Learning Centre

Tuotantoprosessin kehitys raudoitusverkkotehtaalla

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Saaristo, Juha
dc.contributor.author Pekkarinen, Anssi
dc.date.accessioned 2015-05-27T11:37:13Z
dc.date.available 2015-05-27T11:37:13Z
dc.date.issued 2015-05-18
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/16356
dc.description.abstract Diplomityön tavoitteena oli löytää keinoja toimitusajan parantamiseksi Pälkäneen raudoitusverkkotehtaalla. Työssä etsitään ja esitetään keinoja tuotannonohjauksen ja tuotannon kehitykseen. Tehtaan tavoitteena on saavuttaa kahden (2) viikon toimitusaika vuonna 2015. Työssä esitettyjen nykytila-analyysin, benchmarkingin ja tehtaan tuottavuuslaskelmien avulla etsitään keinoja tavoitteen täyttymiseen. Aluksi työssä perehdytään tuotantotekniikan kirjallisuuteen, josta haetaan menetelmiä tuotannon läpimenoajan kehittämiseksi. Kirjallisuudessa käsitellään muun muassa Lean-tuotantomallia, laaja-alaista laatuajattelua (TQM), tietojärjestelmiä, tuotannon suunnittelua ja ohjausta. Kirjallisuudesta löydettiin menetelmiä, joiden avulla voidaan tehtaan toimintaa kehittää. Tehtaan nykytila-analyysissa esitellään tehtaan tämän hetkistä tilannetta ja kyselytutkimuksessa nousseita kehitysehdotuksia. Nykytila-analyysi paljasti puutteita muun muassa tuotannonohjausjärjestelmästä, jonka tulisi mahdollistaa tehokas tuotannon suunnittelu ja optimointi. Tuotannon henkilöstölle tehdyt haastattelut osoittivat tuotannossa esiintyvän tuottamattoman työn kehityskohteita, joita työssä on listattu eri prosessin vaiheille. Benchmark-vierailuita tehtiin niin Celsan sisäisille kuin ulkopuolisille tehtaille, joista haettiin mallia tuotannon ohjaukseen ja kehitykseen. Yritysvierailuiden avulla löydettiin uusia menetelmiä tuotannon suunnitteluun ja kehitykseen. Näitä menetelmiä voidaan hyödyntää tuotannonohjaukseen ja kunnossapitoon. Tuotantoprosessin laskelmissa esitettiin avainlukuja tehtaan tuottavuudesta ja hitsauskone A36:lta. Tehtaan tuottavuuslukuja tarkasteltaessa huomattiin muutamia selkeitä poikkeuksia vertailukohteena olleeseen Halmstadin raudoitusverkkotehtaaseen. Näiden lukujen eroavaisuuksiin esitettiin selitys ja tarjottiin toimenpiteitä tuottavuuden parantamiseksi. Hitsauskone A36:sen käyttöasteesta ja hitsausnopeudesta esitettiin tuloksia ja jatkontoimenpiteitä. Työn johtopäätöksissä ja suosituksissa todettiin tuotannonohjausjärjestelmän olevan riittämätön nykyisellään. Ratkaisuksi ehdotettiin MES-järjestelmän kehittämistä, korvaamista tai APS-järjestelmän hankkimista osaksi tuotannon suunnittelua. Suositeltavaa on jatkaa tuotantoprosessin avainlukujen seurantaa ja analysointia uusien kehityskohteiden löytämiseksi. Tuotannossa esiintyvän hukan poistaminen katsotaan tärkeäksi osaksi tehtaalle asetetun tavoitteen täyttymistä. fi
dc.description.abstract The objective of this Master’s Thesis was find a way to improve lead times and also achieve two weeks delivery time in reinforcement mesh factory (RMF). The main goal is to find the problems and present solutions for production management and development. Research methods used in the thesis are the current state-analyse, benchmark and factory’s productivity calculations. First production management methods were compared to the methods described in literature as such as Lean manufacturing, Total Quality Management, information systems, production management and planning. Suitable control methods for RMF were found based on the literature review. Furthermore, the present state of production management was analysed. It was found that there are drawbacks in production management execution system which affects the performance of production control and planning. Upon analysing the production process, it was found that there was efficient work waste involved in different production processes. Reinforcement mesh factory was also compared with other factories to obtain reference information of production management and development. A new production planning and developing methods were found in benchmarking. These methods can be used for production management and maintenance. Productivity calculations for welding machine A36’s run utilization and production speed were examined in Celsa’s factory in Pälkäne whose results were compared with Celsa’s other factory in Halmstad. Differences were analysed, which explained the necessity for improvement in production efficiency. In conclusion it was found that the current production execution system is not enough for efficient production planning in RMF. It can be improved by developing the current system or invest to APS-system for production planning. Analysing the production and finding new ways to improve it is also essential on long term basis. It is also important to remove production work waste so that better lead times can be achieved. en
dc.format.extent 89
dc.language.iso fi en
dc.title Tuotantoprosessin kehitys raudoitusverkkotehtaalla fi
dc.title Production process development in reinforcement mesh factory en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword production development fi
dc.subject.keyword production management fi
dc.subject.keyword lean fi
dc.subject.keyword ERP fi
dc.subject.keyword MES fi
dc.subject.keyword APS fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201505283027
dc.programme.major Tuotantotekniikka fi
dc.programme.mcode K3002 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Aaltonen, Kalevi
dc.programme Konetekniikan koulutusohjelma fi
dc.ethesisid Aalto 9753
dc.location P1
local.aalto.openaccess no
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 51506
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics