Dynamics of Hierarchical Market Allocation in Higher Education

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Jääskeläinen, Mikko
dc.contributor.author Savelainen, Terhi
dc.date.accessioned 2015-03-06T08:18:52Z
dc.date.available 2015-03-06T08:18:52Z
dc.date.issued 2015-02-25
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/15304
dc.description.abstract The goal of this thesis was to examine and deepen the understanding of the hierarchical structure of the market for higher education and its interaction with the allocation of resources within the market; more specifically the distribution of students and faculty members into institutes. The hierarchies are presumed to be formed based on audiences’ perceptions of status and reputation of the institutes. These concepts are often used as a proxy for quality, especially in environments of high uncertainty such as the educational context. The topic is approached through agent-based simulations, which is a useful methodology in theory development. To conduct the simulations, a model depicting the operation and dynamics of the market for higher education was developed based on theory. First a literary review was conducted on the general concepts of status and reputation along with the mechanisms inducing and enforcing the hierarchies. After this, a review of the literature on the characteristics of the market for higher education along with the manifestations and mechanisms of status and reputation on the market was executed. Based on these sections, the model depicting the operation of the market could be developed. Then the decision-making process of applicants into higher education was examined more thoroughly through a literature review, after which the process was formulated and embedded into the model. According to the simulations of the model, a hierarchy emerges on the market for higher education even when there are no initial differences between the institutes. It is the market mechanisms that induce differences between the institutes and widen the gaps between the organizations in the stratified market. Another finding of this study was contrary to common views on how the institutes in the top tier of the hierarchy are only able to maintain their position in the hierarchy if they are able to attract a multitude of applications compared to their admittance quotas, since selectivity is often associated with prestige. According to the results, it is not necessary for the top institutes to be highly popular to maintain their positions, as long as they are able to attract the applicants of a high ability level. A third contribution of this thesis enforces the proposition on how the status position of an organization has an effect on the impacts of changes to the underlying quality of their offering: The institutes in the top tier of the market are both able to achieve higher returns for quality increases as well as less vulnerable to the unfavorable effects of quality deterioration than their lower-status competitors. This mechanism further stabilizes the structure of the market. en
dc.description.abstract Tämän työn tavoitteena oli tutkia korkeakoulutusmarkkinan hierarkiaa ja sen vuorovaikutusta suhteellisten resurssien kohtaantumisen kanssa korkeakoulujen välillä. Markkinoiden hierarkian ajatellaan muodostuvan organisaatioiden maineen ja statuksen perusteella, jotka usein heijastelevat näkemyksiä organisaatioiden tarjonnan laadusta. Näitä attribuutteja käytetään päätöksenteossa varsinkin tilanteissa, joissa tarjonnan todellinen laatu on vaikeasti havaittavissa. Nämä laatusignaalit ovatkin erityisen tärkeitä korkeakoulutuksen kontekstissa, sillä koulutuksen laadun arviointi etukäteen on erittäin hankalaa. Työn aihetta tutkittiin agenttipohjaisten simulaatioiden avulla, mikä on hyvin soveltuva metodologia etenkin teorioiden kehittämiseen. Tutkimuksen toteuttamiseksi oli luotava malli, joka kuvaa koulutusmarkkinan toimintaa ja dynamiikkaa. Malli luotiin aiheeseen liittyvän kirjallisuuden pohjalta. Kirjallisuuskatsauksen ensimmäisessä osassa käsitellään maineen ja statuksen käsitteitä sekä mekanismeja, jotka muodostavat ja vahvistavat markkinoiden hierarkiaa. Toisessa osassa tutustutaan koulutusmarkkinan erityispiirteisiin sekä maineen ja statuksen sekä näihin liittyvien mekanismien ilmentymiin kyseisessä kontekstissa, minkä perusteella pystyttiin luomaan koulutusmarkkinan toimintaa kuvaava malli. Tämän jälkeen tehtiin vielä kirjallisuuskatsaus korkeakoulutukseen hakeutuvien opiskelijoiden päätöksentekoprosessista, minkä perusteella päätöksentekoprosessi formuloitiin ja upotettiin aiemmin luotuun malliin. Simulointien perusteella korkeakoulutusmarkkinalle muodostuu selkeä hierarkia, vaikkei tarjoajien välillä olisi alussa eroavaisuuksia. Sen sijaan markkinan mekanismit luovat tarjoajien välille eroja, jotka kasvavat kunnes systeemi stabiloituu. Toinen oleellinen löytö oli vastakkainen yleisten näkemysten kanssa siitä, kuinka statushierarkian huipulla olevien korkeakoulujen on houkuteltava moninkertaisesti enemmän hakijoita aloituspaikkoihin verrattuna, jotta nämä koulut pystyisivät säilyttämään statuksensa markkinalla. Tämä taas juontaa juurensa yleisestä assosiaatiosta statuksen ja selektiivisyyden välillä. Simulaatioiden perusteella vaikuttaa kuitenkin siltä, että korkean statuksen toimijoiden on houkuteltava hyvätasoisia hakijoita, mutta suuret hakijamäärät ja suosio eivät ole välttämättömiä menestyksen kannalta. Kolmas simulaatioiden tulos taas vahvistaa vallalla olevaa teoriaa siitä, kuinka korkean statuksen organisaatiot sekä saavat korkeampaa tuottoja laatuinvestoinneilleen että ovat vähemmän herkkiä laadun heikentymisen aiheuttamille huonoille vaikutuksille. Matalan statuksen toimijoille tilanne on päinvastainen: ne eivät pysty saamaan vastaavia tuottoja laadun parannuksille ja ovat myös haavoittuvaisempia laadun heikennysten vaikutuksille. Tämä mekanismi edelleen vahvistaa markkinan hierarkiaa. fi
dc.format.extent 64+2
dc.language.iso en en
dc.title Dynamics of Hierarchical Market Allocation in Higher Education en
dc.title Hierarkkisen markkina-allokaation dynamiikka korkeakoulutusmarkkinalla fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword higher education en
dc.subject.keyword market hierarchies en
dc.subject.keyword market allocation en
dc.subject.keyword simulation study en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201503061987
dc.programme.major Strateginen johtaminen fi
dc.programme.mcode IL3006 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Jääskeläinen, Mikko
dc.programme Tuotantotalouden koulutusohjelma fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account