Learning Centre

LVI-suunnittelutoimiston projektikohtaisen tuottavuuden parantaminen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Råman, Ilkka
dc.contributor.author Lappalainen, Mikael
dc.date.accessioned 2015-05-13T09:08:45Z
dc.date.available 2015-05-13T09:08:45Z
dc.date.issued 2015-04-27
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/15996
dc.description.abstract Työssä kuvataan menetelmä, jonka avulla LVI-suunnittelutoimistossa saavutetaan parempi projektikohtainen kustannusten hallinta ja siten parempi tuottavuus ajallisista ja laadullisista tavoitteista tinkimättä. Menetelmä sisälsi kvalitatiivisen tutkimuksen, jossa teemahaastattelujen avulla selvitettiin, mitä projektinhallinnallisia menetelmiä yhden LVI-suunnittelutoimiston toteuttaman projektin aikana käytettiin ja miten projektin tavoitteet saavutettiin. Haastatteluvastausten perusteella laadittiin kirjallisuustutkimukseen perustuva analyysi yrityksen projektinhallinnan tasosta ja laadusta sekä selvitettiin, miten käytetyt projektinhallinnan menetelmät vaikuttivat projektiin ja sen onnistumiseen. Analyysin tulosten perusteella laadittiin LVI-suunnittelutoimistolle kehittämisehdotukset, joiden avulla saavutetaan parempi projektikohtainen tuottavuus. Lopuksi annettiin kokonaisvaltaiset projektinhallinnan ohjeet LVI-suunnitteluprojektin parempaan kustannusten hallintaan ja siten parempaan tuottavuuteen. Tutkimuksen tulosten perusteella todetaan, että projektin ajalliset, laadulliset ja kustannukselliset tavoitteet ovat riippuvaisia toisistaan, jolloin pelkkä kustannusten hallinnan kehittäminen ei ole riittävä toimenpide projektikohtaisen tuottavuuden parantamiseksi, vaan tarvitaan kokonaisvaltaisempaa projektinhallinnan kehittämistä. LVI-suunnittelutoimiston strategian toteuttamisen ja päämäärien saavuttamisen kannalta keskeistä on mahdollisimman tehokas ja joustava projektinhallinta, jotta projektit pystytään toteuttamaan tavoitteidensa mukaisesti tapahtuvista muutoksista ja toteutuneista riskeistä huolimatta. LVI-suunnittelutoimistolle annettuja projektinhallinnan kehitysehdotuksia tai ohjeita tuottavuuden parantamiseksi ei ole vielä toteutettu käytännössä, joten johtopäätöksiä niiden vaikutuksesta toimiston projektinhallintaan ja siten tuottavuuteen ei voida tehdä. fi
dc.description.abstract The work describes a method that allows for HVAC design firm to achieve a better project-specific cost control, and thus higher productivity without compromising temporal and qualitative targets. The method involved a qualitative study, in which the theme-centered interviews was used to find out what project management methods HVAC design firm used during one carried out project, and how the project objectives were met. On the basis of literature survey and received interview answers were made an analysis of the company's project management level and quality, as well as to find out how used project management methods contributed to project and its success. Based on the results of the analysis the HVAC design firm was given project management development proposals, through which higher productivity can be achieved. To conclude the HVAC design firm was given guidelines to achieve better project-specific cost control, and thereby higher productivity. The received results show that the project temporal, qualitative and costs objectives are interdependent. Therefore a plain cost control development is not sufficient to improve the productivity of individual projects, but needed a more comprehensive project management development. For achieving the HVAC design firm’s strategy and objectives, it is essential to execute the project management with efficiency and flexibility, so that projects can be accomplished in accordance with the objectives despite of the occurring changes. The HVAC design firm has not yet executed the given project management development proposals or guidelines to improve productivity in practice, so conclusions about their impact on the firm’s project management functioning, and thus productivity cannot be made. en
dc.format.extent 63 + 13
dc.language.iso fi en
dc.title LVI-suunnittelutoimiston projektikohtaisen tuottavuuden parantaminen fi
dc.title HVAC design firm’s project-specific productivity improvement en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword LVI-suunnittelu fi
dc.subject.keyword tuottavuus fi
dc.subject.keyword projektinhallinta fi
dc.subject.keyword kehittäminen fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201505132649
dc.programme.major LVI-tekniikka fi
dc.programme.mcode K3008 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Kosonen, Risto
dc.programme Energia- ja LVI-tekniikan koulutusohjelma fi
local.aalto.openaccess no
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 51296
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics