Informaatioteknologian hyödyntäminen kaupungin ylläpito- ja rakennustyössä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Aherva, Sami
dc.contributor.author Laukkanen, Antti
dc.date.accessioned 2015-05-27T11:34:50Z
dc.date.available 2015-05-27T11:34:50Z
dc.date.issued 2015-05-13
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/16343
dc.description.abstract Tämän diplomityön tavoitteena on tutkia informaatioteknologian käyttöönottoa ja hyödyntämistä yleisten alueiden ylläpito- ja rakennustyön kontekstissa. Kiristyneessä taloustilanteessa työt on pystyttävä tekemään yhä kustannustehokkaammin, minkä vuoksi uudenlaisten teknologioiden käyttöönotosta on tullut tärkeä kehityssuunta myös perinteisillä suorittavan työn aloilla. Tutkimus on laadullinen case- eli tapaustutkimus, jonka kohdeorganisaationa oli Helsingin yleisten alueiden ylläpidosta ja rakentamisesta vastaava Stara. Tutkimuksessa keskityttiin tarkastelemaan erityisesti kahta tällä hetkellä käynnissä olevaa merkittävää käyttöönottoprojektia, jotka ovat työsuoritetietoa automaattisesti tallentava ajoneuvotelematiikka ja älypuhelimilla toimiva Mobilenote-tuotannonohjaussovellus. Tutkimusaineiston tärkeimmän osan muodostivat yhteensä 19 Staran työntekijän haastattelut, joissa selvitettiin henkilöstön näkemyksiä informaatioteknologioiden hyödyistä, käyttöönottoprojektien kulusta ja niihin liittyneistä ongelmista. Haastatteluiden ohella organisaation sisäisiä dokumentteja käytettiin täydentävänä materiaalina. Tutkimuksen tulokset jakautuivat analyysin perusteella viiteen teemaan, jotka käsittelivät 1) käyttöönottoprojektien tilaa ja onnistuneisuutta, 2) teknologiaan ja käytettävyyteen liittyviä tekijöitä, 3) teknologioiden kohtaamaa vastustusta, 4) Staran osastojen yhteistyöstä ja sisäisestä toiminnasta tehtyjä havaintoja, ja 5) haastateltavien yleisemmän tason näkemyksiä informaatio-teknologian käyttömahdollisuuksista Starassa. Yleisesti ottaen haastateltavat suhtautuivat uusien teknologioiden tuomiin mahdollisuuksiin positiivisesti, ja etenkin Mobilenote-sovellukselle on jo löydetty lukuisia työtä sujuvoittavia käyttötarkoituksia. Teknologioihin ja niiden käyttöönottoon on kuitenkin liittynyt myös useita ongelmia, joiden vuoksi erityisesti telematiikan pilotointiprojektia pidettiin epäonnistuneena. Tutkimuksen perusteella keskeiseksi ongelmakohdaksi osoittautui käyttöönottoprojektien hallit-semattomuus, joka on seurausta mm. tavoitteiden epätarkasta määrittelystä. Projektinhallinta-osaamisen lisäksi myös Staran osastojen keskinäisestä yhteistyöstä ja organisaation yleisistä toimintatavoista löytyi kehitettävää. Huomiota tulisi kiinnittää etenkin avoimeen kommunikaatioon ja kehitysprojektien nykyistä tarkempaan dokumentoimiseen. Osana avointa kommunikaatiota on tärkeää huomioida myös teknologioiden käyttäjät tarjoamalla riittävästi koulutusta ja luomalla keskustelun ilmapiiri, jolla pyritään ratkaisemaan mahdolliset teknologian synnyttämät ristiriidat. fi
dc.description.abstract The purpose of this thesis is to study the adoption and use of information technology in the context of public works and city maintenance. The current difficult economic situation has made it particularly important to be able to perform work as efficiently as possible. Therefore, the adoption of modern information technology solutions has become a major trend in traditional blue collar work environments as well. The study was conducted as a qualitative case study of Stara, the public maintenance and construction service provider of the City of Helsinki. The specific research interest was to observe two distinct ongoing and significant technology implementation projects: a custom vehicle telematics system, and a mobile production management software named Mobile note. Primary research data consisted of semi-structured interviews of 19 Stara employees in total. The aim of these interviews was to collect employees’ views on the benefits of the two technologies, and their views on the overall progress and problems associated with the technology implementation projects. In addition to the interviews, organizational documents were also used as supplementary data. Based on a qualitative analysis the results of the study were divided into five themes: 1) the state and successfulness of the implementation projects; 2) factors related to technology and usability; 3) user resistance towards the technologies; 4) cooperation and internal culture of the organization’s departments; and 5) general level views on the possibilities that modern information technologies can offer. The employees’ attitudes towards the use of information technology were generally positive, and e.g. the Mobile note application has already proven itself very useful. However, the technologies as well as their implementation projects have also faced several problems; and the vehicle telematics pilot was deemed particularly unsuccessful. Poorly coordinated projects and insufficiently defined goals were identified as some of the most significant causes of problems. In addition to project management, there is also room for improvement in the interdepartmental cooperation and the organizational practices in general. Emphasis should be put especially on open communication and more thorough documentation of the development projects. During technology implementation, it is also important to take the end users into account by providing them with enough training and by enabling constructive discussion so that possible conflicts caused by the new technology can be resolved. en
dc.format.extent 100 + 1
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Informaatioteknologian hyödyntäminen kaupungin ylläpito- ja rakennustyössä fi
dc.title Utilization of information technology in public works and city maintenance en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword informaatioteknologia fi
dc.subject.keyword informaatioteknologian käyttöönotto fi
dc.subject.keyword mobiiliteknologia fi
dc.subject.keyword mobiili tuotannonohjaus fi
dc.subject.keyword telematiikka fi
dc.subject.keyword yleisten alueiden ylläpito fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201505283014
dc.programme.major Työpsykologia ja johtaminen fi
dc.programme.mcode TU3003 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Järvenpää, Eila
dc.programme Tuotantotalouden koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse