Valoisa asunto. Luonnonvalon hyödyntäminen suomalaisissa kerrostaloasunnoissa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Huttunen, Hannu
dc.contributor.author Vikberg, Hanna
dc.date.accessioned 2015-04-07T13:16:00Z
dc.date.available 2015-04-07T13:16:00Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/15528
dc.description.abstract Tutkin diplomityössäni luonnonvalon hyödyntämistä suomalaisissa kerrostaloasunnoissa, keskittyen pääosin asukkaan kannalta hyvään luonnonvalaistukseen mutta käsitellen myös luonnonvalaistuksen vaikutusta energiankulutukseen. Työn tavoitteena on esitellä luonnonvalaistuksen ja suomalaisten olosuhteiden lähtökohdat sekä antaa suunnittelijoille työ-kaluja parempaan luonnonvalaistukseen. Tarve tällaiselle tutkielmalle on ilmeinen, sillä suomalaista kirjallisuutta aiheesta ei juurikaan ole, vaikka kansainvälistä kirjallisuutta on paljon. Kansainvälinen kirjallisuus ei korvaa kotimaista, sillä luonnonvalaistus on hyvin riippuvainen maantieteellisestä sijainnista ja kulttuurista. Olen määritellyt hyvin luonnonvalaistun asunnon yhdeksän tavoitteen kautta, perustuen tutkimustietoon ihmisen valon tarpeista ja valon vaikutuksesta energiankulutukseen. Tutkimalla olemassa olevaa kansainvälistä kirjallisuutta ja Suomen valaistusolosuhteita olen pyrkinyt luomaan perusteet suomalaisen kerrostalon luonnonvalaistukselle. Työ on jaettu neljään osaan; ensimmäisessä osassa selvitän luonnonvalon perusteita, ihmisen valon tarvetta, valon vaikutusta tilaan ja suomalaisia olosuhteita. Toisessa osassa käsittelen miten kerrostalo tulisi suunnitella, jotta se täyttäisi mahdollisimman monta asettamastani yhdeksästä tavoitteesta. Aloitan käsittelemällä rakennuksen sijaintia, suuntausta ja muotoa. Viimeiseksi käsittelen ikkunoiden suunnittelua sekä aurinkosuojausta ja muita luonnonvalojärjestelmiä. Kolmannessa osassa tutkin luonnonvalon suhdetta energiankulutukseen ja viimeisessä osassa esittelen erilaisia suunnittelutyökaluja ja –ohjeita. Työni tuloksista ilmenee, miten tärkeää suunnittelijan on tuntea kohteen olosuhteet. Suomessa tämä tarkoittaa sitä, että rakennukset tulisi suunnitella pilvisen sään mukaan, jolloin taivaan hajavalo on tärkein valonlähteemme. Emme voi kopioida usein kansainvälisissä arkkitehtilehdissä esiintyviä vahvoja varjoja ja suoraa auringonvaloa, vaan valomme on pääosin pehmeää ja tasaista. Silloin kun aurinko paistaa kirkkaalta taivaalta Suomessa, sen sijainti on pääosin matalalla, jolloin valo voi tuottaa häikäisyä, mutta myös estyä matalankin ulkopuolisen esteen takia. Ulkopuolinen este estää myös voimakkaasti taivaan hajavaloon, jonka vuoksi sen arviointi on tärkeää. Varsinkin kaupunkisuunnittelussa tulisi ulkopuolinen este huomioida paremmin kuin mitä tänä päivänä tehdään. Työssäni olen kokeillut Anne Iversenin kehittämää metodia ja koen sen varteenotettavaksi vaihtoehdoksi ulkopuolisen esteen analysointiin suunniteltaessa kaupunkia. Käsittelen työssäni myös asunnon luonnonvalaistuksen arviointiin tarkoitettuja suunnittelutyökaluja ja peukalosääntöjä toivoen, että niiden käyttö yleistyisi suomalaisten suunnittelijoiden parissa. fi
dc.description.abstract My diploma thesis studies the utilisation of daylight in Finnish high-rise apartment buildings, focusing mainly on good daylighting from the perspective of the habitants, but also discussing the impact of daylight on a buildings energy use. The target is to introduce the main ideas of daylighting in the Finnish context, and to give planners tools for better daylighting. The need for such a study is obvious as there is almost no Finnish literature in the subject, even if there is a lot of international literature. The international literature cannot replace the national as daylighting is strongly dependent on the geographical location and culture. I have defined the well daylit apartment using nine targets based on research about the human need for light and the impacts of light on energy consumption. By studying the existing international literature and Finnish daylighting conditions, I have tried to establish the principles of daylighting in Finnish high-rise apartment buildings. The study is divided into four parts. In the first part, I discuss the basic principles of daylight, the human need for light, the impact of light on a space and the Finnish daylight conditions. In the second part, I focus on how the apartment building should be planned so that it attains as many of the nine goals I have set for a well daylighted apartment as possible. I start by discussing the location, direction and shape of the building. Finally, I discuss window planning, sun protection and other daylighting systems. In the third part, I study the relationship between daylight and the energy consumption of a building. In the fourth and final part, I discuss different planning tools and guides for architects who want to ensure good daylighting. The results of my study imply how important it is for a planner to know the specific conditions on site. In Finland, this means that we should plan buildings according to the overcast sky, which means that the scattered light from the sky is our main source of daylight. We cannot copy the strong shadows and direct sunlight often seen in international architecture magazines. Finnish daylight is soft and smooth, and when the sun shines from a clear sky, its position is mainly very low, which may cause glare and may also be obstructed by even low structures. External obstructions also have a huge impact on the scattered skylight and therefore the analysis of the external obstruction is important and should be considered more carefully than it currently is, especially in urban planning. I have tried the method developed by Anne Iversen, and consider it to be a good option for the analysis of external obstructions in the urban planning phase. I also discuss different planning tools and rules of thumb for daylighting, hoping their use would increase among Finnish planners. en
dc.format.extent 120+2
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Valoisa asunto. Luonnonvalon hyödyntäminen suomalaisissa kerrostaloasunnoissa fi
dc.title The luminous apartment. The utilisation of daylight in Finnish apartment buildings. en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Arkkitehtuurin laitos fi
dc.subject.keyword luonnonvalo fi
dc.subject.keyword päivänvalo fi
dc.subject.keyword valaistus fi
dc.subject.keyword kerrostalo fi
dc.subject.keyword asumisviihtyvyys fi
dc.subject.keyword energiankulutus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201504082192
dc.programme.major Arkkitehtuuri II fi
dc.programme.mcode A-52 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Huttunen, Hannu
dc.programme fi
dc.location P1 Ark A fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account