Intuition unleashed: on the application and development of intuition in the creative process

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Seitamaa-Hakkarainen, Pirita
dc.contributor.advisor Surel, Dominique
dc.contributor.author Raami, Asta
dc.date.accessioned 2015-03-06T10:00:28Z
dc.date.available 2015-03-06T10:00:28Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.isbn 978-952-60-6108-5 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-6107-8 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/15347
dc.description.abstract Intuition is often described as being one of the most important tools of creation among designers, artists and researchers. It is an integral part of human thinking and, together with reasoning faculties, it forms the basis of thinking. Even in everyday life all individuals need intuitive faculties, but in complex cognitive tasks, such as visioning, creating and problem solving, the role of intuition is fundamental. Even though intuition is superior to conscious reasoning in some specific situations, these different modes of thinking can often be best utilized when combined. Both reasoning and intuitive faculties need exercising and practice “in order to fully exploit their potential. However, formal education and even design studies are strongly based on the development of reasoning faculties and intuition is ignored, hence its potential is lost. Even if intuition is used, the argumentation has to be based on rationalization. This study concerns intuitive processing and the related pedagogy as researched through the experiences of designers and people frequently relying on their intuition. The data were collected from intuition coaching courses, interviews with designers and highly intuitive persons, and include my own experience as a teacher and a designer. The data include designers’ descriptions of their intuitive experiences, the ways that they understand and utilize intuition, as well as their thoughts on developing intuition further. The outcomes reveal that highly intuitive personal experiences are usually extremely meaningful to the person concerned and that they have an essential role when creating. Yet they are kept private due to the common tendency to hide and deny intuition. The outcomes suggest that bringing these experiences into consciousness, and especially sharing them with others, helps an individual to build a deeper understanding of the personal creative process. As a result, it also strengthens professional expertise and personal self-esteem. The data strongly support the current understanding that intuition is a continuum that can be developed. One of my main interests was researching if intuition can be developed with coaching, or even along the direction of an intentional tool. This means that intuition is not just random coincidence or emotion based on an arbitrary vibe. If using intuition as an intentional tool, its accuracy and reliability need to be examined. Even though these aspects are challenging to evaluate, the outcomes based on designers’ experiences suggest that there is the possibility of such an evaluation. Hence, I have collected and developed practical applications that may help in intuition development. en
dc.description.abstract Useat suunnittelijat, taiteilijat ja tutkijat kuvaavat intuition käytön olevan yksi tärkeimmistä luovan prosessin työvälineistään. Intuitio on erottamaton osa ihmisen ajattelua ja yhdessä rationaalisen ajattelun kanssa se muodostaa ajattelun perustan. Jokapäiväisessä elämässä ja arkitoiminnoissa kaikki ihmiset tarvitsevat näitä molempia ajattelun muotoja, mutta monimutkaisissa kognitiivisissa toiminnoissa kuten visioinnissa, luomisessa ja ongelmanratkaisussa intuition rooli korostuu. Tietyissä tilanteissa intuition on todettu tuottavan ylivertaisia tuloksia tietoiseen päättelyyn verrattuna, mutta usein parhaimmat tulokset syntyvät näitä kahta ajattelun muotoa yhdistämällä. Sekä intuitiivinen että rationaalinen ajattelu tarvitsevat harjoitusta, jotta niiden potentiaalia voi hyödyntää. Kuitenkin virallinen kouluopetus tähtää rationaalisen ajattelun kehittämiseen, samalla kun intuition harjoittaminen sivuutetaan ja sen potentiaali hukataan. Jos intuitiota käyttää, niin perustelut pitää pystyä esittämään tietoisen päättelyn tuloksina. Työni tavoitteena on ollut tutkia intuitiota ja sen kehittämistä suunnittelijoiden ja runsaasti intuitiota käyttävien henkilöiden kokemusten kautta. Aineisto on kerätty intuitiovalmennuksen kursseilta sekä suunnittelijoita että intuitiivisia ihmisiä haastattelemalla. Lisämateriaalina olen käyttänyt omia kokemuksiani opettajana ja suunnittelijana. Aineisto sisältää suunnittelijoiden kuvauksia heidän henkilökohtaisista intuition kokemuksistaan ja oman intuitionsa luonteesta sekä näkemyksiä oman intuition kehittämisestä. Tulosten mukaan erityislaatuiset ja hyvin henkilökohtaiset intuition kokemukset ovat erittäin merkityksellisiä kokijalleen ja niillä on tärkeä rooli luomisessa. Näitä kokemuksia ei yleensä jaeta muiden kanssa vaan ne pidetään yksityisenä tietona, sillä kulttuurissamme on varsin yleistä piilottaa ja kieltää intuition käyttö. Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että tuomalla nämä erityislaatuiset kokemukset osaksi tietoista ymmärrystä, ja erityisesti keskustelemalla ja jakamalla kokemuksia muiden kanssa, kokija voi rakentaa syvempää ymmärrystä omasta luovasta prosessistaan. Samalla vahvistuu myös oma ammatillinen asiantuntijuus ja itsetuntemus. Tutkimuksen tulokset vahvistavat vallitsevaa käsitystä intuitiosta jonkinlaisena kehitettävänä kykynä tai ominaisuutena. Yksi kiinnostukseni kohteista on ollut tutkia voiko intuitiota kehittää valmentamalla, ja voiko intuitiota käyttää tahdonvaraisena työkaluna, jolloin intuitio ei olisi vain sattumanvarainen tapahtuma tai tunnepohjaista toimintaa. Jos intuitiota käytetään tietoisena työkaluna, pitää intuition oikeellisuutta ja luotettavuutta pystyä arvioimaan. Vaikka näitä ominaisuuksia on hyvin vaikea arvioida, suunnittelijoiden kokemuksiin perustuvat tulokset viittaavat mahdollisuuteen intuitiivisen tiedon luotettavuuden arvioinnista. Näiden pohjalta olen koonnut yhteen ja kehittänyt käytännön applikaatioita, jotka voivat auttaa sekä intuition kehittämisessä että intuitiivisen tiedon luotettavuuden arvioimisessa. fi
dc.format.extent 220 + app 79
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 29/2015
dc.relation.haspart Raami, A. (2013) Experiences on Developing Intuitive Thinking among University- level Teachers (EKSIG 2013 Conference, DRS Design Research Society’s Special Interest Groups on Experiential Knowledge “Knowing Inside Out - experiential knowledge, expertise and connoisseurship”. UK, Loughborough University 4-5.7. 2013) 221.
dc.relation.haspart Raami, A., & Mielonen, S. (2011): Kokemuksia intuitiovalmennuksesta – Intuition implisiittisestä oppimisesta kohti tietoista kehittämistä. Aikuiskasvatus, 31(4), 167–174. (Experiences on Intuition Coaching – From Implicit Learning towards Intentional Development of Intuition) 235.
dc.relation.haspart Raami, A., Mielonen, S., & Keinanen, M. (2010). Designers’ Experiences of Intuition: Coaching Intuitive Skills as part of Creative Design Process. Melbourne, Cumulus Working Papers. Publication series G. Aalto University, School of Art and Design, 52-57 255.
dc.relation.haspart Mielonen, S., Raami, A., Keinanen, M., Rouhiainen, L. (2009): Designer’s Highly Personal Experiences of Intuition Modeling for Developing Intuition. IASDR Conference Electronic Proceedings. Seoul, South Korea 18-22 October 265.
dc.relation.haspart Raami, Asta; Celen, Riia, & Puntila, Paivi (2008). A case study of intuition and design: Building a tool for parents of premature babies and the nursing staff who care for them. In: Undisciplined! Design Research Society Conference 2008, Sheffield Hallam University, Sheffield, UK, 16-19 July 2008 277.
dc.subject.other Design en
dc.subject.other Education en
dc.title Intuition unleashed: on the application and development of intuition in the creative process en
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Median laitos fi
dc.contributor.department Department of Media en
dc.subject.keyword intuition en
dc.subject.keyword creativity en
dc.subject.keyword design en
dc.subject.keyword learning en
dc.subject.keyword experience en
dc.subject.keyword higher education en
dc.subject.keyword coaching en
dc.subject.keyword development en
dc.subject.keyword intuitio fi
dc.subject.keyword luovuus fi
dc.subject.keyword design fi
dc.subject.keyword oppiminen fi
dc.subject.keyword kokemus fi
dc.subject.keyword korkeakoulutus fi
dc.subject.keyword valmennus fi
dc.subject.keyword kehittäminen fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-6108-5
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Díaz-Kommonen, Lily, Prof., Aalto University, Department of Media, Finland en
dc.opn Burnette, Charles, Dr, FAIA, University of the Arts, USA
dc.opn Enkenberg, Jorma, Prof. emeritus, University of Eastern Finland, Finland
dc.contributor.lab Media Lab en
dc.contributor.lab Media Lab fi
dc.date.defence 2015-03-13


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse