Learning Centre

Strategian tutkimus non profit -organisaation varainkeruun mahdollistamiseksi lahjoitustoiminnan kautta

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Aspara, Jaakko
dc.contributor.author Tarvainen, Tuomo
dc.date.accessioned 2015-05-13T09:44:11Z
dc.date.available 2015-05-13T09:44:11Z
dc.date.issued 2015-05-12
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/16027
dc.description.abstract Suomalaisessa hyväntekeväisyyskulttuurissa on ollut menestyviä hyväntekeväisyysorganisaatioita vuosikymmeniä. Synnytys- ja naistentautiopin tutkimussäätiö tilasi tämän tutkimuksen rakentaakseen lahjoitustoiminnan avulla toimivan varainkeruuhankkeen tukemaan ja kehittämään tutkimus- ja koulutustoimintaansa. Tässä työssä tutkitaan strategiaa varainkeruun mahdollistamiseksi lahjoitustoiminnan kautta suomalaiselle terveydenhuoltoalan yleishyödylliselle säätiölle. Säätiöllä on vuosikymmenien toimintahistoria Suomessa, ja tässä työssä pyritään löytämään keinoja kaupallistaa toiminta varainkeruuta varten. Tutkimuksessa käydään läpi eri markkinoinnin teorioita, joiden avulla pyritään antamaan säätiölle toimintaehdotuksia varainkeruun mahdollistamiseksi. Tätä varten on teetetty pohjatiedoksi säätiön ja muille alan huippuasiantuntijoille kysely, jonka avulla on voitu selvittää strategiatyön lähtökohtia. Tutkimusosuudessa suoritettiin markkinatutkimus (100 kappaleen otos), jonka vastaukset kerättiin HYKS Kätilöopiston sairaalan potilailta kyselylomakkeiden avulla. Tuloksia tutkittiin pääasiassa varianssi- (ANOVA) ja korrelaatioanalyyseillä SPSS-ohjelmistolla. Näin pyrittiin saada selville lisätietoja lahjoitusmarkkinoista Suomessa säätiön toimialan näkökulmasta. Vastauksien analyysin avulla pystyttiin antamaan tilaajasäätiölle ehdotuksia strategian toteuttamiseksi. Aikaisempaa, vastaavaa tutkimusta ei Suomesta löytynyt, joten vertailuja aikaisempiin tutkimuksiin ei juuri voitu tehdä. Tämän markkinatutkimuksen perusteella muodostettiin säätiön varainkeruutoiminnalle segmentointi- ja brändistrategiaehdotukset. Todettiin, että säätiön kannattaa laajentaa brändinsä tukemaan kahta suurta kokonaisuutta: perheiden terveyden tukemista ja naisten terveyden tukemista. Säätiön varainkeruutoiminnnan brändillä on suuri vaikutus lahjoittajan motivaatioon. Herkkä non profit -ala vahvistaa ilmiötä. Markkinaorientoituneisuuden keinoin varainkeruuorganisaation toiminta tulee olla hyvin suunniteltua ja tarjooman tulee olla kohdennettu tarkasti oikeisiin segmentteihin. Todettiin myös, että säätiöllä on hyvät mahdollisuudet onnistua varainkeruussa. fi
dc.description.abstract There have been successful non-profit organizations in Finnish charity culture over the past decades. Research Foundation of Obstetrics and Gynecology ordered this research to build charity fundraising to develop and support their research and training operations. The aim of this thesis is to examine strategy of charity fundraising for a Finnish health care non-profit -foundation. The foundation has a history of decades in Finland. This research takes a stand on how to commercialize the work of the foundation’s for a charity fundraising via marketing methods. This study goes through various marketing theories and by them this thesis is suggesting strategy proposals to develop fundraising. Also, for this purpose there has been made a survey for top professionals in Finland to clarify premises for a strategy work. Market research was made to form quantitative research results. Answers were collected in HYKS Maternity Hospital via questionnaires. The sample size was 100 answers. Results were researched mostly by variance and correlation analysis. The purpose was to collect more information of charity markets in Finland, in terms of foundation’s field of operation. By the analysis of quantitative research there have been given proposals to develop the strategy. There is no existing former corresponding research in Finland so it was impossible to make strict comparisons of the results. Using this market research it was possible to form segmentation and brand strategy proposals for the fundraising functions of the foundation. It was discovered that the foundation should extend the brand to form two large entireties: the support of families’ health and the support of women’s health. The brand of foundation’s fundraising has a great impact on a donor’s motivation. A sensitive non-profit field reinforces the phenomena. With the methods of market orientation the operations of fundraising have to be well planned and the product portfolio has to be aimed precisely to correct segments. Furthermore, it was discovered that the prospect of succeeding in the foundation’s fundraising are good. en
dc.format.extent 85 + 4
dc.language.iso fi en
dc.title Strategian tutkimus non profit -organisaation varainkeruun mahdollistamiseksi lahjoitustoiminnan kautta fi
dc.title Strategy research of charity fundraising for a non profit -organization en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Kemian tekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword yhteiskunnallinen markkinointi fi
dc.subject.keyword non profit -organisaatio fi
dc.subject.keyword brändi fi
dc.subject.keyword segmentointi fi
dc.subject.keyword varianssianalyysi fi
dc.subject.keyword korrelaatioanalyysi fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201505142680
dc.programme.major Markkinointistrategia ja liiketoiminnan analytiikka fi
dc.programme.mcode KE999-2 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Parvinen, Petri
dc.programme KEM - Kemian tekniikan koulutusohjelma fi
dc.location PK fi
local.aalto.openaccess no
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 51333
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics