Learning Centre

Developing Safety and Security in Organizations through Low Barrier Incident Information Management: A Case Study

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Jussila, Mika
dc.contributor.advisor Jääskeläinen, Jouni
dc.contributor.author Alakiikonen, Antti
dc.date.accessioned 2015-05-18T08:48:44Z
dc.date.available 2015-05-18T08:48:44Z
dc.date.issued 2015-05-11
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/16059
dc.description.abstract In this thesis the reporting and analysis of low barrier incident information was studied as a tool for organizational development: to increase the safety and security in an organization. It was done through literature review, first through incident management perspective, and then through organizational and behavioural perspective. The findings were then used to evaluate the relevance of a commercial service, Lassie by Combitech. The significant potential and benefits of collecting low barrier incident information data was identified. Lassie was found out to currently cover primarily the beginning of the incident management process, but having potential to cover it more widely. Safety culture was identified as an important concept. A process model and several useful frameworks defining learning from incidents were proposed. Lassie was found to have important new features regarding effective communication that makes it a prominent platform for effective learning from incidents. Barriers to reporting were categorized into four groups: fear of disciplinary actions, risk acceptance, useless, and practical reasons. Lassie was found to address most of the barriers, as the development of the service aims at systematically lowering the barrier to report as much as possible. The findings indicate that incident management involving minor incidents should be studied in a more holistic approach focusing in learning from incidents. It should take different organizational and behavioural factors into account as it is a phenomenon functioning in complex socio-technical system. The need for implementing a \textit{low barrier} incident information management system was identified, and further studies on a real life implementation and data should be conducted. en
dc.description.abstract Tässä diplomityössä perehdyttiin turvallisuuteen liittyvien poikkeamien hallintaan. Poikkeamahallintaa analysoitiin organisaation kehittämisen näkökulmasta: miten pienistä poikkeamista kerätty tieto voitaisiin jalostaa hyödyllisiksi opeiksi. Työ tehtiin kirjallisuuskatsauksena sekä tapaustutkimuksena. Ensin aihetta valotettiin poikkeamienhallinnan näkökulmasta, ja sen jälkeen organisaatioteorian ja käyttäytymistieteen näkökulmasta. Löydökset peilattiin kehitysvaiheessa olevan kaupallisen, matalan kynnyksen poikkeamatietojen käsittelyyn tarkoitetun palvelun Lassien arviointiin. Pienten poikkeamien ja läheltä-piti tapahtumien käsittelyllä todettiin olevan merkittäviä hyötyjä. Lassie osoittautui kattamaan pääosin poikkeamienhallinnan prosessin alkupään toimintoja, mutta omaavan potentiaalia kokonaisvaltaiseen poikkeamien hallintaan. Turvallisuuskulttuuri osoittautui tärkeäksi konseptiksi. Poikkeamista oppimisen prosessimalli ja kaksi viitekehystä tehokkaaseen oppimiseen esiteltiin. Lassiella huomattiin olevan kommunikointiin liittyviä ominaisuuksia, joiden takia se osoittautui lupaavaksi alustaksi tehokkaalle poikkeamienhallinnalle ja poikkeamista oppimiselle. Raportoinnin kynnyksen madaltamisen esteet kategorisoitiin neljään ryhmään: seuraamusten pelko, riskin hyväksyminen, hyödyttömyyden tunne sekä käytännön syyt. Lassien huomattiin kohdistavan toimia kynnyksen madaltamiseen kaikissa kategorioissa, ja kehitystyössä siihen onkin systemaattisesti kiinnitetty huomiota. Työn löydökset osoittavat, että poikkeamien hallintaa, joka sisältää myös pienet poikeamat, tulisi tutkia kokonaisvaltaisemmin. Eri organisatoriset ja käyttäytymistieteelliset näkökulmat tulisi ottaa huomioon, sillä organisaation kehittäminen poikkeamista oppimalla tapahtuu monimutkaisessa sosioteknisessä systeemissä. Tarve implementoida Lassien tapainen järjestelmä ja analysoida sen vaikutuksia organisaation oppimiseen käytännössä tunnistettiin. fi
dc.format.extent 102 + 7
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Developing Safety and Security in Organizations through Low Barrier Incident Information Management: A Case Study en
dc.title Matalan kynnyksen poikkeamatiedon hyödyntäminen organisaation turvallisuuden kehittämisessä: Tapaustutkimus fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword incident management en
dc.subject.keyword learning from incidents en
dc.subject.keyword organizational development en
dc.subject.keyword safety en
dc.subject.keyword security en
dc.subject.keyword barrier en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201505182722
dc.programme.major Työpsykologia ja johtaminen fi
dc.programme.mcode TU3003 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Rajala, Risto
dc.programme AUT - Automaatio- ja systeemitekniikka fi
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 51291
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics