Katutilan liikennetekninen mitoitus, case Helsinki

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Baarman, Katariina
dc.contributor.author Melander, Pihla
dc.date.accessioned 2015-06-23T11:07:06Z
dc.date.available 2015-06-23T11:07:06Z
dc.date.issued 2015-06-08
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/16680
dc.description.abstract Katu on kaupunkiseutujen liikenneväylä ja monikäyttötila, jossa yhdistyy liikenne, liikkuminen ja oleilu. Katu on asemakaavoitettujen alueiden liikenneväylä, jonka tehtävänä on yhdistää maankäyttö liikenneverkkoon ja kaupungin eri alueet toisiinsa. Yksittäisen kadun tehtävä riippuu sen liikenteellisestä asemasta katuverkossa, eli katuluokasta, sekä ympäristöstä, johon katu sijoittuu. Katutilan mitoitukseen vaikuttavat sille asetetut liikenteelliset, tekniset ja kaupunkikuvalliset tavoitteet ja vaatimukset. Hyvä katu on toimiva, viihtyisä, turvallinen ja kestävä. Kadun eri käyttötapojen tavoitteet ja optimiratkaisut voivat kuitenkin olla hyvinkin paljon ristiriidassa keskenään. Tässä työssä käytetään suunnitteluperiaatteena ympäristölähtöistä ja kestäviä kulkumuotoja suosivaa suunnittelu määrittämään suositusmittoja katutiloille. Suunnitteluperiaate on valittu hyvän kadun määritelyn sekä yleisten ja Helsingin kaupungin tavoitteiden avulla. Liikkumiselle kadulla voidaan määrittää teoreettiset tilantarpeet laskennallisesti. Eri liikkennemuodoille varatun tilan mitoituksessa tulee kuitenkin huomioida monia seikkoja kuten pysäköinti, pysäkit, kunnossapito, pelastusajoneuvojen tarpeet, lumitila ja kadun alapuolelle sijoitettavan kunnallistekniikan tilantarpeet. Lisäksi tulee huomioida katutilan viihtyisyyteen, ohjaavuuteen, turvallisuuteen ja resurssitehokkuuteen vaikuttavat seikat. Katutilan mitoitusta arvioidaan tässä työssä laskelmien lisäksi kirjallisuudesta löytyneiden tutkimusten ja ohjeiden sekä haastattelujen avulla. Kadut luokitellaan toiminnallisesti tehtävänsä mukaan. Erilaisille kadun käyttäjille ja käyttötarpeille määritellään tilantarpeet katuluokkakohtaisesti. Katutilan mitoittaminen on aina valinta rajallisten resurssien käytöstä. Erityisesti moottoriajoneuvoille varattavaa tilaa tulee tarkastella kriittisesti. Kunnossapitokaluston edellyttämää leveys, lumelle varattavan tilan tarve ja katupuiden vaatima tila kyseenalaistetaan usein mitoituskeskusteluissa. Kaupunkiseutujen liikkuminen näyttää kehittyvän yhä autoriippumattomampaan ja tasa-arvoisempaan suuntaan. Urbaania kaupunkiympäristön arvostus on kasvussa ja katujen merkitys monikäyttötilana on jälleen vahvistumassa. Katutiloista halutaan saada yhä tiiviimpiä mutta toimivia. Tämän työn katutilan mitoitusohjeet ovat sovellettavissa yleisesti kaupunkiseutujen tarpeisiin, esimerkkikohteena ja mitoituksen lähtökohtana on käytetty Helsingin kaupungin katumitoitustarpeita. Tämän työn tutkimusten tuloksena on valmistunut uusi Katutilan mitoitusohje Helsingin kaupungin suunnittelijoiden käyttöön. fi
dc.description.abstract A street is a traffic route of the urban areas, belonging to areas covered by a town plan. Streets are at the same time channels for traffic and movement as well as public spaces. They are purposed to connect land use to the transport network and different districts of a city to another. The task of a specific streets depends on its hierarchy and functional classification, and on its surroundings. Streets are dimensioned according to the goals and requirements of transport, urban landscape and technical needs. A good street is functional, attractive, safe and sustainable. The different uses of a street may have goals and optimal solutions that are very inconsistent. In this study dimensioning selections are made according to planning principles that are based on the environment and favouring sustainable transport modes. The planning principle has been selected based on characteristics of a good street as well as general goals for streets and the preferences of the City of Helsinki. Theoretical space requirements on streets may be determined through calculations. When determining the space reserved for different transport modes, many things must be taken into account such as parking, transit stops, maintenance, requirements of emergency tenders, space for snow and needs of public utility services. In addition, attention must be drawn to the attractivity of a street, guidance provided by the street, safety and resource effectiveness. Dimensioning of streets is evaluated in this study through calcultions, research and instructions found in literature, and interviews of professionals. Streets are classified according to their function. Space reserved for different users and usages of streets is determined separately for each class of streets, and must always take into account the limited space in cities. Especially the amount of space allocated for motorized vehicles and requirements of maintenance, snow space and trees on streets is often questioned. The trend in moving in urban areas seems to be towards a less car-dependent and more equal direction.The value of urban areas is increasing and the significance of streets as multi-purpose spaces is getting more important, so streets are aimed to be more compact and functional than before. The dimensioning guidelines presented in this study are applicable to urban areas in general, focusing on the cae city, Helsinki. Based on the results of this study, a new street dimensioning guide for the planners of the city of Helsinki has been published. en
dc.format.extent 106 + 14
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Katutilan liikennetekninen mitoitus, case Helsinki fi
dc.title Dimensioning of streets for traffic and transport, case Helsinki en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword katu fi
dc.subject.keyword katutila fi
dc.subject.keyword poikkileikkaus fi
dc.subject.keyword kaupunkisuunnittelu fi
dc.subject.keyword kaupunkitila fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201506303515
dc.programme.major Liikenne- ja tietekniikka fi
dc.programme.mcode R3004 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Luttinen, Tapio
dc.programme Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan koulutusohjelma fi
dc.ethesisid Aalto 9250
dc.location P1


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account