Learning Centre

Leikkauspöydän hankinta- ja valmistuskustannusten optimointi

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Nieminen, Jyrki
dc.contributor.author Berghäll, Kim
dc.date.accessioned 2015-06-23T10:23:04Z
dc.date.available 2015-06-23T10:23:04Z
dc.date.issued 2015-06-08
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/16632
dc.description.abstract Tämän työn tavoitteena oli optimoida tilaajayrityksen tuotteen hankinta- ja valmistuskustannuksia. Työn teoriaosuudessa käsitellään aluksi valmistavan teollisuuden nykytilaa työn tuottavuuden ja kilpailukyvyn kautta sekä esitellään vuonna 2010 valmistuneen tutkimushankkeen kehitysehdotuksia Suomen teollisuuden saattamiseksi takaisin raiteilleen. Teoriaosuuden toisessa osassa tarkastellaan hankintaosaamisen vaikutusta yrityksen kilpailukykyyn sekä esitetään globaalien hankintojen vaihtoehtoisia menetelmiä kokonaiskustannuslaskentaan uusimpien tieteellisten julkaisujen pohjalta. Hankintatoimen kehittämistä teollisuudessa korostetaan sekä sen elinkaaren mahdolliset kehitysvaiheet käydään läpi useamman teoriaviitekehyksen avulla. Lisäksi esitellään hankintatoimen kehitykseen käytettävät yleisimmät työkalut ja kehitysprojektien epäonnistumisten tavanomaisimmat syyt. Jälkimmäisessä teoriaosuudessa keskitytään tuotteen valmistus- ja kokoonpantavuuteen uusimpien tieteellisten julkaisujen ja kirjallisuuskatselmusten pohjalta. DFMA-käsitteen (Design For Manufacturing & Assembly) sovellutukset esitetään ja siitä saatavat hyödyt läpikäydään muutamin esimerkein. Työn käytännön osuudessa tarkastellaan tuotteen kokoonpantavuutta sekä valmistetta-vuutta teoriaosuudesta saatujen tietojen ja oivallusten pohjalta. Tuotteen muutama aliko-koonpanorakenne muutettiin kokoonpano- ja valmistusystävällisemmiksi, unohtamatta valmistusspesifikaatiomuutoksia (geometriset ja yleistoleranssit). Samanaikaisesti yrityk-selle luotiin pintakäsittely- ja maalausohje rakenneteräskokoonpanoille tarvittavine hila-ristikkokuvio- ja kuivakalvon paksuusmittaustesteineen. Työlle asetetusta optimointitavoitteesta jäätiin hieman, ainakin jos tarkastellaan ainoas-taan projektin jälkeistä kokonaiskustannushintaa. Nykyiselle tuoterakenteelle suunnatut muutosehdotukset saattavat kuitenkin siirtyä yrityksen sisartuotteisiin, jolloin kustannus-hintaan kohdistuneet säästötavoitteet todennäköisesti täyttyvät. Optimointiprojektin ohessa yritys sai käyttöönsä edellä mainitun pintakäsittely- ja maalausohjeen sekä tieto-taitoa hankintatoimen panostamiseen. fi
dc.description.abstract The aim of this thesis was to optimize client’s sourcing and manufacturing costs. In the first theoretical chapter the present state of Finland’s manufacturing industry is surveyed via productivity of labor and competitiveness. Additionally, the main points of a 2010 research project “Factories of Future Finland” (FOFFI) for taking manufacturing industry back on its tracks are introduced. In the second theoretical chapter the link between sourcing capability and competitiveness is examined and alternative methods for total cost estimations are introduced. The development of sourcing capabilities is emphasized and its development stages are introduced using a few theoretical frameworks. Also, tools for developing the sourcing department along with the usual causes for failure in sourcing projects are discussed. The latter theoretical chapter has its focus on products manufacturing and assemblability according to recent scientific frameworks and literature reviews. Examples for the applications and advantages of DFMA (Design for Manufacturing & Assembly) are also given. The practical part of the thesis involves analyzing assemblability and manufacturability of components with the tools introduced in the theoretical chapters. As a result, a few subassemblies of the operation table were altered towards better assembly and manufacturability, along with adjustments in manufacturing specifications (geometric and dimensional tolerancing). Additionally, the specification sheets for the surface treatment of structural steel of the company’s products were created (including cross-cut and dry film thickness test procedures). The aim of this project was to reduce the sourcing and manufacturing costs of the product by 10 %. The actual target was missed by a few percentage points (achieved 6-7 %) when looking only at the acquisition price. Yet, some of the improvements introduced in the project may spread internally to other products in the future, and that would lead to additional savings. As a by-products of this optimization project the company also acquired aforementioned surface treatment instructions for structural steel assemblies and hopefully some ideas to improve their sourcing capabilities. en
dc.format.extent 61 + 8
dc.language.iso fi en
dc.title Leikkauspöydän hankinta- ja valmistuskustannusten optimointi fi
dc.title Optimizing of sourcing and manufacturing cost of an operational table en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword valmistettavuus fi
dc.subject.keyword kokoonpantavuus fi
dc.subject.keyword tuottavuus fi
dc.subject.keyword hankintatoimi fi
dc.subject.keyword DFMA fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201506303421
dc.programme.major Tuotantotekniikka fi
dc.programme.mcode K3002 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Partanen, Jouni
dc.programme Konetekniikan koulutusohjelma fi
dc.ethesisid Aalto 9771
dc.location P1
local.aalto.openaccess no
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 51831
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics