Learning Centre

Rakennusmateriaalien hiilijalanjäljen tietomallintaminen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Salmi, Kai
dc.contributor.author Liukka, Miika
dc.date.accessioned 2015-04-07T13:09:11Z
dc.date.available 2015-04-07T13:09:11Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/15506
dc.description.abstract Tässä diplomityössä tutkitaan rakennusmateriaalien hiilijalanjälkeä ja sen arviointia tietomallinnuksen keinoin. Työn tavoitteena on luoda työkaluja ja menetelmiä, joiden avulla arkkitehti voi saada tietoa suunnittelemansa rakennuksen hiilijalanjäljestä jatkuvasti suunnittelun aikana. Tarkoituksena on, että ympäristövaikutusten arviointi nähtäisiin saumattomana osana arkkitehdin suunnitteluprosessia eikä suunnittelutyöstä irrallisena laskentatyönä. Rakennuksen aiheuttamat ympäristövaikutukset ovat osa arkkitehtuuria siinä missä rakennuksen esteettiset ja toiminnalliset ominaisuudet. Työ on kirjallisuustutkimus, joka on jaettu neljään osaan. Ensimmäisessä osassa käsitellään rakennusten ympäristövaikutuksiin liittyvää aikaisempaa tutkimusta ja selvitetään elinkaariarviointiin ja hiilijalanjäljen laskentaan keskittyviä laskentamenetelmiä, standardeja ja ohjeita. Työn toisessa osassa esitellään lyhyesti ekologisen rakentamisen perinnettä, rakennusmateriaalien ympäristövaikutuksia sekä moderneja sovelluksia rakentamisesta, jossa on kiinnitetty huomiota rakennusmateriaalien hiilijalanjälkeen. Kolmannessa osassa hahmotellaan menetelmä, jolla tietomallinnettavan rakennuksen hiilijalanjälkeä voidaan arvioida laskennallisesti. Neljäs osa puolestaan on tapaustutkimus, jossa käsitellään todellista rakennuskohdetta ja sovelletaan tietomalliohjelmistossa käytettävää hiililaskuria kohteen rakennusmateriaalien hiilijalanjäljen arvioimiseen. Lopuksi tutkimuksen tuloksia arvioidaan ja verrataan aiemmin tehtyjen tutkimusten tuloksiin ja johtopäätöksiin. Tässä työssä toteutetaan tietomallinnusohjelmistoon integroitu hiilijalanjäljen laskentatyökalu, joka näyttää mallinnettavan rakennuksen hiilidioksidipäästöt jatkuvasti päivittyvänä tietona määräluetteloinnin ohessa. Työssä ei ole tarkoitus tuottaa tiukasti kaikki standardit ja määräykset täyttävää, tieteellisesti vertailukelpoista ympäristövaikutusdataa tai rakennuksen täydellistä elinkaariarviointia. Sen sijaan tavoitteena on tuottaa suuntaa antavia arvioita eri suunnitteluratkaisujen vaikutuksista rakennuksen hiilijalanjälkeen. Tutkimuksen tuloksista ilmenee, että rakennuksen hiilijalanjälkeä on mahdollista arvioida tietomallintamisen avulla. Vaikka tutkittua tietoa rakennusmateriaalien ympäristövaikutuksista on olemassa ja lisää tutkimusta tehdään koko ajan, hiilijalanjäljen arviointiin keskittyvien työkalujen kehitys on vielä puolitiessään. fi
dc.description.abstract This Master's Thesis deals with the carbon footprint of construction materials and the carbon footprint evaluation of buildings using Building Information Modeling. The purpose of this thesis is to create tools and means, with which an architect can evaluate the carbon footprint of a building during the design process. The goal is that the evaluation of the environmental impact of buildings would be seen as an elemental part of the architectural design process, rather than a calculation task separated from design. Environmental impact is an architectural issue just as well as the aesthetic and functional properties of a building. The thesis is a literature review divided into four parts. The first part concerns earlier research on the topic of the environmental impact of buildings, and presents existing calculation methods, standards, and guidelines regarding life cycle assessment and carbon footprint calculation. The second part of the thesis gives a short introduction to the tradition of ecological construction, environmental impact of various building materials, and modern applications of buildings that take the carbon footprint of construction materials into account. In the third part of the thesis a method is conceived, with which the carbon footprint of a building can be assessed computationally. The fourth part is a case study, in which the carbon footprint of a real-world building project is assessed using a carbon calculator within a BIM software. Finally the results of the study are reviewed and compared to earlier research results and conclusions. As a result of this thesis a carbon footprint calculator tool integrated into a BIM software product is designed. The tool displays the carbon emissions of a modeled building in real-time, alongside regular material takeoff schedules. The goal is not to produce standardized, scientifically solid environmental impact evaluation or a perfect life cycle assessment of a building. The purpose of this study is rather to produce approximate results on the impact of various design decisions on the carbon footprint of a building. The results of the thesis show, that it is possible to assess the carbon footprint of a building utilizing BIM software. Even though there is a lot of continuing research on the environmental impact of construction materials, the development of carbon footprint assessment tools is still in its infancy. en
dc.format.extent 70+25
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Rakennusmateriaalien hiilijalanjäljen tietomallintaminen fi
dc.title Modeling the carbon footprint of construction materials en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword rakentamisen ympäristövaikutukset fi
dc.subject.keyword elinkaariarviointi fi
dc.subject.keyword materiaalitehokkuus fi
dc.subject.keyword hiilijalanjälki fi
dc.subject.keyword tietomallinnus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201504082170
dc.programme.major Rakennusoppi fi
dc.programme.mcode A-9 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Hirsi, Hannu
dc.programme Arkkitehtuuri fi
dc.location P1 Ark A fi
local.aalto.openaccess yes
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 51194
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse