Museoviraston kiinteistöjen hallinnansiirto – kiinteistöt, rakennukset, rakennelmat ja kiinteät muinaisjäännökset

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Tähtinen, Tiina
dc.contributor.author Nolvi, Erno
dc.date.accessioned 2015-05-13T07:57:39Z
dc.date.available 2015-05-13T07:57:39Z
dc.date.issued 2015-04-27
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/15972
dc.description.abstract Museovirasto siirsi valtion kiinteistövarallisuuden haltijaviranomaisena hallinnoimansa kiinteistöt vuoden 2014 alusta Senaatti-kiinteistöille ja Metsähallitukselle. Samassa yhteydessä Museoviraston oma rakennuttamistoiminta ja muinaisjäännösten hoitotoiminta ajettiin suurelta osin alas. Kiinteistöjen hallinnansiirto ei sujunut täysin ongelmitta, ja osa kiinteistöistä ja rakennuksista jouduttiin ongelmien takia jättämään siirron ulkopuolelle. Kiinteistöjen hallinnansiirrossa ei myöskään otettu kantaa Museoviraston vuosikymmeniä tekemään työhön muiden omistamilla kiinteistöillä sijaitsevilla kiinteillä muinaisjäännöskohteilla, joita Museovirasto on restauroinut ja korjannut sekä tehnyt yleisölle saavutettaviksi käyntikohteiksi muinaismuistolain suomilla valtuuksilla. Tässä diplomityössä pääkysymykset liittyvät omistuksen ja vastuunjaon epäselvyyksiin muiden omistamilla kiinteitä muinaisjäännöksiä sisältävillä kohteilla, joissa Museovirasto on vuosikymmenien varrella toiminut. Lisäksi selvityksessä on kiinteistöjen hallinnansiirrossa mu-kana olleet kohteet, joissa ilmeni ongelmia. Selvitykseen otin 11 kohdetta ja kohdekokonaisuutta, joita ei käsitelty hallinnansiirrossa. Tutkin kohteita arkistotutkimusten ja haastattelujen avulla. Selvityksen perusteella kolmessa kohteessa on kohteiden käytöstä ja hoidosta voimassaoleva sopimus, jonka avulla kohteiden vastuita on jaettu. Muissa kohteissa sopimusta ei joko koskaan ole tehty tai se ei ole enää voimassa. Omistuksen osalta osa kohteista on selkeästi rakennuttamisen ja käyttö- ja hoito-sopimusten perusteella Museoviraston omistuksessa, osa mahdollisesti Museoviraston ja toi-sen valtion toimijan yhteisomistuksessa ja osa taas selvityksen mukaan hyvin vaikeasti määriteltävissä, johtuen kohteiden luonteesta kiinteinä muinaisjäännöksinä. Hallinnansiirrossa mukana olleista kohteista Pyhän Henrikin saarnahuoneen maapohja on selvityksen mukaan mahdollisesti saatavissa takaisin valtion omistukseen ilman maakauppoja. Jatkotoimenpiteinä työn pohjalta tulisi selvittää koko Museoviraston restaurointityön laajuus omistuksen ja vastuiden kannalta. Lisäksi diplomityö herättää kysymyksen valtion yleisestä vastuusta ja vastuun laajuudesta kiinteiden muinaisjäännösten kunnossapidossa, työstä, jota Museovirasto on tähän mennessä hoitanut. fi
dc.description.abstract The National Board of Antiquities transferred the possession of real estate assets, for which it was the administrative official, to Senaatti-kiinteistöt and Metsähallitus. At the same time, the National Board of Antiquities' own construction operations and care of archaeological sites were largely shut down. The transfer of possession didn't go entirely without problems, and part of the real estate as-sets and buildings had to be left outside the transfer. During the transfer, no note was taken of the all the repairs and restoration work, nor the improvements to accessibility done to the ancient monuments by the National Board of Antiquities according to the rights given to them by the Antiquities Act, even though they were owned by third parties. In this thesis, the main questions raised are connected to questions regarding the ownership and division of responsibilities on ancient monuments owned by third parties and on which the National Board of Antiquities has operated. In addition, the thesis presents information about the some problematic sites included in the transfer of possession. In addition 11 sites and site clusters were taken under examination for this thesis, which weren't covered by the transfer of possession. The sites were inspected using archive research and interviews. According to this research, three sites have active contracts in place, accord-ing to which the responsibilities have been divided. For the rest of the sites, a contract has either never been made or it has expired. Regarding ownership, some of the sites or construc-tions are clearly in the ownership of the National Board of Antiquities, some are in shared ownership between the National Board of Antiquities and on other state institution, and some are very difficult to define, based on the nature of the sites as ancient monuments. Of the sites included in the transfer of ownership, the ground of Saint Henrik's sermon room could possibly be reclaimed by the state without a separate land deal. In general, the extent of the restorations done by the National Board of Antiquities regarding ownership and re-sponsibilities should be assessed. In addition, the thesis raises the question about the state's general responsibilities regarding the maintenance of archaeological sites, which has thus far been taken care of by the National Board of Antiquities. en
dc.format.extent 79+5
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Museoviraston kiinteistöjen hallinnansiirto – kiinteistöt, rakennukset, rakennelmat ja kiinteät muinaisjäännökset fi
dc.title Transfer of possession for the real estate properties of National board of antiquities– real estates, buildings, constructions and ancient monuments en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword Museovirasto fi
dc.subject.keyword kiinteä muinaisjäännös fi
dc.subject.keyword muinaismuistolaki fi
dc.subject.keyword omistuksen määrittely fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201505132631
dc.programme.major Kiinteistötekniikka fi
dc.programme.mcode M3007 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Vitikainen, Arvo
dc.programme Kiinteistötalouden koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account