Biofuel impacts on fuel markets in Finland

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Hagström, Niklas
dc.contributor.author Ruikka, Jussi
dc.date.accessioned 2015-05-13T09:35:35Z
dc.date.available 2015-05-13T09:35:35Z
dc.date.issued 2015-04-27
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/16013
dc.description.abstract European Union has taken actions against increasing greenhouse gas emissions. These actions have led Finnish government to promote the use of biofuels within motor fuels. Finnish national biofuel targets are among the highest and most ambitious in EU region. In 2014 the biofuel quota in Finland was 6 % from the total energy content of sold motor fuels and it is set to increase to 20 % by 2020. In Finland the fuel retailers are obligated to sell biofuels or blend biofuels within sold motor fuels. To promote the use of biofuels and improve biofuels cost competitiveness Finnish government has changed excise duty on motor fuels to partly CO2 based. The target of this master's thesis is to study the impact of biofuels on Finnish fuel markets in order to perceive the costs on logistic sector and possible changes in tax revenues. Also Finland's readiness to produce enough biofuels to meet its biofuel demand in 2020 is studied. Consumption model was created in order to estimate the future consumption of motor fuels and biofuels. Consumption model uses four different scenarios to estimate the future consumption. High demand and low demand scenarios represent strong and weak economical situations. High diesel and low diesel scenarios represent situations where the popularity of diesel powered passenger cars increase or decrease changing the balance between gasoline and diesel fuel. Results imply that Finland will be able to produce enough biofuels in 2020 to match the projected demand. It is uncertain if Finland is able to meet the demand by using biofuels produced from domestic raw materials. Results also imply that biofuels would increase logistic sector's costs while possibly adding pressure on Finnish government to increase excise duties, which would increase logistic sector's costs even higher. There is also possibility that Finnish fuel retailers would consider gasoline sales as burden due to the lack of drop-in biofuel for gasoline. en
dc.description.abstract Euroopan Unioni on tehnyt toimenpiteitä kasvavia kasvihuonekaasupäästöjä vastaan. Nämä toimenpiteet ovat johtaneet Suomen hallituksen edistämään biopolttoaineiden käyttöä liikenteessä. Suomen hallituksen asettamat biopolttoaineiden käytön tavoitteet ovat korkeimpien ja kunnianhimoisimpien joukossa EU:n alueella. Vuonna 2014 biopolttoaineiden jakeluvelvoite oli 6 % liikennepolttoaineiden kokonaisenergiasisällöstä ja se on asetettu kasvamaan 20 % vuoteen 2020 mennessä. Polttoaineiden jakelijat Suomessa ovat velvoitettu myymään biopolttoaineita tai sekoittamaan niitä myytyihin polttoaineisiin. Edistääkseen biopolttoaineiden käyttöä ja parantaakseen niiden kilpailukykyä hallitus muutti valmisteveron osittain CO2 pohjaiseksi. Tämän diplomityön tavoitteena on tutkia biopolttoaineiden vaikutusta Suomen polttoainemarkkinoihin, jotta kuljetusalalle koituvat kustannukset ja mahdolliset verotulojen muutokset voitaisiin hahmottaa. Tarkoitus on myös tutkia Suomen valmiutta tuottaa riittävästi biopolttoaineita vuoden 2020 tavoitteisiin nähden. Kulutusmalli luotiin arvioimaan tulevaisuuden moottoripolttoaineiden ja biopolttoaineiden kulutusta. Kulutusmalli käyttää neljää erilaista tulevaisuuden skenaariota arvioimaan tulevaisuuden kulutusta. Korkea ja matala kysyntä skenaariot vastaavat vahvaa ja heikkoa taloustilan-netta. Korkea ja matala diesel skenaariot vastaavat tilanteita, missä dieselkäyttöisten henkilö-autojen suosio kasvaa tai laskee muuttaen bensa- ja dieselpolttoaineiden kysynnän tasapainoa. Tulokset viittaavat siihen, että Suomi pystyy valmistamaan tarpeeksi biopolttoaineita kysyntään nähden vuonna 2020. Epävarmaa on kuitenkin kotimaisista raaka-aineista valmistettujen biopolt-toaineiden riittävyys. Tulokset viittaavat myös siihen, että biopolttoaineet lisäävät kuljetusalan kustannuksia samalla, kun hallitukselle voi tulla tarve nostaa valmisteveroja. On myös mahdol-lista, että jakelijat kokisivat bensan myymisen taakkana puuttuvan drop-in biopolttoaineen takia. fi
dc.format.extent 67 + 10
dc.language.iso en en
dc.title Biofuel impacts on fuel markets in Finland en
dc.title Biopolttoaineiden vaikutukset polttoainemarkkinoihin Suomessa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword biofuels in Finland en
dc.subject.keyword finnish fuel markets en
dc.subject.keyword fuel consumption en
dc.subject.keyword biofuel consumption en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201505142666
dc.programme.major Energiatekniikka fi
dc.programme.mcode K3007 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Syri, Sanna
dc.programme Energia- ja LVI-tekniikan koulutusohjelma fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account