Suunnitteluprosessin hallinnan kehittäminen suunnittelun sisältävissä rakennusurakoissa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Vihinen, Tapio
dc.contributor.author Virolainen, Antti
dc.date.accessioned 2015-06-23T11:09:39Z
dc.date.available 2015-06-23T11:09:39Z
dc.date.issued 2015-06-08
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/16697
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää suunnitteluprosessin hallinnan käytäntöjä suunnitelmien saamisen varmistamiseksi ajoissa hankintaa ja rakentamista varten. Tavoitteena oli myös pyrkiä parantamaan suunnittelun osapuolten välistä yhteistyötä suunnitteluryhmän osaamisen täysimääräiseksi hyödyntämiseksi. Kirjallisuustutkimuksessa selvitettiin johtamista suunnitteluprosessissa, Suke-mallin mukaisen suunnitteluprosessin sisältöä sekä suunnittelun aikataulutusta osana koko rakennushankkeen ajallista suunnitte-lua. Lisäksi käytiin läpi tuotannon ohjauksessa käytettävää Last Planner –menetelmää ja sen soveltamista suunnittelun ohjaukseen. Haastattelututkimuksessa haastateltiin kohdeyrityksen suunnittelun ohjaus-tehtävissä toimivia toimihenkilöitä selvittäen teemahaastattelun metodiikalla suunnitteluprosessin hallinnan käytäntöjä ja prosessissa havaittuja ongelmia sekä näitä koskevia kehitysehdotuksia toiminnan parantamiseksi. Lisäksi haastateltiin Last Planner –menetelmän käyttöä suunnittelun ohjauksessa tutkinutta Helsingin Yliopiston tutkijaa. Suunnitteluprosessin onnistumisen varmistamiseksi on se saatava mahdollisimman läpinäkyväksi selkeine rutiinikäytäntöineen, jolloin sen eteneminen on sujuvaa ja osapuolet voivat keskittyä siihen mitä parhaiten osaavat. Suunnitteluprosessin hallinta edellyttääkin systemaattisten kokous- ja katselmuskäytäntöjen määrittämistä ja niiden saattamista muun suunnitteluryhmän tietoon sekä suunnitteluryhmän yhteistä aikataulusuunnittelua Last Planner –menetelmän mukaisesti. Hallinnan helpottamiseksi tulisi suunnittelu myös ositella Suke-mallin mukaisesti pienempiin helpommin hallittaviin suunnitteluosakokonaisuuksiin sekä edellyttää pääsuunnittelijalta tälle kuuluvaa suunnittelutyön koordinointia. Pääsuunnittelijan tulisikin olla eräänlainen suunnitteluryhmän työnjohtaja, joka todella johtaa varsinaista suunnittelutyötä ja jakaa muille suunnittelijoille työtehtäviä vastatessaan henkilökohtaisesti suunnittelun yhteensovituksesta ja suunnitelmien kelpoisuudesta. Last Planner –menetelmällä suunnitteluryhmän keskinäistä kanssakäymistä onkin mahdollista parantaa, jolloin myös pääsuunnittelijan on helpompi ottaa paikkansa suunnittelun johtajana. Tutkimuksen tulosten perusteella suunniteltiin kehitysehdotuksia kohdeyrityksen toimintaan tälle suunnittelun sisältävissä rakennusurakoissa kuuluvan suunnitteluprosessin onnistumisen varmistamiseksi. Muodostetut käytännöt auttavat suunnitteluprosessin osittelussa ja sen ajallisessa hallinnassa sekä suunnitteluryhmän yhteistyön aikaansaamisessa. fi
dc.description.abstract The aim of this thesis was to improve methods for management of the design process to ensure having the plans for procurement and construction in time. One goal was also to improve on co-operation between the parties of design process to make most of their know-how. In the literature section looked into leadership in the design process, FinSuke-type design process and design scheduling as part of scheduling the whole building project. Another as-pect investigated was also the application of the Last Planner System of production control to design management. The interview research section included interviews of the construction officials of the case company. The focus of the section was to study the currently prevailing procedures of design process management and to solve problems encountered during the process, as well as to compile development proposals for enhancing procedures of the case company. In addition an interview section also included interview of the researcher of the University of Helsinki, who had researched adaption of the Last Planner tools for the design management. To ensure the success of the design process it has to be made as transparent as possible so that everyone would know how the process is going to proceed. Then it is possible to form clear work routines and the participants can really focus on the thing that they do the best. Management of the design process so requires clearly determination of meeting and inspection practices. Defined procedures must be clarified to the participants of the design process and schedule planning work together following the Last Planner System. To ease the management should design also be divided into smaller and easier controllable parts following FinSuke-type design process and call the main designer into play to coordinate planning work which is on his responsibility. In fact he should really be a foreman within the group of designers and lead the planning work being personally responsible for quality and fit of the plans. With the Last Planner System it is possible to improve communication of design team and so help the main designer take more active role as the leader of the design. The study yielted proposals for enhancing procedures of the case company to ensure the suc-cess of the design process to be used in building contracts entrusted with design responsibility. Those procedures facilitate in partition and temporal control of the design process and accomplishing of co-operation in design group. en
dc.format.extent 116 + 9
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Suunnitteluprosessin hallinnan kehittäminen suunnittelun sisältävissä rakennusurakoissa fi
dc.title Developement of design process management in design-build contracting en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword suunnittelun ohjaus fi
dc.subject.keyword suunnittelun johtaminen fi
dc.subject.keyword Suke-malli fi
dc.subject.keyword Last Planner fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201506303532
dc.programme.major Rakennusmateriaalit ja tuotantotekniikka fi
dc.programme.mcode IA3001 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Saari, Arto
dc.programme Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account