Learning Centre

Challenges in building information modeling: Insights from a pioneering process development workshop in Finland

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Lehtinen, Teemu
dc.contributor.advisor Smeds, Matilda
dc.contributor.author Löfgren, Jenny
dc.date.accessioned 2015-04-07T13:30:04Z
dc.date.available 2015-04-07T13:30:04Z
dc.date.issued 2015-03-23
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/15535
dc.description.abstract The purpose of this thesis was firstly, to find the challenges related to BIM process, and secondly to find the solutions to the challenges. The solutions were found from multi-party agreements (MPAs), where building construction and the contract is designed in collaboration between the architect, the other designers, main contractor, and the owner. The contract model is based on the fact that the profits and risks during the process are allocated between the participants, which will motivate the team to pursue as effective cooperation as possible, to share information also about incomplete work, and thus to enhance understanding about different discipline’s work, challenges and the whole design and construction process. The subject is relevant, as the industry evolves so slowly even though there are solutions for the challenges. Building information modeling (BIM) refers to the process in which different disciplines are designing 3-4D designs within a construction project. It provides development opportunities when there is competence to utilize them. The model can be used for visualization for the owner and the authorities, and as a tool for the site workers in the constructing phase. The as-built model can also be used in the maintenance phase, as all the materials and particles used in the building are in the final model. The challenges found during this study were especially related to collaboration, coordination, contractual interests, and the lack of competence in both using the models, as well as modeling it-self. The results show that these challenges are not only related to BIM, but construction processes in general. Thus, it is important to emphasize all of the most obvious solutions available. This thesis provides for a basis for future research concentrating on operational challenges related to construction process. It also serves the field work, especially in the planning phase, when struggling with the challenges presented in this thesis. The empirical part of this thesis was based on a focus-group workshop arranged for the Finnish pioneers in BIM, from which the qualitative material was collected by observations and recordings. In the research, an initial theoretical framework is constructed from the BIM related challenges and MPA related solutions found in the literature, which are tested with the collected empirical data. The result is an enhanced constructed framework, which shows that the BIM related challenges can in fact be solved with implementing MPAs as well as the so called Last Planner® System. en
dc.description.abstract Tämän työn tarkoituksena oli löytää tietomallintamisprosessiin, käytäntöihin ja teknologioihin liittyviin haasteisiin ratkaisuja monen osapuolen välisestä sopimusmallista (MPA), missä rakentaminen ja sopimus suunnitellaan yhdessä arkkitehdin, muiden suunnittelijoiden, rakennuttajan sekä omistajan kesken. Sopimusmalli perustuu siihen, että sekä rakentamisprosessin aikana säästetyt varat, että siihen liittyvät riskit jaetaan edellä mainittujen osapuolten kesken, mikä motivoi jokaista tavoittelemaan mahdollisimman tehokasta yhteistyötä, jakamaan tietoa keskeneräisistäkin suunnitelmista, ja parantamaan siten ymmärrystä eri osapuolten työstä, haasteista ja koko suunnittelu- ja rakennusprosessista. Tutkimuksen aihe on relevantti, koska teollisuudenala kehittyy hitaasti siihen nähden, että löytyneisiin haasteisiin on olemassa ratkaisuja. Tietomallinnus (BIM) tarkoittaa eri suunnittelualojen toimesta tehtävää 3-4D – suunnitteluprosessia samassa rakennusprojektissa. Tietomallia voidaan hyödyntää omistajalle ja viranomaisille visualisoinnissa, työmaan työntekijöiden oppaana, ja nk. to-be – mallina - mitä on loppujen lopuksi rakennettu. Mallia voidaan tällöin hyödyntää myös ylläpitovaiheessa, kun kaikki olennainen on siihen mallinnettu. Tämän tutkimuksen puitteissa havaittuja haasteita ovat erityisesti yhteistyön optimoiminen ja koordinoiminen, sopimustekniikka, tiedon yhteensopivuus, sekä mallintamisen ja mallien käytön osaamisen puute. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että löydetyt haasteet eivät liity vain tietomallintamiseen, vaan rakennusprosesseihin yleensä. Niinpä on tärkeää korostaa kaikkia yleisimpiä, olemassa olevia ratkaisuja niihin. Tämä työ tarjoaa perustan tulevalle, rakennusalan operationaalisiin haasteisiin keskittyvälle tutkimukselle. Tämä palvelee myös kenttätyötä, erityisesti niissä suunnitteluvaiheen haasteissa, joita on esitelty tässä työssä. Työn empiirinen osa perustuu Suomen BIM pioneereille järjestettyyn fokusryhmä-workshoppiin, mistä laadullinen aineisto kerättiin havainnoimalla ja nauhoittamalla. Tutkimuksessa luodaan ensin teoreettinen viitekehys kirjallisuuskatsauksessa löydetyistä BIM:n haasteista ja ratkaisuista, jota testattiin empiriasta saamalla aineistolla. Työn tulos on testatusta aineistosta rakennettu paranneltu viitekehys, mistä nähdään, että tietomallinnukseen liittyviin haasteisiin voidaan löytää ratkaisu monen osapuolen välisestä sopimuksesta, sekä nk. Last Planner® Systeemistä, koordinaatiota optimoivasta työkalusta, mikä liitetään usein monen osapuolen väliseen sopimiseen. fi
dc.format.extent 76+12
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Challenges in building information modeling: Insights from a pioneering process development workshop in Finland en
dc.title Tietomallinnuksen haasteita: Näkemyksiä uraauurtavasta prosessinkehittämisen yhteistyöriihestä Suomessa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword building information modeling en
dc.subject.keyword collaboration en
dc.subject.keyword process development en
dc.subject.keyword coordination en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201504082199
dc.programme.major Teollisuustalous fi
dc.programme.mcode TU3001 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Smeds, Riitta
dc.programme Kiinteistötalouden koulutusohjelma fi
dc.ethesisid Aalto 9298
dc.location P1
local.aalto.openaccess yes
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 51039
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics