Ctrl+S? Kriittisen mediakasvatuksen mahdollisuudet nuorisotyössä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Kupiainen, Reijo
dc.contributor.author Liuhonen, Noora
dc.date.accessioned 2015-05-27T11:15:28Z
dc.date.available 2015-05-27T11:15:28Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/16303
dc.description.abstract Tämä opinnäyte sijoittuu vuosina 2010-2014 Porin seutukunnassa (”Karhukunnat”) toimineeseen Karhukuntien nuorten mediapajahankkeeseen. Hankkeen tavoitteena oli parantaa nuorten vaikuttamismahdollisuuksia median kautta sekä luoda puitteet nuorten omaehtoiselle mediatyöskentelylle. Tutkimuksen alkuperäisenä tavoitteena oli vastata kysymykseen siitä, miten pienten kuntien nuorisotyöntekijät voisivat toteuttaa mediakasvatusta osana työtään ja samalla huolehtia kunnan nuorten tieto- ja neuvontapalveluista. Teoreettisena viitekehyksenä toimii kriittinen mediakasvatus, mutta tutkimus sivuaa myös nuorisokasvatusta ja –tutkimusta. Tämä opinnäyte on laadullinen tutkimus, jonka tavoitteena on tutkia kuvatun hankkeen merkitystä ja vaikutuksia hankekunnissa, sekä löytää vaihtoehtoja hankkeen aikana joka toinen viikko järjestetyille nuorten mediapajoille. Aiempien tutkimusten ja kirjallisuuden lisäksi suuren osan lähdemateriaalista muodostavat syksyllä 2013 suoritetut teemahaastattelut. Tutkimuksen pääpaino on mediakasvatuksen, ja erityisesti kriittisen mediakasvatuksen mahdollisuuksien pohdinnassa nuorisotyöllisessä kontekstissa. Nuorisotyöllä on edellytyksiä toimia hyvänä alustana kriittiselle mediakasvatukselle, mutta se vaatii ohjaajalta perehtyneisyyttä aiheeseen. Tästä syystä juuri kyseistä tarkoitusta varten palkattu työntekijä on hyvä ratkaisu, kun mediapajahanketta vastaavaa toimintaa järjestetään. Karhukuntien nuorten mediapajahankkeella oli haastattelujen ja havaintojen perusteella positiivisia vaikutuksia kuntien nuorisotyöhön. Erityisesti haastatellut nuoret kokivat toiminnan olleen merkityksellistä heidän omassa elämässään. Toiminnan vakinaistamisen sellaisenaan estivät kuitenkin pääsääntöisesti taloudelliset seikat. fi
dc.description.abstract This thesis focuses on a project that took place in Pori region during the years 2010-2014. The purpose of the project was to improve possibilities of young people to participate in their hometowns by using media, and to create opportunities for youth to produce their own media projects. Originally the aim of the study was to think of ways to conduct media education as a part of youth work in small towns, as well as take care of youth information and counselling work. Theoretical framework for this thesis is critical media education, but it also includes youth pedagogy and youth research. This thesis is a qualitative research that aims to reflect the meaning and influence of the project, and to find alternative approaches for media education. During the project media workshops for youth were held in towns every two weeks, but the thesis attempts to find ways that could be used further after the project. The study material consists of earlier researches and literature, and of semi-structured interviews that were conducted in fall 2013. Main focus of the research is in media education, and especially in critical media education, and its possibilities in context of youth work. Youth work forms a good base for critical media education, but it requires knowledge from the leader. For this reason it is advisable to hire employee just for media education when it comes to activity that is similar to the project in question. On the basis of the interviews and notices, the project had positive impact on youth work in Pori region. Especially the youth interviewed felt that media workshops were important and useful part of their lives. However, the intentions to set the project as permanent part of youth work in Pori region failed due to economical reasons. en
dc.format.extent 134+12
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Ctrl+S? Kriittisen mediakasvatuksen mahdollisuudet nuorisotyössä fi
dc.title Ctrl+S? Possibilities of critical media education in youth work en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Taiteen laitos fi
dc.subject.keyword mediakasvatus fi
dc.subject.keyword kriittinen mediakasvatus fi
dc.subject.keyword nuorisotyö fi
dc.subject.keyword hanke fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201505282969
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Euro, Pia
dc.programme fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account