Digitalization reaching the traditional industries: a framework to support business model innovation

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Ahola, Pekka
dc.contributor.author Hännikäinen, Teemu
dc.date.accessioned 2015-05-13T09:44:32Z
dc.date.available 2015-05-13T09:44:32Z
dc.date.issued 2015-05-12
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/16030
dc.description.abstract The adoption of new digital technologies has influenced the life of consumers as well as the businesses of companies in different industries. Recently, the phenomenon has gained major publicity in the most traditional industrial sectors and concepts such as Industrial Internet have emerged to promote the opportunities for the companies. One of the greatest changes the industrial companies are expected to face is the need to develop new business models. However, there is a lack of concrete descriptions for the future business models and the existing frameworks do not properly support the business model innovation in this context. Consequently, this thesis project was initiated to study what kind of a framework could be constructed and how it would support the business model innovation related to the Industrial Internet phenomenon. The focus companies were defined as industrial machinery manufacturers that offer equipment and services to customers operating different kinds of production facilities. A literature review on the Industrial Internet phenomenon, the concept of business models and boundary objects was conducted to formulate a preliminary framework. The framework was developed further through abductive reasoning logic based on three semi-structured group interviews in actual industrial machinery manufacturer companies. The interviews revealed a clear need for such a framework. The final framework covers three stages of a business model: the current, the short-term plan and the long-term vision for the future business model. At each stage, the business model is defined by the customer benefit, offered capability and profit logic. Example contents for the future business models were gathered from the interviews to illustrate the results of using the framework in the context of this thesis. Two main uses for the framework were distinguished: promoting and supporting the collaborative discussion on the future business models; collaboratively generating business model ideas and constructing structured representations of them. The framework was also considered a valid boundary object that facilitates the collaborative group work between participants from different backgrounds. en
dc.description.abstract Uudet digitaaliset teknologiat ovat vaikuttaneet niin kuluttajien elämään kuin eri alojen yritysten liiketoimintaankin. Viime aikoina kaikista perinteisimmät teollisuuden alat ovat saaneet paljon huomiota, kun termit kuten Teollinen internet ovat nousseet julkisuuteen ja herättäneet keskustelua uusista liiketoimintamahdollisuuksista. Näiden alojen yritysten odotetaan joutuvan muuttamaan nykyisiä liiketoimintamallejaan, jotta ne pystyvät hyödyntämään nämä uudet mahdollisuudet. Tulevaisuuden liiketoimintamalleista ei kuitenkaan löydy konkreettisia esimerkkejä, eivätkä nykyiset viitekehykset sovellu täysin uusien liiketoimintamallien innovointiin tässä kontekstissa. Tämän diplomityön tarkoituksena on tutkia, millainen viitekehys voitaisiin luoda ja miten sen avulla voitaisiin tukea liiketoimintamallien innovaatiota Teollisen internetin ilmiöön liittyen. Kohdeyrityksiksi määriteltiin teollisuuslaitteiden valmistajat, jotka tarjoavat laitteistoja ja palveluja erilaisia tuotantolaitoksia operoiville asiakasyrityksille. Kirjallisuustutkimus tehtiin kolmesta aihealueesta: Teollisen internetin ilmiö, liiketoimintamallien käsite sekä rajaesineiden käsite. Tämän tutkimuksen perusteella luotiin alustava viitekehys, jota kehitettiin abduktiivisen päättelyn avulla kolmessa puolistrukturoidussa ryhmähaastattelussa, jotka pidettiin oikeissa teollisuuslaitteita valmistavissa yrityksissä. Haastatteluissa selvisi, että kehitettävälle viitekehykselle on selkeä tarve. Lopullinen viitekehys koostuu kolmesta liiketoimintamallin vaiheesta: nykyisestä liiketoimintamallista, lähitulevaisuuden suunnitelmasta ja pidemmän tähtäimen tavoitteesta. Kussakin vaiheessa liiketoimintamallia kuvataan kolmelta kannalta: asiakkaan saama hyöty, tarjottu kyvykkyys sekä ansaintalogiikka. Haastatteluista kerättiin esimerkkejä tulevaisuuden malleista havainnollistamaan viitekehyksen käyttöä tämän työn kontekstissa. Viitekehykselle tunnistettiin kaksi pääkäyttötarkoitusta: tulevaisuuden liiketoimintamalleista keskustelun edistäminen ja tukeminen; tulevaisuuden mallien yhteinen ideointi ja ideoiden esittäminen järjestelmällisesti viitekehyksen avulla. Viitekehyksen todettiin toimivan myös rajaesineenä, joka edesauttaa yhteistä ryhmätyötä eri taustaisten osallistujien välillä. fi
dc.format.extent 66 + 2
dc.language.iso en en
dc.title Digitalization reaching the traditional industries: a framework to support business model innovation en
dc.title Digitalisaatio perinteisillä teollisuudenaloilla: liiketoimintamallin innovaatioita tukeva viitekehys fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword digitalization en
dc.subject.keyword Industrial Internet en
dc.subject.keyword industrial machinery en
dc.subject.keyword business models en
dc.subject.keyword business model innovation en
dc.subject.keyword boundary objects en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201505142683
dc.programme.major Tietointensiivinen liiketoiminta fi
dc.programme.mcode T3008 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Smeds, Riitta
dc.programme Informaatioverkostojen koulutusohjelma fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account