Vapaaehtoisen veroraportoinnin jalkautuminen Suomeen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Stenius, Sara
dc.date.accessioned 2015-05-06T11:43:08Z
dc.date.available 2015-05-06T11:43:08Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/15899
dc.description.abstract Tutkimus kartoittaa institutionaalisesta ympäristöstä kumpuavia vaikuttimia, jotka ovat saaneet vapaaehtoisen veroraportoinnin jalkautumaan Suomeen. Usein yritysten on nimittäin todettu vastustavan veroraportointivaateiden kasvattamista. Mielenkiinnon kohteiksi nousevatkin tutkimuksessa ne tekijät, jotka ovat kuitenkin saaneet pioneeriyritykset tuottamaan lakisääteiset vaateet ylittäviä raportteja niiden verojen maksusta ja hallinnoinnista Suomessa. Tutkielma on luonteeltaan kvalitatiivinen. Sen lähdeaineisto on kerätty teemahaastatteluiden muodossa. Tämä lähdeaineisto muodostettiin aineistotriangulaation avulla: tutkimuksessa pääosaa näyttelevät yrityshaastattelut, joita täydennettiin sidosryhmähaastatteluilla. Saturaation perusperiaatetta seuraten tutkielmaan haastateltiin yhteensä seitsemää yritysedustajaa ja neljää sidosryhmäasiantuntijaa. Aineisto analysoitiin teorialähtöisesti; analysoinnin punaisena lankana kulki tutkielmassa käytetty viitekehys - Oliverin (1991) tunnistamat viisi yritysten strategiseen käyttäytymiseen kytköksissä olevaa institutionaalista vaikutinta. Haastatteluiden toteuttamisen ja litteroimisen jälkeen aineisto luokiteltiin ja analysoitiin samaa viitekehystä seuraten sekä peilaamalla tuloksia tutkielmassa esiteltyyn muuhun teoria-aineistoon. Tutkimus on ensimmäinen kartoitus aiheesta ja luo tätä kautta uutta tietämystä vapaaehtoisesta veroraportoinnista. Selvityksen ainutlaatuisena, kantavana havaintona kulkeekin löydös siitä, että millään yksittäisellä vaikuttimella ei voida kokonaan selittää raportoinnin jalkautumista Suomeen. Päinvastoin tutkimuksessa erilaisten institutionaalisten vaikuttimien on huomattu samaan tapaan muodostaneen monimutkaisia vaikutussuhteita yritysten raportoimiseen, kuin mitä aikaisemmassa kirjallisuudessa on havaittu. Vapaaehtoinen veroraportointi leviää siten Suomeen seuraillen pitkälti yhteiskuntavastuuraportointia käsittelevässä kirjallisuudessa tunnistettuja vaikuttimia: vapaaehtoinen veroraportointi jalkautuu siihen kytkeytyvien taloudellisten ja legitiimisten hyötyjen, sisäisten ja ulkoisten toimijoiden, monimuotoisten vaateiden sekä mimeettisten, taloudellisten ja normatiivisten paineiden vauhdittamina. Sitä vastoin kontekstuaalisten erityispiirteiden ei todettu edistäneen raportoinnin jalkautumista merkittävissä määrin. fi
dc.format.extent 98
dc.language.iso fi en
dc.title Vapaaehtoisen veroraportoinnin jalkautuminen Suomeen fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.contributor.department Department of Accounting en
dc.subject.keyword vapaaehtoinen veroraportointi
dc.subject.keyword innovaatioiden diffuusio
dc.subject.keyword institutionaalinen teoria
dc.subject.keyword resurssiriippuvuusteoria
dc.subject.keyword institutionaaliset vaikuttimet
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201505072567
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Accounting en
dc.programme.major Laskentatoimi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon laskentatoimi
dc.subject.helecon accounting
dc.subject.helecon innovaatiot
dc.subject.helecon innovations
dc.subject.helecon diffuusio
dc.subject.helecon diffusion
dc.subject.helecon verotus
dc.subject.helecon taxation
dc.subject.helecon raportit
dc.subject.helecon reports
dc.ethesisid 13917
dc.date.dateaccepted 2014-10-13
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account