Rullan jännitysten mittausmenetelmä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Jorkama, Marko
dc.contributor.author Palo, Pekka
dc.date.accessioned 2015-06-23T11:01:28Z
dc.date.available 2015-06-23T11:01:28Z
dc.date.issued 2015-06-11
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/16662
dc.description.abstract Työn tavoitteena oli selvittää, miten lasernopeusanturit (LDV) soveltuvat rullan sisäisten jännitysten mittaukseen. Käytössä oli WinRoll keskiörullain pehmeällä rullaustelalla ja eri paperilajeja, joilla koeajot suoritettiin. Käytössä oli kaksi lasernopeusanturia, joilla voitiin mitata sekä rullan pinnan että vapaan rainan nopeutta. Rullan pinnan ja vapaan rainan välisistä nopeuseroista voitiin laskea mittauspisteiden välinen rainan suhteellisten venymien ero koko rullan matkalta. Venymistä voitiin laskea rainan paksuuden ja kimmomoduulin avulla rullan WOT eli Wound-on-Tension, joka kuvaa rainan kireyttä rullassa. Toinen lasereista mittasi aina vapaan radan pinnan nopeutta ja toinen oli joko auki- tai kiinnirullausasemassa mittaamassa rullan pinnan nopeutta. Lasereiden välille muodostui nopeusero, koska vapaan radan jännitys eli leikkurin ratakireys poikkesi rullan sisäisistä jännityksistä ja näkyi nopeuserona lasereiden välillä. Mittauksissa havaittiin, että laserit pystyvät erittäin tarkkoihin mittauksiin. Eri ajoparametrien muutokset voitiin havaita mittauksissa. Ratakireydellä ei ollut vaikutusta WOT:iin pintavetorullauksessa. Nippikuorma yksinään oli ainoa ajoparametri, joka vaikutti rullan tiukkuuteen ja samalla WOT:iin kyseisellä rullaustavalla. Auki- ja kiinnirullausmittauksia verrattiin Cameron rakotestin kanssa. Huomattiin, että keskiörullaimella ei saada luotettavaa tulosta WOT:sta, jos mittaus tehdään kiinnirullausasemassa. Aukirullausmittaus osoittautui luotettavaksi menetelmäksi. Aukirullausmittaus ja Cameron rakotesti korreloivat keskenään erittäin hyvin. WOT:n määrittäminen onnistuu luotettavasti ainoastaan aukirullausmittauksesta, mutta se vaatii tarkat määritykset muun muassa rainan paksuudesta ja kimmomoduulista, jotta tulos olisi luotettava. fi
dc.description.abstract The objective of this thesis was to study the suitability of laser speed sensors (LDV) for measuring internal roll tensions. A WinRoll multistation winder with a soft winding drum and different paper grades were used for running the trials. Two laser speed sensors were applied for measuring the speed of both the roll surface and the free web. The difference in the relative web elongations between the measuring points could be calculated from the speed differences of the roll surface and the free web throughout the whole roll. The WOT, i.e. the Wound-On-Tension of the roll, depicting web tension in the roll could be calculated from the elongations with the help of web thickness and the modulus of elasticity. One of the lasers measured just the speed of the free web and the other was located either at the unwind or the wind-up station and measured the speed of the roll surface. A speed difference developed between the lasers, as the tension of the free web, i.e. the web tension at the winder, was different from the internal tensions of the roll and could be seen as a speed difference between the lasers. The measurements have shown that the lasers are capable of making very precise measurements. Changes in different winding parameters could be observed in the measurements. Web tension had no effect on the WOT in surface traction winding. Nip load alone was the only winding parameter influencing roll tightness and thus the WOT in the winding technique concerned. The measurements at the unwind and wind-up were compared with the Cameron gap test. It was found out that reliable information about the WOT cannot be obtained, if the measurement is taken at the wind-up station. The measurement taken at the unwind appeared to be a reliable method. The measurement at the unwind and the Cameron gap test correlated with each other very well. The determination of WOT succeeds reliably from the unwind measurement only, but that requires precise determinations of, inter alia, the web thickness and the modulus of elasticity to make the result reliable. en
dc.format.extent 62+1
dc.language.iso fi en
dc.title Rullan jännitysten mittausmenetelmä fi
dc.title Method for measuring the wound roll stresses en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Kemian tekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword WOT fi
dc.subject.keyword Wound-on-Tension fi
dc.subject.keyword lasernopeusanturi fi
dc.subject.keyword LDV fi
dc.subject.keyword rullan jännitys fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201506303475
dc.programme.major Paperi- ja painatustekniikka fi
dc.programme.mcode P3003 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Paltakari, Jouni
dc.programme PUU - Puunjalostustekniikan koulutusohjelma fi
dc.location PK fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account