by overly simple and universal default configuration of the application system. Based on the findings of literature review and empirical research suggestions for system configuration and usage methods to be followed by safety-critical and medical projects were created. In addition, supportive guidance material was written to streamline the usage of the project management system. Harnessing the modifications and methods presented in this thesis will improve the feasibility and usability of the project management system in safety-critical and medical projects. In addition, the content may be used in unifying the requirements engineering practises and usage of the project management system in the target organization. en
dc.description.abstract Suunniteltaessa sulautettuja järjestelmiä turvakriittisiin ja lääketieteellisiin käyttökohteisiin on yrityksen tuotekehitysprosessin noudatettava asiaankuuluvia standardeja sekä yleisiä alalla vallitsevia ohjeita. Noudattamalla virallisia suunnittelun ohjaustoimia varmistutaan, että kaikki tuotekehitysprosessin vaiheet on huomioitu ja suoritettu oikein. Töiden suorittamista ja työmenetelmiä valvotaan usein viranomaisten toimesta. Tämän diplomityön päätavoitteena oli tutkia turvakriittisten ja lääketieteellisten laitteiden suunnittelun ohjaustoimenpiteitä ja tarkastella, täyttääkö kohdeyrityksen projektinhallintaohjelmisto kyseiset tarpeet. Lisäksi työssä perehdyttiin yleisiin vaatimustenhallinnan toimenpiteisiin käytännön ohjeistuksen luomiseksi. Vaatimustenhallinnan perusteita käsitellään kirjallisuuskatsauksen yhteydessä, jonka jälkeen tarkastellaan turvakriittisen ja lääketieteellisten laitteiden kehitysprosesseja ja erityisvaatimuksia. Vastikään kohdeyrityksessä käyttöönotettu projektinhallintajärjestelmä koostuu tehtävien hallintaan käytetystä Jira-ohjelmistosta sekä vaatimusten hallintaan tarkoitetusta RMsis-työkalusta. Järjestelmä esitellään tarkemmin työn empiirisen osion alussa. Myöhemmin selvitetään, millaisia tarpeita kohdeyrityksellä on järjestelmän toiminnalle teemahaastattelujen ja yrityksen sisäisestä laatujärjestelmästä löytyvien dokumenttien perusteella. Kirjallisuuskatsaus ja empiirinen tutkimus osoittivat projektinhallintajärjestelmän olevan nykyisessä tilassaan epäyhteensopiva turvakriittisen ja lääketieteellisten projektin tarpeisiin. Suurin osa havaituista puutteista liittyi järjestelmän yksinkertaiseen ja yleispätevään oletuskonfiguraatioon. Kirjallisuuskatsauksesta ja empiirisestä tutkimuksesta saatujen tulosten perusteella laadittiin esitys uudesta projektinhallintajärjestelmän konfiguraatiosta ja käyttötavoista turvakriittisten ja lääketieteellisten projektien yhteydessä käytettäväksi. Lisäksi laadittiin ohjeet, joiden tarkoituksena on helpottaa järjestelmän käyttöä kohdeyrityksen uusissa projekteissa. Ottamalla käyttöön tässä työssä esitetyt muutokset ja menetelmät on mahdollista parantaa projektinhallintajärjestelmän soveltuvuutta ja käytettävyyttä turvakriittisissä sekä lääketieteellisissä projekteissa. Lisäksi työn sisältöä voidaan hyödyntää yhtenevien vaatimustenhallintamenetelmien luonnissa ja projektinhallintajärjestelmän laajemmassa käyttöönotossa kohdeyrityksessä. fi
dc.format.extent 99+15
dc.language.iso en en
dc.title Requirements engineering in safety-critical design projects en
dc.title Vaatimusten hallinta turvakriittisten laitteiden suunnitteluprojekteissa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword requirements engineering en
dc.subject.keyword design controls en
dc.subject.keyword safety-critical en
dc.subject.keyword ISO 61508 en
dc.subject.keyword IEC 62304 en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201506303536
dc.programme.major Koneensuunnittelu fi
dc.programme.mcode K3001 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Kuosmanen, Petri
dc.programme Konetekniikan koulutusohjelma fi
local.aalto.openaccess no
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 51943
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse