Co-design with children: A new mobile financial service concept

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kurvinen, Esko
dc.contributor.advisor Mannonen, Petri
dc.contributor.author Berg, Annika
dc.date.accessioned 2015-06-23T11:09:18Z
dc.date.available 2015-06-23T11:09:18Z
dc.date.issued 2015-06-11
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/16695
dc.description.abstract Increasingly younger children own a smartphone with an application store and in-app purchasing possibilities. Consequently, they encounter digital currency even before cash. However, there is no service on the Finnish market that would enhance children’s learning and understanding of digital currency. The current practice is that children acquire their weekly allowance as cash. The aim of this thesis was to plan and execute a user-centered co-design concept design process with children in the context of mobile payment. The methods were suitable co-design methods for children based on literature review implemented in a concept creation project. The target group is children aged 7 to 14 years. The empirical study was conducted in a primary school with a school class of eight sixth graders and fourteen second graders. In addition, moodboard interviews were conducted with four families. The results of this thesis are threefold: (1) description of children’s needs relating to mobile payments, (2) a suggestion and illustrations for a new financial mobile concept, (3) evaluation of the chosen methods and a recommendation for the co-design practice with children. Young children seem to have difficulties in understanding the concept of money; for example, they make accidental in-app purchases. Children desire to make online and mobile purchases, but they mainly have only cash. In addition, saving and games are important to children in the context of payments. However, it was found that second graders and sixth graders have rather different needs for the financial mobile concept, and families differ in their practices related to money. The developed concept reflects the presented results. The chosen co-methods were suitable for the process. This thesis suggests considering the age and role of the child in the process, orienting the children to the activities with their own examples, and interpreting the results with great caution. In addition, flexibility is needed from the researcher. Nonetheless, children are creative and talented designers, especially in the mobile field. en
dc.description.abstract Yhä nuoremmilla lapsilla on älypuhelin, jossa on sovelluskauppa ja mahdollisuus tehdä ostoja sovelluksissa. Näin ollen he tutustuvat digitaaliseen rahaan jopa ennen käteistä. Suomen markkinoilla ei kuitenkaan ole palvelua, jonka avulla lapsille voitaisiin opettaa digitaalisen rahan ymmärrystä ja oppimista. Nykyinen käytäntö on, että lapset saavat viikkorahansa käteisenä. Tämän diplomityön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa käyttäjäkeskeinen osallistava konseptisuunnitteluprosessi lasten kanssa mobiilimaksamisen kontekstissa. Metodina käytettiin sopivia kirjallisuuskatsaukseen pohjautuvia osallistavan suunnittelun työkalun menetelmiä lapsille. Käyttäjäryhmäksi määritettiin 7–14-vuotiaat lapset. Empiirinen tutkimus suoritettiin ala-asteella sellaisen ryhmän kanssa, jossa oli sekä tokaluokkalaisia että kuudesluokkalaisia lapsia. Tämän lisäksi suoritettiin tunnelmatauluhaastatteluita neljän perheen kanssa. Työn tulokset ovat kolmijakoiset: (1) Kuvaus lasten tarpeista mobiilimaksamiseen liittyen, (2) visuaalinen ehdotus uudesta rahankonseptista, (3) valittujen menetelmien arviointi ja suositus osallistavan suunnittelun menetelmien käytöstä lasten kanssa. Nuorilla lapsilla näyttää olevan vaikeuksia ymmärtää rahan käsitettä. He tekevät esimerkiksi vahinko-ostoja sovelluksissa. Lapsilla on halu tehdä ostoksia tietokoneella ja puhelimissa, mutta heillä on yleensä vain käteistä. Tämän lisäksi säästäminen ja pelit olivat tärkeitä mobiilimaksamisen kontekstissa. Tokaluokkalaisilla ja kuudesluokkalaisilla näytti kuitenkin olevan aika erilaiset tarpeet mobiilimaksamisen konseptille, minkä lisäksi perheillä on erilaisia käytäntöjä rahan suhteen. Konseptiehdotuksessa otetaan huomioon nämä löydökset. Valitut osallistavan suunnittelun menetelmät olivat sopivia tälle tutkimukselle. Tämä diplomityö ehdottaa lapsen iän ja roolin huomioimista prosessissa, lasten orientoimista aktiviteetteihin heidän omilla esimerkeillään ja tulosten tulkitsemista harkiten. Tämän lisäksi tutkijalta vaaditaan erityistä joustavuutta. Lapset ovat kuitenkin luovia ja lahjakkaita suunnittelijoita, erityisesti mobiilialalla. fi
dc.format.extent 82 + 38
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Co-design with children: A new mobile financial service concept en
dc.title Osallistava suunnittelu lasten kanssa: Uusi mobiili rahapalvelukonsepti fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword co-design en
dc.subject.keyword children en
dc.subject.keyword financial en
dc.subject.keyword concept en
dc.subject.keyword mobile en
dc.subject.keyword service design en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201506303530
dc.programme.major Ihminen ja vuorovaikutus fi
dc.programme.mcode IL3008 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Nieminen, Marko
dc.programme Informaatioverkostojen koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse