Lähiesimiesten HR-osaamisen rakentuminen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Hanhinen, Susanna
dc.date.accessioned 2015-04-02T12:47:24Z
dc.date.available 2015-04-02T12:47:24Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/15486
dc.description.abstract Johtamistutkimus on nostanut esimiestyo?n yhdeksi ta?rkea?ksi tekija?ksi kun tarkastellaan sitoutumista, tyo?hyvinvointia ja tuloksellisuutta organisaatioissa (Ma?kela?, 2014; Vanhala 2013). Ta?ssa? tutkielmassa perehdyta?a?n siihen, miten la?hiesimiehet oppivat selviytyma?a?n henkilo?sto?johtamisen tehta?vista?a?n ja miten he rakentavat HR-osaamistaan hajautetun henkilo?sto?tyo?n kontekstissa. La?hestyn osaamisen rakentumista kokemuksellisen oppimisen na?ko?kulmasta. Kokemuksellinen oppiminen painottaa yksilo?n kokemusten ja havaintojen, mutta erityisesti niiden ka?sittelyssa? ka?ytetta?va?n reflektoinnin merkitysta? oppimisprosessissa. Tutkimuskohteena on la?hiesimiesten HR-osaaminen ja sen lisa?ksi tyo?ssa? perehdyta?a?n myo?s hajautetun henkilo?sto?tyo?n malliin, jonka puitteissa esimiehet tekeva?t tyo?ta?a?n ja oppivat. Empiirinen osuus toteutettiin haastattelemalla suomalaisen mediakonsernin Alma Media Oyj:n esimiehia? ja HR-ammattilaisia. Asiantuntijahaastattelut tarjosivat suunniteltua na?ko?kulmaa esimiesten HR-osaamiseen, kun taas la?hiesimiesten haastatteluilla pa?a?stiin tutkimaan koettua osaamisen rakentumista. Analysointi tapahtui kvalitatiivisen tutkimustavan mukaan teemoittelulla, luokittelulla, yhdistelylla? ja etsima?lla? yhteyksia? aineistosta. Tehtyjen teemahaastattelujen perusteella voidaan todeta, etta? HR-tyo?n hajauttaminen jatkuu yha? kohdeorganisaatiossa. Esimiesten odotetaan toimivan itsena?isesti monessa tilanteessa, mutta tarvittavaa tukea HR-toiminnosta on saatavilla eri muodoissa. Esimiesten HR-osaaminen karttuu suurimmaksi osaksi tilanteissa, jotka voidaan jakaa kolmeen tyyppiin: oma rooli, arkipa?iva? ja a?a?ritilanteet. Ensimma?inen merkitta?va? osaaminen liittyy esimiesten oman roolin rakentamiseen. Heida?n on opittava tuntemaan itsensa? ja alaisensa; ta?ma? osaaminen syntyy kokemusten kautta, itsena?isesti havainnoimalla, vastaanottamalla palautetta, reflektoimalla ja lopuksi sopeuttamalla omaa ka?ytta?ytymista?a?n. Henkilo?sto?tyo?n arki muodostuu suorituksen ohjaamisen ympa?rille sisa?lta?en pakollisia HR-prosesseja ja vapaaehtoisia ka?yta?nto?ja?. Arkiosaaminen on suunniteltua ja valmiiksi ohjeistettua, mista? johtuen esimiehilta? odotetaan pa?a?sa?a?nto?isesti itsena?ista? toteuttamista. Sen sijaan a?a?ritilanteiden hoitaminen tapahtuu yhdessa? HR-ammattilaisten kanssa, jolloin HR jakaa osaamistaan, toimii henkisena? tukena, reflektointiapuna ja lainopillisena selka?nojana. Tutkielma osoitti, etta? tyo?ssa? oppimista pidettiin ta?rkeimpa?na? osaamisen kartuttajana. Kuitenkin kokemuksellisen oppimisen mallin mukainen prosessi ja?i yksilo?n omaehtoisuuden varaan muissa kuin a?a?ritilanteiden hoidossa. Esimiehet toimivat siis usein ilman ohjausta sen suhteen mita? ja miten kokemuksistaan oppivat. fi
dc.format.extent 75
dc.language.iso fi en
dc.title Lähiesimiesten HR-osaamisen rakentuminen fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Johtamisen laitos fi
dc.contributor.department Department of Management Studies en
dc.subject.keyword henkilo?sto?tyo?n hajauttaminen
dc.subject.keyword HR-osaaminen
dc.subject.keyword esimiestyo?
dc.subject.keyword kokemuksellinen oppiminen
dc.subject.keyword tyo?ssa? oppiminen
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201504032141
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Organization and Management en
dc.programme.major Organisaatiot ja johtaminen fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon organisaatio
dc.subject.helecon organization
dc.subject.helecon johtaminen
dc.subject.helecon management
dc.subject.helecon esimiehet
dc.subject.helecon supervisors
dc.subject.helecon henkilöstöhallinto
dc.subject.helecon personnel management
dc.subject.helecon työ
dc.subject.helecon work
dc.subject.helecon oppiminen
dc.subject.helecon learning
dc.subject.helecon kokemus
dc.subject.helecon experience
dc.ethesisid 13896
dc.date.dateaccepted 2015-02-11
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account