Verosuunnittelu ja maantieteellisen tuloksen raportointi: Helsingin pörssiin listatuissa suomalaisissa yhtiöissä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Tamminen, Pepe
dc.date.accessioned 2015-04-02T12:47:20Z
dc.date.available 2015-04-02T12:47:20Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/15459
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, ovatko suomalaiset yhtiöt pyrkineet peittelemään harjoitettua verosuunnittelua niukan maantieteellisen raportoinnin avulla. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin, mitkä yrityskohtaiset ominaisuudet selittävät harjoitettua verosuunnittelua ja mitä verosuunnittelun välineitä suomalaiset yhtiöt hyödyntävät verosuunnittelussaan. Tutkittuja yrityskohtaisia ominaisuuksia olivat yhtiön koko, kansainvälisyys, velkaantuneisuus, omaisuuslajijakauma ja kannattavuus. Tutkimuksen kohteena olivat Helsingin pörssissä noteeratut suomalaiset yhtiöt vuosien 2006-2013 välisenä aikana. Tutkimuksen ulkopuolelle rajattiin rahoitus- ja pankkisektorin yritykset. Tutkimuksessa käytetty aineisto kerättiin Thompson One Bank Worldscope -tietokannasta ja yhtiöiden tilinpäätöksistä käsin. Tehtyjen eliminointien jälkeen tutkimuksen otoskooksi muodostui 511 yritysvuotta. Tutkimuksen päätestimenetelmänä käytettiin monimuuttujaregressioanalyysia. Regressioanalyyseistä saadut tulokset ovat heteroskedastisuuskorjattuja. Regressioanalyysin lisäksi hyödynnettiin myös muita tilastollisia menetelmiä, kuten kuvailevia tunnuslukuja ja korrelaatioanalyysiä. Tutkimustulosten mukaan suomalaiset yhtiöt eivät ole pyrkineet peittelemään verosuunnittelua maantieteellisen tilinpäätösinformaation avulla. Yrityskohtaisista ominaisuuksista erityisesti kannattavuudella havaittiin olevan merkitsevä positiivinen suhde aggressiiviseen verosuunnitteluun. Tulokset osoittivat myös, että suomalaiset yhtiöt ovat hyödyntäneet pääomaintensiteettiä verosuunnittelun välineenä. Velkaantuneisuuden osalta ei saatu vastaavaa näyttöä. Yrityskohtaisista ominaisuuksista yrityskoolla ja kansainvälisyydellä ei havaittu olevan vahvaa merkitsevää yhteyttä harjoitettuun verosuunnitteluun. fi
dc.format.extent 70
dc.language.iso fi en
dc.title Verosuunnittelu ja maantieteellisen tuloksen raportointi: Helsingin pörssiin listatuissa suomalaisissa yhtiöissä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.contributor.department Department of Accounting en
dc.subject.keyword verosuunnittelu
dc.subject.keyword veronkierto
dc.subject.keyword kirjanpitolaki
dc.subject.keyword elinkeinoverolaki
dc.subject.keyword segmenttiraportointi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201504032114
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Accounting en
dc.programme.major Laskentatoimi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon laskentatoimi
dc.subject.helecon accounting
dc.subject.helecon verotus
dc.subject.helecon taxation
dc.subject.helecon yritysverotus
dc.subject.helecon company taxation
dc.subject.helecon suunnittelu
dc.subject.helecon planning
dc.subject.helecon kirjanpito
dc.subject.helecon bookkeeping
dc.subject.helecon lainsäädäntö
dc.subject.helecon legislation
dc.subject.helecon vero-oikeus
dc.subject.helecon fiscal legislation
dc.subject.helecon yritysjuridiikka
dc.subject.helecon business law
dc.subject.helecon raportit
dc.subject.helecon reports
dc.subject.helecon pörssiyhtiöt
dc.subject.helecon exchange-listed companies
dc.ethesisid 13868
dc.date.dateaccepted 2014-12-02
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account