Yritysvastuu hankinnoissa riskienhallinnan näkökulmasta : Suomalaisten teollisuusyritysten hankinnat

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Loisamo, Riikka
dc.date.accessioned 2011-11-14T11:23:05Z
dc.date.available 2011-11-14T11:23:05Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/154
dc.description.abstract HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU TIIVISTELMÄ Laskentatoimen ja rahoituksen laitos 23.12.2008 Riikka Loisamo YRITYSVASTUU HANKINNOISSA RISKIENHALLINNAN NÄKÖKULMASTA – Suomalaisten teollisuusyritysten hankinnat Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää, kuinka esimerkkiyritykset suhtautuvat yritysvastuulliseen hankintaan ja mitä yritysvastuuriskejä yritysten hankintoihin liittyy. Tutkimus pyrki hahmottamaan, ovatko yritysvastuuriskit yritysten edustajien mielestä hallinnassa, ja millaisia käytäntöjä ja keinoja riskienhallinnassa hyödynnetään. Aiemmissa perusteollisuuden yrityksiä koskevissa tutkimuksissa on kiinnitetty huomiota lähinnä ympäristövastuukysymyksiin. Tässä tutkimuksessa erityisenä mielenkiinnon kohteena olivat sosiaaliseen vastuuseen liittyvät kysymykset. Tutkimusmenetelmät ja lähdeaineisto Tutkimuksen teoreettinen tausta koostuu monipuolisesta lähdekirjallisuudesta. Teoriaosuudessa käsitellään yritysvastuuseen ja riskienhallintaan liittyviä julkaisuja sekä hankintakirjallisuutta. Lähdekirjallisuuden perusteella laadittiin yritysten riskienhallintamalli. Tutkimusmenetelmänä oli tapaustutkimus. Aineiston triangulaatiolla pyrittiin parantamaan tutkimuksen laatua. Empiria-aineisto koottiin haastattelemalla neljän suomalaisen teollisuusyrityksen yritysvastuu-, riskienhallinta- ja hankintajohtajia. Lisäksi haastateltiin yhtä riippumatonta konsulttia ja hyödynnettiin yritysten kirjallisia hankintoja koskevia ohjeita ja menettelytapoja. Tutkimustulokset Tutkimus osoitti, että yritykset pitävät vastuullista hankintaa tavoittelemisen arvoisena ja tärkeänä. Yritykset kokivat, että maineriskin toteutuminen on todellinen uhka. Tutkimuksen esimerkkiyritykset olivat jo kehittäneet ympäristövastuutaan. Lähtökohtaisesti yritykset huomioivat toimintansa sosiaalisen vastuullisuuden vasta sitten, kun ympäristöasioiden koetaan olevan kunnossa. Sosiaalisten riskien hallinta ja valvonta koettiin haastavaksi. Hankintojen riskienhallinta on keskittynyt korostetusti toimittajavalintaan ja sen onnistumiseen. Avainsanat Yritysvastuu, sosiaalinen vastuu, hankinnat, riskienhallinta fi
dc.format.extent 136
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Yritysvastuu hankinnoissa riskienhallinnan näkökulmasta : Suomalaisten teollisuusyritysten hankinnat fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Accounting and Finance en
dc.contributor.department Laskentatoimen ja rahoituksen laitos fi
dc.subject.keyword yritysvastuu
dc.subject.keyword sosiaalinen vastuu
dc.subject.keyword hankinnat
dc.subject.keyword riskienhallinta
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201111151066
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Accounting en
dc.programme.major Laskentatoimi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon laskentatoimi
dc.subject.helecon accounting
dc.subject.helecon yhteiskuntavastuu
dc.subject.helecon corporate responsibility
dc.subject.helecon sosiaalinen vastuu
dc.subject.helecon social responsibility
dc.subject.helecon hankinnat
dc.subject.helecon purchasing
dc.subject.helecon riskienhallinta
dc.subject.helecon risk management
dc.subject.helecon teollisuus
dc.subject.helecon industry
dc.ethesisid 12022
dc.date.dateaccepted 2009-01-29
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account