Learning Centre

New Lewis-cell type measurement apparatus setup and validation along with new acid gas absorption measurements into phase-change solvents

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Uusi-Kyyny, Petri
dc.contributor.advisor Amaya, Hernando Guerrero
dc.contributor.author Männistö, Mikael
dc.date.accessioned 2015-05-13T09:35:28Z
dc.date.available 2015-05-13T09:35:28Z
dc.date.issued 2015-05-12
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/16012
dc.description.abstract Gas absorption is very important in the modern world of industry, as there are multiple sources of toxic and hazardous gases involved with it. Absorption is used as a method of carbon capture and to purify these gas streams. This work aims to provide more insight in to variables closely related to absorption of acid gases in to aqueous alkanolamine solutions. These variables come from phase equilibria, reaction kinetics and mass transfer kinetics. In this work the focus is on reaction kinetics and mass transfer kinetics for both carbon dioxide and hydrogen sulfide in to primary, secondary and tertiary alkanolamines. A literature survey on existing equipment and the background theory behind the phenomena was conducted. A new apparatus was set up and used inside the laboratory. The new apparatus was first validated and additional data for N-Methyldiethanolamine and carbon dioxide absorption were provided. In addition new data for carbon dioxide and hydrogen sulfide absorption into 2-(diethylamino)-ethanol and 3-(methylamino)-propylamine were provided and analyzed. In the light of the studies provided in this thesis, despite being effective in carbon dioxide capture, the studied composition (5M MAPA + 2M DEEA) of this phase change solvent does not seem viable for hydrogen sulfide absorption. Further studies related to VLLE measurements of carbon dioxide loaded MAPA+DEEA solution in various compositions are suggested to better understand the distribution of the acid gas(es) in the liquid when a phase-split is observed. en
dc.description.abstract Kaasun absorptio on modernissa teollistuneessa maailmassa erittäin tärkeä työväline, johtuen useista haitallisten ja myrkyllisten kaasujen lähteistä prosessiteollisuudessa. Absorptiota käytetään näiden kaasuvirtojen puhdistukseen ja hiilidioksidin talteenottoon. Tässä työssä pyritään lisäämään ymmärrystä niistä muuttujista, jotka vaikuttavat kaasujen absorptioon amiinien vesiseoksiin. Nämä muuttujat koostuvat faasitasapainosta riippuvista tekijöistä, reaktioihin ja aineensiirtoon liittyvistä kineettisistä ominaisuuksista sekä laitteiston suunnitteluun vaikuttavista hydrodynaamisista ominaisuuksista. Työ painottuu hiilidioksidin ja rikkivedyn reaktioihin ja aineensiirtoon liittyvän kinetiikan mittauksiin primäärisissä, sekundäärisissä ja tertiäärisissiä amiiniliuoksissa. Kirjallisuustutkimuksessa paneudutaan absorptioon vaikuttavin ilmiöihin. Kokeellinen osa koostuu laitteiston käyttöönotosta sekä validoinnista N-metyylidietanoliaminiliuoksilla. Lisäksi uutta mittausdataa tuotettiin ja analysoitiin hiilidioksidin absorptiosta N-methyylidietanoliamiiniin sekä hiilidioksidin ja rikkivedyn absorptiosta uusiin faasimuunnosliuoittimiin. Faasimuunnosliuoittimina käytettiin 2-(dietyyliamino)-etanolia ja 3-(metyyliamino)-propyyliaminia. Saatujen tulosten valossa tutkittu faasimuunnosliuottimen konsentraatio ei vaikuta toimivalta ratkaisulta rikkivedyn poistoon sellaisenaan. Lisätutkimukseksi ehdotetaan rikkivedyn ja hiilidioksidin VLLE mittauksia hiilidioksidilla ladattuun faasimuunnosliuottimeen useissa eri liuotinkonsentraatioissa. fi
dc.format.extent 109+ 27
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title New Lewis-cell type measurement apparatus setup and validation along with new acid gas absorption measurements into phase-change solvents en
dc.title Uuden Lewis-tyyppisen kennon käyttöönotto ja validointi sekä uusien kaasun absorptionopeusmittauksien suorittaminen faasimuunnosliuottimiin fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Kemian tekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword absorption en
dc.subject.keyword methyldiethanolamine en
dc.subject.keyword 2-(diethylamino)-ethanol en
dc.subject.keyword 3-(methylamino)-propylamine en
dc.subject.keyword hydrogen sulfide en
dc.subject.keyword carbon dioxide en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201505142665
dc.programme.major Prosessit ja tuotteet fi
dc.programme.mcode KE3003 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Alopaeus, Ville
dc.programme KEM - Kemian tekniikan koulutusohjelma fi
dc.location PK fi
local.aalto.openaccess yes
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 51313
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics