Learning Centre

A web-based monitoring system for the Industrial Internet

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Aro, Jouni
dc.contributor.author Paronen, Tatu
dc.date.accessioned 2015-05-13T09:44:25Z
dc.date.available 2015-05-13T09:44:25Z
dc.date.issued 2015-05-11
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/16029
dc.description.abstract In the shift towards an Industrial Internet, programmable logic controllers, used to drive processes in industrial facilities, are more intelligent and capable of mutual communication and independent decision-making. Essentially, these controllers are also directly connected to the Internet, which opens new possibilities for the implementation of process control and monitoring systems. The goal of this thesis is to assess the suitability of web technologies for the development of supervisory control and data acquisition systems. The assessment is performed by developing a web-based monitoring system and comparing it to other solutions currently in the market. The available features and usability are used as the criterion for the comparison. The OPC UA standard for industrial information modeling and data transfer is used as the Industrial Internet platform when developing the application. The practical part of the thesis is concerned with the development of a generic OPC UA web client. The web client serves as a framework for the development of web-based supervisory control systems that take advantage of the standard data modeling features of OPC UA. Modern web technologies enable the implementation of periodic updates and reusable user interface components, and a uniform service interface transfers the application state with service requests. A central theme in the thesis is the integration of software components written in the Java and JavaScript programming languages. The implementation shows that web techniques can be used to implement both request/response based and event-based information transfer between logic controllers and end-user devices. The standardization of reusable web components makes the development of web-based industrial monitoring systems more attractive by allowing to combine functionality and style definitions into uniform building blocks. Finally, incompatibility issues between OPC UA sessions and the RESTful architecture were identified and assigned as subjects of future work. en
dc.description.abstract Teollisen internetin suuntauksessa teollisuuslaitoksia ohjaavat ohjelmoitavat logiikkapiirit ovat aikaisempaa älykkäämpiä, kyeten keskinäiseen kommunikointiin sekä itsenäiseen päätöksentekoon. Oleellisesti nämä logiikat ovat myös suoraan kytkettyinä internetiin, mikä avaa uusia mahdollisuuksia niin prosessiohjauksen kuin valvomojärjestelmienkin toteuttamiselle. Tämän diplomityön tarkoituksena on arvioida web tekniikoiden soveltuvuutta valvomojärjestelmien kehitykseen. Arviointi perustuu työn tuloksena toteutettavan web-pohjaisen valvomoratkaisun vertaamiseen muihin markkinoilla tarjolla oleviin ratkaisuihin. Vertailukriteereinä ovat ratkaisujen ominaisuudet ja käytettävyys. Teollisen internetin alustana toteutuksessa käytetään teollisen tiedonsiirron ja tiedonmallinnuksen standardia OPC UA:ta. Työn tuloksena toteutetaan OPC UA standardiin perustuvan web-pohjaisen valvomo-ohjelman prototyyppi. Prototyyppi käsittää kehikon teollisen tiedon lukemiselle ja ohjauskomentojen lähettämiselle OPC UA osoiteavaruuteen tuotujen tietomallien kautta. Nykyaikaiset webtekniikat mahdollistavat jaksottaisten tapahtumien sekä uudelleenkäytettävien valvomokomponenttien toteutuksen. Yhtenäinen palvelurajapinta perustuu sovelluksen tilan siirtämiseen palvelupyyntöjen yhteydessä. Lisäksi työn keskeisenä teemana on Java- ja JavaScript ohjelmointikielillä toteutettujen kirjastojen yhteensovittaminen. Toteutus osoittaa, että web tekniikoilla on mahdollista toteuttaa sekä kyselyihin että tapahtumiin perustuva tiedonsiirto ohjelmoitavien logiikoiden ja päätelaitteiden välille. Uudelleenkäytettävien web komponenttien standardointi tekee teollisten valvomojärjestelmien toteuttamisesta entistä houkuttelevampaa mahdollistamalla toiminnallisuuden ja tyylimäärittelyiden pakkaamisen itsenäisiksi kokonaisuuksiksi. Keskeisenä ongelmana jatkokehityksen kannalta todetaan tilallisten OPC UA palveluiden yhteensopimattomuus tilattomiin web rajapintakutsuihin. fi
dc.format.extent 99 + 8
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title A web-based monitoring system for the Industrial Internet en
dc.title Web-pohjainen valvomojärjelmä teolliseen internetiin fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword OPC UA en
dc.subject.keyword industrial internet en
dc.subject.keyword Java en
dc.subject.keyword JavaScript en
dc.subject.keyword REST en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201505142682
dc.programme.major Tietoliikenneohjelmistot fi
dc.programme.mcode T3005 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Nurminen, Jukka
dc.programme Tietotekniikan koulutusohjelma fi
local.aalto.openaccess yes
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 51334
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics