Learning Centre

Energy efficient university campuses: Influencing end-user behavior and end-user contribution to energy conservation

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Huuskonen, Arto
dc.contributor.author Grotell, Sara
dc.date.accessioned 2015-03-06T08:19:54Z
dc.date.available 2015-03-06T08:19:54Z
dc.date.issued 2015-02-23
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/15312
dc.description.abstract Environmental issues are constantly growing in importance and will most likely continue to do so due to increasing societal emphasis on reducing negative environmental effects. Environmental issues are important to society as a whole, as well as organizations and consumers. The built environment is the largest contributor to the negative environmental load. Finland is in many aspects a leader internationally when considering energy efficiency, especially when considering building services. However, the effect of building users and their activities have not been as widely studied as the technological aspects of energy efficiency. There seems to be a research gap when considering the psychological foundations of selecting intervention methods and trying to apply the most suitable intervention method for specific types of building end-users. Since there already exists much knowledge on how to improve the energy efficiency of buildings through technological improvements, it would be important to gain more knowledge related to improving end-user behavior. The aim of this study is to identify methods for improving energy efficiency through behavioral change at university campuses. In addition, the users’ effect on building energy efficiency and the factors affecting behavior are investigated through a literature review. The focus of the literature review is on examining different intervention methods and different aspects of improving the energy efficiency of buildings. The empirical study is based on a survey research design conducted at the University of Helsinki's Viikki campus and responses from a total of 196 building users in three buildings were obtained. The data is analyzed using three methods: correlation, factor and regression analyses. The potential energy saving in this case is situated somewhere between 0-20% depending on the success of the interventions. This is based on results of previous interventions and their reduction in energy consumption. The findings of the study suggest that there are some variables that can help determine the most suitable intervention methods for building users. Community based social marketing, feedback and education were according to findings of this study the most suitable intervention methods for the University of Helsinki’s Viikki campus. This research has laid a foundation for the continued study of the subject. Additionally, this research revealed that there are many aspects related to this field of study that need to be expanded. en
dc.description.abstract Ympäristöön liittyvien tekijöiden merkitys kasvaa jatkuvasti ja tullee kasvamaan jatkossakin johtuen suuremmasta yhteiskunnallisesta painotuksesta negatiivisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Nämä tekijät ovat tärkeitä sekä organisaatioille että kuluttajille kokonaisuutta huomioitaessa. Rakennettu ympäristö on suurin ympäristöhaittojen aiheuttaja. Suomi on monesta näkökulmasta katsottuna kansainvälisesti energiatehokkuuden edelläkävijä, erityisesti rakennusteknisissä asioissa. Rakennusten käyttäjien ja heidän toimintansa vaikutuksia ei ole yhtä laajasti tutkittu kuin teknologian ja rakennustekniikan vaikutusta energiatehokkuuteen. Tämän tutkimuksen tarkoitus on löytää tapoja energiatehokkuuden parantamiseksi käyttäjien käyttäytymisen kautta yliopistokampuksilla. Käyttäjien vaikutusta rakennuksen energiatehokkuuteen ja tekijöitä jotka vaikuttavat heidän käyttäytymiseen on tutkittu aikaisemmin. Miten rakennukset, niiden käyttö ja käyttäjien toiminta vaikuttavat rakennuksen kokonaisenergiakulutukseen tullaan myös tässä työssä perehtymään. Tutkimuksen teoreettinen osa toteutetaan kirjallisuuskatsauksena. Kirjallisuuskatselmuksen tarkoitus on luoda teoreettinen viitekehys, joka muodostaa perustan empiiriselle tutkimukselle. Empiirinen osio perustuu kyselyyn joka jaettiin Helsingin Yliopiston Viikin kampuksen tilankäyttäjille. Kertynyt aineisto on analysoitu käyttäen kolmea analyysimenetelmää: korrelaatio-, faktori- ja regressioanalyysi. Tämän tutkimuksen mukaisen potentiaalisen energiasäästön taso on 0-20 % välillä riippuen intervention onnistumisesta. Tutkimuksen tuloksena löytyi muutama muuttuja joiden perusteella voidaan päätellä sopivimmat interventiometodit yliopistokampuksen tilankäyttäjille. Kuitenkin näyttää löytyvän tarvetta lisätutkimukselle, jossa huomioidaan psykoloogisia tekijöitä valittaessa interventiometodi ja valittaessa sopivin interventiometodi rakennusten erityyppisille käyttäjille. Tällä tutkimuksella on luotu perusta aiheen jatkotutkimuksille. Tutkimus paljasti monta tutkimuksen aiheeseen liittyvää tekijää jotka kaipaisivat lisätutkimusta. fi
dc.format.extent 57+9
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Energy efficient university campuses: Influencing end-user behavior and end-user contribution to energy conservation en
dc.title Energiatehokkaat yliopistokampukset: Käyttäjiin vaikuttaminen ja käyttäjien vaikutusmahdollisuudet fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword energy efficiency en
dc.subject.keyword end-user behavior en
dc.subject.keyword university campuses en
dc.subject.keyword interventions en
dc.subject.keyword environmental psychology en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201503061995
dc.programme.major Kiinteistöjohtaminen fi
dc.programme.mcode M3003 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Junnila, Seppo
dc.programme Kiinteistötalouden koulutusohjelma fi
local.aalto.openaccess yes
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 50679
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse