Measurement and Prediction of the Spatial Decay of Speech in Open-Plan Offices

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Hongisto, Valtteri, Adj. Prof., Finnish Institute of Occupational Health, Finland
dc.contributor.author Keränen, Jukka
dc.date.accessioned 2015-02-19T10:00:17Z
dc.date.available 2015-02-19T10:00:17Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.isbn 978-952-60-6089-7 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-6088-0 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/15207
dc.description.abstract This thesis consists of seven publications that presented results of room acoustic research studies. Room acoustic measurement and prediction methods for work spaces are studied. Measurements are made in industrial workrooms, open-plan offices and two significantly different laboratory spaces of Finnish Institute of Occupational Health, Turku. This thesis presents a new room acoustic measurement method for open-plan offices. The method is published in ISO 3382-3:2012 standard. The method is developed from a method originally used in room acoustic measurements of industrial workrooms. An omnidirectional loudspeaker and wide band noise signal are used to measure spatial decay of sound pressure level (SPL) of speech from one workstation to other workstations on a measurement line. SPL of masking sound and speech transmission index (STI) are also measured in the workstations. The measurement results are used to determine single-number quantities: spatial decay rate of the A-weighted SPL of speech, D_2,S, the A-weighted SPL of normal speech in the distance of 4 m from the speaker, L_p,A,S,4m, and distraction distance, r_D. Target values are determined for the single-number quantities. They are based on the distribution of measurement results in Finnish open-plan offices. Simple prediction models are developed for D_2,S and L_p,A,S,4m. The models are based on linear regression analysis of empirical data from 16 different open-plan offices. The effect of room acoustical changes on spatial decay of speech in open-plan offices can be estimated using these simple models. A procedure to calculate STI using the simple models and to determine r_D is described. The predicted single-number quantities are compared to measured quantities in 26 open-plan offices. The effect of room acoustic changes on STI and spatial decay of speech is studied in two series of laboratory experiments. The first study focuses on two adjacent workstations in a test room where all the walls are sound-absorbing. The effects of ceiling, floor and screen absorption, screen height, room height and masking sound level are investigated. The second study examines the effect of ceiling, wall and screen absorption, screen height and masking sound level on the A-weighted SPL of speech, the spatial decay rate of speech and STI in an open-plan office laboratory with 12 workstations. The laboratory experiments provide measured evidence on the effects that typical room acoustic changes cause to SPL of speech and STI in open-plan offices. The effect of ceiling, wall and screen absorption, screen height and SPL of masking sound are studied exhaustively. The results emphasize the importance of all-inclusive design of room acoustics in open-plan offices. en
dc.description.abstract Tämä väitöskirja koostuu 7 julkaisusta, jotka ovat valmistuneet työpaikkojen huoneakustiikkaa käsittelevien tutkimusten tuloksena. Työssä tutkitaan työtilojen akustiikan mittaus- ja mallinnustekniikoita. Mittauksia on tehty teollisuustiloissa, avotoimistotiloissa ja kahdessa huomattavasti erilaisessa laboratoriotilassa Työterveyslaitoksella Turussa. Väitöskirjassa esitetään avotoimistojen huoneakustiikan mittauksiin uusi menetelmä, joka on kehitetty aiemmin teollisuustiloissa käytetyn menetelmän pohjalta. Menetelmä on julkaistu kansainvälisessä standardissa ISO 3382-3:2012. Ympärisäteilevää pallokaiutinta ja kohinasignaalia käyttäen mitataan normaalin puheäänen äänitason leviämisvaimennus yksittäisestä työpisteestä muihin työpisteisiin tarkasteltavalla mittauslinjalla. Lisäksi näissä työpisteissä mitataan puhetta peittävän taustaäänen äänitaso ja puheensiirtoindeksi, STI. Mittaustuloksista määritetään yksilukuparametrit: puheen leviämisvaimennusaste, D_2,S, puheen äänitaso 4 m etäisyydellä puhujasta, L_p,A,S,4m, ja puheen häiritsevyyssäde, r_D. Yksilukuparametreille on laadittu tavoitearvot, jotka perustuvat useissa suomalaisissa avotoimistoissa saatuihin mittaustuloksiin. Kuudentoista erilaisen avotoimiston mittaustuloksia on käytetty aineistona yksinkertaisten empiiristen mallien kehittämisessä yksilukuparametreille D_2,S ja L_p,A,S,4m. Näillä malleilla voidaan helposti arvioida erilaisten huoneakustisten toimenpiteiden vaikutus puheen äänitason leviämiseen avotoimistossa. Mallien tuloksia käyttäen voidaan laskea STI muihin työpisteisiin kuuluvalle puheäänelle ja määrittää häiritsevyyssäde. Tässä väitöskirjassa mallien tuloksia on verrattu mittaustuloksiin 26 avotoimistossa. Kahdessa laboratoriokoesarjassa on tutkittu huoneakustisten muutosten vaikutuksia STI-arvoihin ja puheen äänitason vaimenemiseen. Ensimmäisessä koesarjassa tarkastellaan kahta vierekkäistä työpistettä tilanteessa, jossa ympäröivät seinät vaimentavat tehokkaasti ääniä. Tutkittavia asioita ovat katon, lattian ja työpisteiden välisen seinäkkeen absorptio-ominaisuudet, seinäkekorkeus ja huonekorkeus sekä peittoäänen voimakkuus. Toisessa koesarjassa on muunneltu 12 työpisteen avotoimistotilassa katon, seinien ja seinäkkeiden absorptio-ominaisuuksia, seinäkekorkeutta ja peittoäänen voimakkuutta. Laboratoriokokeet osoittavat selkeästi, mikä vaikutus tyypillisillä huoneakustisilla muutoksilla voi olla yksittäisestä työpisteestä kuuluvan puheen äänitasoon ja STI-arvoihin avotoimiston muissa työpisteissä. Katon, seinien ja seinäkkeiden absorption, seinäkekorkeuden ja peittoäänen voimakkuuden vaikutukset on tutkittu perin pohjin. Tulokset korostavat, että avotoimistojen suunnittelussa on samanaikaisesti hallittava kaikki huoneakustiikkaan vaikuttavat tekijät. fi
dc.format.extent 167
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 23/2015
dc.relation.haspart [Publication 1]: Keränen, Jukka; Airo, Erkko; Olkinuora, Pekka; Hongisto, Valtteri. Validity of ray-tracing method for the application of noise control in workplaces. Acta Acustica united with Acustica 89 (2003), 863-874.
dc.relation.haspart [Publication 2]: Keränen, Jukka; Hongisto, Valtteri. Comparison of simple room acoustic models used for industrial spaces. Acta Acustica united with Acustica 96 (2010), 179-194.
dc.relation.haspart [Publication 3]: Hongisto, Valtteri; Keränen, Jukka; Larm, Petra. Simple model for the acoustical design of open-plan offices. Acta Acustica united with Acustica 90 (2004), 481-495.
dc.relation.haspart [Publication 4]: Virjonen, Petra; Keränen, Jukka; Hongisto, Valtteri. Determination of acoustical conditions in open-plan offices: proposal for new measurement method and target values. Acta Acustica united with Acustica 95 (2009), 279-290.
dc.relation.haspart [Publication 5]: Keränen, Jukka; Hongisto, Valtteri. Prediction of the spatial decay of speech in open-plan offices. Applied Acoustics 74 (2013), 1315-1325. DOI: 10.1016/j.apacoust.2013.05.011
dc.relation.haspart [Publication 6]: Virjonen, Petra; Keränen, Jukka; Helenius, Riikka; Hakala, Jarkko; Hongisto, Valtteri. Speech privacy between neighboring workstations in an open office – a laboratory study. Acta Acustica united with Acustica 93 (2007), 771-782.
dc.relation.haspart [Publication 7]: Keränen, Jukka; Hongisto, Valtteri; Oliva, David; Hakala, Jarkko. The effect of different room acoustic elements on spatial decay of speech – a laboratory experiment. In: Brothánek, M. (ed.) Proceedings of Euronoise 2012, Prague, Czech Republic 10-13 June 2012. European Acoustics Association. 624-629.
dc.subject.other Acoustics en
dc.title Measurement and Prediction of the Spatial Decay of Speech in Open-Plan Offices en
dc.title Puheen vaimenemisen mittaaminen ja ennustaminen avotoimistoissa fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Electrical Engineering en
dc.contributor.department Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos fi
dc.contributor.department Department of Signal Processing and Acoustics en
dc.subject.keyword acoustics en
dc.subject.keyword room acoustics en
dc.subject.keyword akustiikka fi
dc.subject.keyword huoneakustiikka fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-6089-7
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Välimäki, Vesa, Prof., Aalto University, Department of Signal Processing and Acoustics, Finland
dc.opn Hodgson, Murray, Prof., University of British Columbia, Canada
dc.date.dateaccepted 2015-01-13
dc.rev Jeon, Jin Yong, Prof., Hanyang University, Korea
dc.rev Rindel, Jens Holger, Prof. em., Odeon A/S, Scion DTU, Denmark
dc.date.defence 2015-04-17


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account