Learning Centre

Project management methodologies in SaaS deployment projects

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Artto, Karlos
dc.contributor.advisor Kallio, Mikko
dc.contributor.author Korhonen, Ida
dc.date.accessioned 2015-06-23T11:10:02Z
dc.date.available 2015-06-23T11:10:02Z
dc.date.issued 2015-06-08
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/16700
dc.description.abstract This thesis focuses on studying Project Management Methodologies (PMM) in SaaS (Software as a Service) deployment projects. SaaS is a cloud computing service model and a new software delivery method which is increasingly popular on the IT market. PMM is a set or a combination of guidelines, practices and tools which can be utilized in the deployment projects in order to successfully manage the project execution and to deliver the project. This thesis studies the characteristics of PMMs that are most suitable in managing SaaS deployment projects, with an aim of finding the most effective project management methods, tools and practices which enhance the success of these projects. Additionally, this thesis studies the special characteristics of different SaaS deployment and architecture types in order to understand their possible impacts on the selected PMM. Finally, this thesis studies whether certain PMM activities or areas are specifically impacted or should be of specific concern in a typical SaaS deployment project. The research approach of this thesis is a case study consisting of two case projects executed by one single case organization. The data for this research was collected by interviewing four case project managers and by conducting a survey for nine case project team members. Furthermore, the author of this thesis works as a project manager in the case projects which helped in making observations on the projects and in the analysis of the project related documentation. Typically, when new technologies, methods or models are used in a project the lack of knowledge raises the risk of misunderstandings. Proper project planning, communication, training and transparency in the SaaS architecture, infrastructure, operations, and the deployment itself are critical for a successful SaaS solution, especially in the case of single-tenant SaaS solutions where client specific requirements are common. In this thesis we identified that SaaS deployment differs from a typical (non-SaaS) software deployment and that SaaS projects have several characteristics that should be addressed when selecting a suitable PMM. The most important characteristics of the PMM were identified to be flexibility on requirements engineering and change management, iterative working, transparent and frequent communication and client involvement, increased collaboration and frequent demoing of the results. Additionally, multiple key considerations are brought up which should be taken into account when executing and managing a SaaS deployment. en
dc.description.abstract Tämä diplomityö tutkii projektinhallinta metodologien käyttöä SaaS (Software as a service) ratkaisujen käyttöönottoprojekteissa. SaaS on pilvipalvelumalli, jonka suosio on merkittävästi kasvanut viime vuosina. Projektinhallinta metodologia sisältää tärkeitä ohjeita, työkaluja ja käytäntöjä, joita voidaan hyödyntää projektien hallinnassa ja toimituksessa. Tässä työssä tutkitaan, mitkä metodologioiden ominaisuudet ovat sopivia SaaS käyttöönottoprojekteissa. Työn tavoitteena on löytää tehokkaimmat projektinhallinnalliset ohjeet, työkalut ja käytännöt SaaS projektien onnistuneeseen käyttöönottoon. Lisäksi työ tutkii SaaS:n käyttöönottomallien ja arkkitehtuurityyppien eroavaisuuksia sekä niiden tyypillisiä ominaisuuksia, jotta niiden vaikutukset metodologian valintaan ja hyödyntämiseen voidaan tunnistaa. Lopuksi työssä tutkitaan vaikuttaako tyypillinen SaaS käyttöönottoprojekti merkittävästi metodologioihin sekä niiden sisältämiin ohjeisiin, työkaluhin ja käytäntöihin. Diplomityön tutkimusmetodologiana käytetään tapaustutkimusta, jossa tutkitaan yhden organisaation kahta SaaS esimerkkiprojektia. Tutkimuksessa haastatellaan neljää esimerkkitapausten projektipäällikköä sekä tehdään kysely yhdeksälle muulle esimerkkitapausten projektin jäsenelle. Diplomityön kirjoittaja toimi itse projektipäällikön roolissa esimerkkitapauksissa, mikä helpotti projektien tutkimista sekä dokumentaation analyysiä. Diplomityö osoittaa, ettei SaaS:lle ole yksiselitteistä määritelmää, koska markkinoilla on lukuisia SaaS ratkaisuja, joilla on eri tyyppisiä arkkitehtuureja ja kokoonpanoja. Tyypillisesti, kun projektissa käytetään uutta teknologiaa, menetelmiä tai työkaluja tiedon puute kasvattaa väärinkäsitysten mahdollisuutta projektissa. Tämä pätee myös SaaS projekteihin. Huolellinen projektien suunnittelu, kommunikaatio, koulutus sekä läpinäkyvyys arkkitehtuurissa, infrastruktuurissa, tuessa ja itse asennuksessa ovat kaikki menestystekijöitä onnistuneessa SaaS käyttöönotossa. Tämä pätee erityisesti single-tenant SaaS ratkaisuihin, joka sisältää tyypillisesti räätälöityjä ominaisuuksia. Tässä diplomityössä tunnistimme, että SaaS:n käyttöönotto eroaa tyypillisestä (ei-SaaS) ohjelmistoprojektista. SaaS hankkeissa on useita ominaisuuksia, jotka täytyy huomioida sopivaa projektihallintamenetelmää valittaessa. Tärkeimmät ominaisuudet ovat joustavuus vaatimusten ja muutosten hallinnassa, iteratiivinen työskentely, läpinäkyvä ja säännöllinen kommunikaatio, tiivis yhteistyö ja jatkuva tulosten esittely projektin aikana. Lisäksi huomioimme tärkeät asiat liittyen SaaS ratkaisun ylläpitoon. fi
dc.format.extent 66 + 10
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Project management methodologies in SaaS deployment projects en
dc.title Projektinhallinta metodologiat SaaS ratkaisujen käyttöönottoprojekteissa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword cloud computing en
dc.subject.keyword SaaS en
dc.subject.keyword software deployment en
dc.subject.keyword project management en
dc.subject.keyword project management methodologies en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201506303535
dc.programme.major Kiinteistöjohtaminen fi
dc.programme.mcode M3003 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Junnila, Seppo
dc.programme Kiinteistötalouden koulutusohjelma fi
local.aalto.openaccess yes
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 51942
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics