Tietomallipohjainen LVI-suunnittelu avoimessa rakentamisessa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Laine, Tuomas
dc.contributor.author Puustinen, Joonas
dc.date.accessioned 2015-03-06T08:24:30Z
dc.date.available 2015-03-06T08:24:30Z
dc.date.issued 2015-02-23
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/15328
dc.description.abstract Avoimen rakentamisen periaate on jakaa rakennus päätöksenteon kannalta sopiviin osiin, joiden väliset riippuvuudet pyritään minimoimaan. Rakennus jaetaan elinkaariltaan erimittaisiin osiin, kiinteään perusosaan ja muuntuvaan tilaosaan. Jaon tavoitteena on muuntojoustavuuden lisääminen ja muutosten helpottaminen elinkaaren aikana tapahtuvien tarpeiden muutosten myötä. Rakennuksen suunnitteluvaiheessa voidaan varautua käyttöön, jota ei vielä tunneta tarkasti. Avoimen rakentamisen periaate soveltuu kaikkiin rakennushankkeen toteutusmuotoihin. Erityisen hyvin ajatus soveltuu kohteisiin, joissa käyttäjien toiminta muuttuu nopealla syklillä, eikä tulevaisuuden tarpeita voida määrittää tarkasti. Näin on toimitiloissa, kauppakeskuksissa ja sairaaloissa. Avoimessa rakentamisessa ei voida laatia toteutussuunnitelmatasoisia suunnitelmia urakkalaskentaa varten, jos tilojen käyttäjä ei ole tiedossa. Muuntuvista tilaosista laaditaan tilakonsepteja, jotka esittävät tila-alueen erilaisia käyttöratkaisuja. Kiinteän perusosan mitoitus perustuu muuntuvan osan tilakonseptien maksimiominaisuuksiin. Tilaosien suunnitelmat laaditaan ensikäytön mukaisiksi käyttäjäpäätösten jälkeen. Käyttäjät voivat vaikuttaa tilaratkaisuihin ja suunnitteluvaiheen hukka vähenee kun suunnitelmia ei laadita puutteellisilla lähtötiedoilla. Suunnittelu painottuu perinteistä enemmän alkuvaiheen suunnitteluun. Erityisen tärkeää suunnittelun alkuvaiheessa on määrittää toiminnat, joihin rakennuksen käytössä varaudutaan. Avoin rakentaminen mahdollistaa elinkaaren aikana joustavamman muuntumisen tilan käyttäjien tarpeisiin. Avoimessa rakentamisessa suunnittelutiedon hallinnan merkitys korostuu. Tietomallin-nustyökalut tarjoavat menetelmiä suunnittelutiedon hallintaan, päätöksenteon tueksi ja vaatimusten täyttämisen todentamiseksi. Ehdotussuunnitteluvaiheessa on tärkeää määrittää kiinteän ja muuntuvan osan rajapinta. Minkälaiselle tilan käytölle varaudutaan tulevaisuudessa ja millä tavoin käyttäjämuutos toteutetaan. Verkosto- ja laitemallinnus tulee tila-alueen osalta aloittaa mahdollisimman myöhäisessä vaiheessa. Yleissuunnitteluvaiheessa käytetään tilakonseptin mukaisia tilatyyppejä, jotka linkitetään arkkitehdin tilamalliin. Tilatyyppiin linkitettyä tietoa voidaan käyttää periaateratkaisuin tapahtuvissa hankinnoissa. Palvelualueiden ja vaatimusmallien luonti tietomallipohjaisesti mahdollistaa suunnittelutiedon nopean käsittelyn ja eri ratkaisujen vertailun havainnollisella tavalla. Tietoja voidaan hyödyntää myös olosuhdesimuloinnin lähtötietona, vaatimusten täyttymisen varmistamiseksi. Avoin rakentaminen ja tietomallinnushankkeet edellyttävät hyvää yhteistyötä ja kommunikointia osapuolten kesken. Yhteistoimintaan kannustavat sopimusmallit ja Lean construction periaatteiden soveltaminen voi parantaa hankkeiden toteutusta. fi
dc.description.abstract The principle of Open Building is to divide building into distinct levels of decision-making while minimizing interference and conflict between subsystems. Support level involves the parts of a building which are common to all users. Infill level offers flexible space to user. The aim of the division is to increase adaptability and enable the changes in the space usage during the building life cycle. In the building design phase it is possible to prepare for the usage that is not yet clearly defined. The principle of Open Building is suitable for all project delivery methods in construction. Especially in cases where user’s behaviour changes with a fast cycle or when future needs are not accurately known. This is common in business premises, shopping centres and hospitals. The principle of open building requires that implementation plans should not be too complete when the contractor is being chosen. The flexible infill part is described by concepts which illustrate the different kinds of usage solutions of the space. The support level accommodates and limits the lower infill level which in turn determines its requirements to the support level capacity. Plans are compiled only when the final users of the spaces in the building have committed. Thus users can affect to infill decisions and the wasted work during design phase is reduced because plans incomplete information. The early phase of design is emphasized. In early stages of the design phase it is particularly important to determine the activities to prepare for in the infill level. Finding of the study emphasised design data management in the design process. Build-ing information modelling tools provides methods for the design information management, supports decision making and verification of fulfilling the requirements. In con-ceptual design phase, it is important to determine the interface between fixed and variable parts. What kind of space usage is prepared in the future and how are the changes implemented? Network and device modelling should be started as late in the phase as possible. In the conceptual design phase infill level modelling should be based on service charts and requirement models. Service area charts and requirement models enable fast design data processing and comparison of different solutions in an illustrative way. The requirement model can also be used as input data to the simulations to ensure that design is accordance with requirements. The Open Building projects require good co-operation and communica-tion between the parties. Implementation of projects can be improved with integrated project delivery (IPD) and Lean construction principles. en
dc.format.extent 88+5
dc.language.iso fi en
dc.title Tietomallipohjainen LVI-suunnittelu avoimessa rakentamisessa fi
dc.title BIM-based HVAC design in open building en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword avoin rakentaminen fi
dc.subject.keyword tietomallinnus fi
dc.subject.keyword LVI-suunnittelu fi
dc.subject.keyword suunnitteluprosessi fi
dc.subject.keyword lean construction fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201503062011
dc.programme.major LVI-tekniikka fi
dc.programme.mcode K3008 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Kosonen, Risto
dc.programme Energia- ja LVI-tekniikan koulutusohjelma fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account