Learning Centre

Patent strategy and patent valuation for startups

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kupiainen, Juhani
dc.contributor.author von Koch, Akseli
dc.date.accessioned 2015-06-23T11:07:56Z
dc.date.available 2015-06-23T11:07:56Z
dc.date.issued 2015-06-08
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/16686
dc.description.abstract Startups have often little experience of patents. Understanding the reasons for patenting and how to use the patent are also on a very rudimentary level. However, because the markets are full of competitors who are more experienced and know how to use their patents means that startups cannot overlook patents and their business potential. Simultaneously, most patent professionals and patent agencies still offer very little business-oriented and patent utilization services. This master’s thesis studies the business-oriented patenting activities of patent strategy and patent valuation in the context of startups. The aim is to study the current state of these two activities in startups and provide frameworks which can be utilized by patent professionals in service concepts. The research was conducted as a constructive descriptive research which included qualitative methods for collecting and analyzing data. The data was collected through literature review and in-depth interviews. Literature review helped to lay the groundwork and identify the most important aspects for both patent strategy and patent valuation. The interviews on the other hand gave insights on the current state of these practices in startups and their potential feasibility and applications. Our results show that patent strategy and patent valuation are very little used practices in startups. As IP monetization has become increasingly important for efficiently utilizing companies’ assets and innovation potential, reconfiguration and strategic tools are needed for reaching the potential and being able to tackle the markets with patent thickets. Therefore, we conclude that startups should emphasize in being efficient and smart in using their limited resources to right IPR activities and with a determined goal that is in line with their business. By learning how to extract additional value from patents in an efficient way startups are able to gain competitive advantage towards their more established counterparts. en
dc.description.abstract Startupeilla on tyypillisesti rajattu kokemus patenteista. Syyt patentoimisella ja patenttien käyttämisellä ovat vastaavasti hyvin alkeellisella tasolla. Kuitenkin, se että markkinat ovat täynnä kilpailijoita, jotka ovat kokeneempia patentoinnin ja niiden käyttämisen osalta, tarkoittaa, että myöskään startupien ei pitäisi ylenkatsoa patentteja ja niiden liiketoiminnallista potentiaalia. Edelleen, useimmat patenttikonsultit ja -toimistot tarjoavat yhä hyvin vähän liiketoimintalähtöisiä ja patenttien hyödyntämiseen keskittyviä palveluita. Tämä diplomityö tutkii liiketoimintalähtöisiä patentointiaktiviteetteja ja erityisesti patenttistrategiaa ja patenttiarvonmääritystä startupien kontekstissa. Työ tehtiin konstruktiivisena tutkimuksena, jossa hyödynnettiin kvalitatiivisia menetelmiä datan keräämiseksi ja analysoimiseksi. Itse data kerättiin kirjallisuuskatsauksena alan julkaisuja sekä case-tapauksina syvähaastatteluita käyttäen. Kirjallisuuskatsauksen perusteella tunnistettiin patenttistrategian ja patenttiarvonmäärityksen perusteet ja keskeisimmät piirteet. Haastatteluja puolestaan käytettiin keräämään tietoa kyseisten aihealueiden tämänhetkisestä tilasta ja käytännöistä sekä niiden mahdollisesta potentiaalista ja erityisnäkökulmista startupeille. Tutkimuksemme tulokset näyttävät, että patenttistrategia ja patenttiarvonmääritys ovat hyvin vähän käytettyjä toimintoja startupeissa. Immateriaalipääoman liiketoiminnallisen hyödyntämisen muuttuessa yhä tärkeämmäksi osa-alueeksi, yrityksen pääoman ja innovaatiopotentiaalin tehokas käyttö vaatii uudelleenjärjestelyä ja strategisia työkaluja arvon realisoimiseksi. Tämän vuoksi argumentoimme, että startupien kannattaisi pyrkiä olemaan tehokkaita resurssiensa allokoimisessa oikeisiin ja liiketoiminnan kanssa linjassa oleviin patentointiaktiviteetteihin. Ymmärtämällä miten patenttien potentiaalista arvoa voidaan tehokkaasti realisoida, startupien on mahdollista saada kilpailuetua suhteessa kilpailijoihin. fi
dc.format.extent 120+9
dc.language.iso en en
dc.title Patent strategy and patent valuation for startups en
dc.title Patenttistrategia ja patenttivaluaatio startupeille fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword IPR en
dc.subject.keyword patent valuation en
dc.subject.keyword startups en
dc.subject.keyword patent en
dc.subject.keyword patent strategy en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201506303521
dc.programme.major Koneensuunnittelu fi
dc.programme.mcode K3001 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Ekman, Kalevi
dc.programme Konetekniikan koulutusohjelma fi
local.aalto.openaccess no
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 51929
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse