Kaupunkiraidehankkeiden arviointimenetelmien kehittämistarpeet

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Silfverberg, Björn
dc.contributor.author Mirea, Jakob
dc.date.accessioned 2015-04-07T13:30:35Z
dc.date.available 2015-04-07T13:30:35Z
dc.date.issued 2015-03-23
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/15538
dc.description.abstract Suurten kaupunkiseutujen väestönkasvu vaatii maankäytön ja liikennejärjestelmän kehittämistä entistä tiiviimmiksi ja tehokkaammiksi ihmisten arjen toimintaympäristöiksi. Kaupunkiraidehankkeet luovat joukkoliikennejärjestelmään selkeän hierarkian ja tekevät siitä helposti hahmotettavan. Ne mahdollistavat tiiviimmän maankäytön ja edistävät yhdyskuntarakenteen eheytymistä. Lisäksi raideliikenteellä on käytännön kokemusten perusteella matkustajia houkutteleva vaikutus, mihin ei ole toistaiseksi löytynyt tyhjentävää tieteellistä selitystä. Kaikki kaupunkiraiteiden hyötyvaikutukset eivät tule riittävästi huomioon otetuksi hankkeiden kannattavuuden arvioinnissa. Tavoitteena oli tunnistaa hankkeen rahoituspäätöstä palvelevan vaikutusarvioinnin kehittämistarpeet kokonaisvaltaisesti. Tutkimuksessa kiinnitettiin huomiota etenkin seuraaviin vaikutuksiin: maankäyttö, laadukas kaupunkitila, imago ja yhteiskunnallinen hyväksyttävyys. Lisäksi tutkittiin, miten kaupunkiraidehankkeet toteuttavat väestönkasvun ja aluekehityksen strategisia tavoitteita. Kirjallisuusosassa selvitettiin aiemmissa tutkimuksissa tutkittuja hyötyjä ja lähestymistapoja hyötyjen arvottamiseen. Muun muassa matka-ajan muutokset, kiinteistöjen arvonnousu ja erilaiset verotulot voidaan arvioida rahassa. Myös agglomeraatioetuja voidaan arvioida osin määrällisesti. Aluerakenteellisia hyötyjä on sen sijaan onnistuttu kuvailemaan vain laadullisesti. Teoriapohjaa pyrittiin avaamaan käytännön tasolle ulkomaisten esimerkkitapausten avulla. Tutkimuksellinen aineisto kerättiin teemahaastatteluin. Tutkimusta varten haastateltiin 17:ää kuntien, valtion, suunnittelutoimistojen ja tutkimuslaitosten edustajaa. Haastatteluissa kävi ilmi, että virkamiehet kaipaavat eniten hankkeiden hyötyjen ja haittojen kuvaamista koko liikennejärjestelmän kannalta sekä vuositasolla. Lisäksi haastatellut korostivat strategisten tavoitteiden saavuttamisen merkitystä päätöksenteossa. Päätöksenteon avoimuus ja läpinäkyvyys ovat demokratian perusarvoja. Yksimielisyys vallitsi siitä, että raidehankkeiden aluerakenteelliset hyödyt ovat mittavat eikä niitä osata arvottaa riittävän hyvin nykyisillä menetelmillä. Liikennejärjestelmän rahoituspohjaa ja taloudellisia ohjauskeinoja tulisi kehittää ”hyötyjä maksaa -periaatteella”. Kaupunkiraidehankkeiden arviointimenetelmiä tulisi tarkentaa maankäytön kehittämisestä, joukkoliikenteen palvelutason paranemisesta sekä eheämmän ja laadukkaamman kaupunkitilan rakentamisesta syntyvien vaikutusten osalta. Hankearvioinnin läpinäkyvyyttä ja arviointiin osallistuvien tahojen vuorovaikutusta tulisi edelleen kehittää. fi
dc.description.abstract The population growth in cities challenges the development of urban environments to suit people’s everyday needs. Densification of land use comes with a demand for efficient transport solutions. Urban rail fulfills part of this demand and partially prevents urban sprawl. Rail lines are easily recognizable to passengers making them the cornerstone of the public transport system. In traffic forecasts a rail factor is used to model the attractiveness of urban rail more realistically. However, scientific background for the use of this variable is tenuous. Nonetheless, there is a lot more to benefits from urban rail projects, as what traditional evaluation techniques imply. The goal of this master’s thesis was to comprehensively identify shortcomings of evaluation techniques for urban rail projects. The focus was laid on informing political decisions. Issues addressed in this paper are especially land use, urban space, image questions and public acceptability. Moreover, research was carried out on how urban rail projects can contribute to the fulfillment of strategic goals associated with the accommodation of population growth and general spatial development. The literature review proofed the existence of monetization methods of travel time, of the upswing of real estate and of impacts on tax revenues. Agglomeration benefits also suit for monetization to a limited extent. On the other hand, impacts on the urban structure are almost impossible to monetize. The theoretical background of none-evaluated benefits was exemplified by projects from Norway, Denmark and Sweden. The research material was acquired through interviews. A survey covered 17 participants who worked in various positions in the government, planning offices and research institutes. Governmental representatives raised the need for comprehensive evaluation techniques from a transport system perspective as well as on an annual basis. Decision makers focus on strategic goals, they added. Political decisions need to be transparent and investment costs should be allocated in full to the expected beneficiaries. Benefits from rail projects related to spatial development are fundamental, but these are not properly taken into account in common project evaluations. The funding of the transport system and related economic support tools call for significant revision. In the future, more comprehensive evaluation methods need to be developed. Land use impacts, standard of service of public transport and improvement in public space are insufficiently evaluated at the moment. The evaluation process requires more transparency and participating parties are encouraged to interact more fruitfully. en
dc.format.extent 113+6
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Kaupunkiraidehankkeiden arviointimenetelmien kehittämistarpeet fi
dc.title The enhancement of evaluation techniques for urban rail projects en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword kannattavuuslaskelma fi
dc.subject.keyword kaupunkiraideliikenne fi
dc.subject.keyword kustannus-hyötyanalyysi fi
dc.subject.keyword yhdyskuntarakenne fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201504082202
dc.programme.major Liikenne- ja tietekniikka fi
dc.programme.mcode R3004 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Luttinen, Tapio
dc.programme Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan koulutusohjelma fi
dc.ethesisid Aalto 9256
dc.location P1


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account