Learning Centre

Sähkönkäytön kehittymisen skenariointi jakeluverkkoyhtiössä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Hyvärinen, Markku
dc.contributor.advisor Heine, Pirjo
dc.contributor.author Huikari, Tuukka
dc.date.accessioned 2015-02-20T12:49:18Z
dc.date.available 2015-02-20T12:49:18Z
dc.date.issued 2015-02-09
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/15218
dc.description.abstract Alueellisen sähkönkäytön pitkän aikavälin ennustaminen toimii perustana sähköverkon strategiselle suunnittelulle. Usean kymmenen vuoden päähän ulottuviin ennusteisiin sisältyy kuitenkin paljon epävarmuustekijöitä. Tässä työssä tutkittiin skenariointia menetelmänä epävarmuuksien huomioon ottamiseksi. Työssä tehtiin kirjallisuuskatsaus yleisimpiin skenariointimenetelmiin ja esiteltiin tarkemmin intuitiivisen logiikan menetelmä. Työssä rakennettiin työkalu alueellisten sähkönkäyttöskenaarioiden tekemiseksi Helsingin alueella. Työkalun avulla voidaan mallintaa ja havainnollistaa erilaisten rakentamisennusteiden ja ominaiskulutusten muutosten yhteisvaikutuksia sähkönkäytön kehittymiseen. Skenaarioiden lähtökohtana on alueiden nykyinen mitattu kulutus, joka saadaan summaamalla etäluettavilta mittareilta saatua tunneittaista mittausdataa. Tähän dataan voidaan yhdistää taustatietoja kuntarekisteristä, kaavoituksesta, asiakastietojärjestelmästä ja verkkotietojärjestelmästä, mikä mahdollistaa sähkönkäytön tarkemman analysoinnin. Työssä laadittiin intuitiivisen logiikan menetelmällä neljä skenaariota Helsingin alueellisen sähkönkäytön kehittymisestä. Näiden neljän skenaarion vaikutuksia alueelliseen sähkönkäyttöön analysoitiin kahdella demonstraatioalueella: Etu-Töölössä ja Aurinkolahdessa. Eri skenaarioiden mukaiset sähkönkäyttöennusteet eroavat toisistaan huomattavasti molemmilla alueilla. Työn tulokset osoittavat, että tulevaisuuden epävarmuuksia on syytä ottaa huomioon sähkönkäyttöennusteissa. Skenariointi vaikuttaa toimivalta menetelmältä epävarmuuksien analysoimiseksi. Intuitiivisen logiikan skenariointimenetelmä auttaa asiantuntijoita tunnistamaan suurimmat sähkönkäytön kehittymiseen vaikuttavat tekijät ja tekemään "mitä jos"-analyysejä erilaisista mahdollisista tulevaisuuksista. fi
dc.description.abstract Long term spatial electricity use forecasting acts as a foundation for strategic distribution system planning. There are, however, numerous uncertainty factors affecting long term forecasts. In this study, scenario planning was studied as a method for taking these uncertainties into account. A literature review was carried out of the most common scenario planning methods and the intuitive logics method was presented in more detail. A tool was developed in this study for creating spatial electricity use scenarios in the Helsinki area. The tool can be used to model and illustrate the effects of different construction forecasts and changes in nominal consumption. The scenarios are based on the current regional consumptions, which are aggregated from customer specific metered consumption data. This data can be combined with background information from the municipal register, zoning, the customer information system and the network information system which enables detailed analysis of spatial electricity use. In this study, four scenarios were constructed of the development of electricity use in Helsinki. The effects of these scenarios were analysed in two demonstration areas: Etu-Töölö and Aurinkolahti. In both areas, the electricity use differed noticeably between the different scenarios. The results of this study show that uncertainty factors should be taken into account in electricity use forecasting. Scenario planning appears to be a functional method in dealing with these uncertainties. The intuitive logics method helps experts to identify the main factors affecting electricity use and to construct "what if" analyses of the different possible futures. en
dc.format.extent 73 + 7
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Sähkönkäytön kehittymisen skenariointi jakeluverkkoyhtiössä fi
dc.title Forecasting the electricity use in a distribution company using scenario planning en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword sähkönkäyttöanalyysi fi
dc.subject.keyword sähkönkäyttöennuste fi
dc.subject.keyword skenariointi fi
dc.subject.keyword AMR fi
dc.subject.keyword simulointimenetelmä fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201502211921
dc.programme.major Sähköjärjestelmät fi
dc.programme.mcode S3015 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Lehtonen, Matti
dc.programme EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka fi
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 50652
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse