Phase Equilibria of Heavy Oil Systems in Hydroprocesses: Experiments and Modeling

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Uusi-Kyyny, Petri, Dr., Aalto University, Department of Biotechnology and Chemical Technology, Finland
dc.contributor.author Saajanlehto, Meri
dc.date.accessioned 2015-02-17T10:00:22Z
dc.date.available 2015-02-17T10:00:22Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.isbn 978-952-60-6072-9 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-6071-2 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/15148
dc.description.abstract The objective of this thesis was to examine the phase equilibria of heavy oils. The main interest of the research was on hydrogen solubility in heavy oil systems. First, a novel apparatus and procedure were developed for phase equilibria measurements. Second, hydrogen solubility in heavy oil systems was measured at elevated temperatures and pressures. Finally, hydrogen solubility in heavy oils was predicted with the PC-SAFT equation of state and the heavy oil characterization method developed in this thesis. The work was conducted successfully. A continuous flow apparatus was first developed for vapor-liquid equilibria experiments and later the apparatus was modified for hydrogen solubility measurements. The apparatus and measurement methods were validated by measuring vapor pressures for pure components, bubble point pressures for an ethanol+water system and hydrogen solubility in toluene and in n-hexadecane and comparing the measurement results with literature values. The results proved that vapor-liquid and gas-liquid equilibria could be measured accurately with the continuous flow apparatus. The modified continuous flow apparatus was utilized for measuring hydrogen solubility in hydrocracked vacuum gas oil and mixtures of modified vacuum residue with toluene at elevated temperatures (498-596 K) and pressures (2-11 MPa). The experiments demonstrated that hydrogen solubility in heavy oil systems increased as the partial pressure of hydrogen were increased. In addition, the amount of toluene in the system was found to have a notable impact on hydrogen solubility. In the modeling part of this study, the target was to model hydrogen solubility in heavy oil systems with PC-SAFT. Due to the lack of a suitable heavy oil characterization method for PC-SAFT, such a method was developed in this thesis. In the method, binary interaction parameters for diphenylmethane+toluene and diphenylmethane+n-heptane pairs were utilized. These parameters were regressed against the experimental data measured in this work. The method was validated by predicting the densities and saturation pressures for selected heavy oil systems and comparing the predictions with experimental data. The method was found to model the properties of studied systems accurately. Finally, hydrogen solubility in heavy oil systems was modeled with PC-SAFT combined with the heavy oil characterization method that was developed and for comparison with the Peng-Robinson equation of state, Shaw's correlation and the Riazi and Roomi method. The study demonstrated that PC-SAFT and Shaw's correlation predicted hydrogen solubility in the studied systems superiorly and these models were the most accurate of the examined models. en
dc.description.abstract Tämän väitöskirjan tarkoituksena oli tutkia raskasöljyjen faasitasapainoja. Työn pääpaino oli vety+raskasöljy -systeemien tutkimisessa. Ensin työssä kehitettiin laite ja mittausmenetelmä faasitasapainomittauksiin. Seuraavaksi laitteistolla mitattiin vedyn liukoisuus raskasöljysysteemeihin korkeissa paineissa ja lämpötiloissa. Lopuksi työssä mallinnettiin vedyn liukoisuus raskasöljysysteemeihin PC-SAFT tilanyhtälöllä, mitä varten kehitettiin raskasöljyn karakterisointimenetelmä. Työn toteutus onnistui erinomaisesti. Työssä kehitettiin ensin jatkuvatoiminen virtauslaitteisto höyry-neste -tasapainomittauksia varten, ja työn edetessä laitteisto muokattiin sopivaksi kaasun liukoisuusmittauksiin. Laitteisto validoitiin mittaamalla puhtaiden komponenttien höyrynpaineita, etanoli+vesi -systeemin höyry-nestetasapainoja sekä vedyn liukoisuus tolueeniin ja n-heksadekaaniin. Vertailemalla mittaustuloksia kirjallisuusarvoihin voitiin todeta, että laitteistolla pystyttiin mittaamaan tarkasti edellä mainittuja faasitasapainoja. Modifioidulla jatkuvatoimisella virtauslaitteistolla mitattiin vedyn liukoisuus vetykrakattuun vakuumikaasuöljyyn sekä modifioidun pohjaöljyn ja tolueenin seoksiin. Mittaukset suoritettiin korkeissa lämpötiloissa (498-596 K)  ja paineissa (2-11 MPa). Tulokset osoittivat, että vedyn liukoisuus kasvaa vedyn osapainetta nostaessa. Lisäksi havaittiin, että tolueenin määrällä raskasöljysysteemissä on huomattava vaikutus vedyn liukoisuuteen. Tutkimuksen mallinnusosassa oli tarkoitus mallintaa vedyn liukoisuus raskasöljysysteemeihin PC-SAFT:lla. Koska sopivaa raskasöljyn karakterisointimenetelmää ei ollut olemassa PC-SAFT:lle, tässä työssä kehitettiin sellainen karakterisointimenetelmä. Kehitetyssä menetelmässä hyödynnettiin difenyylimetaani+tolueeni ja difenyylimetaani+n-heptaani parien vuorovaikutusparametreja, jotka saatiin määritettyä mitattujen höyry-nestetasapainojen avulla.  Kehitetty karakterisointimenetelmä validoitiin mallintamalla tiheyksiä ja kyllästymispaineita valituille raskasöljysysteemeille. Havaittiin, että menetelmä kuvasi tarkasti mallinnettuja ominaisuuksia. Lopuksi työssä ennustettiin vedyn liukoisuus raskasöljysysteemeihin PC-SAFT:lla hyödyntäen kehitettyä raskasöljyn karakterisointimenetelmää. Vertailun vuoksi vedyn liukoisuus mallinnettiin myös Peng-Robinson tilanyhtälöllä, Shaw:n kehittämällä korrelaatiolla sekä Riazin ja Roomin ehdottamalla metodilla. Mallinnustuloksista voitiin todeta, että PC-SAFT ja Shaw:n korrelaatio ennusti erinomaisesti vedyn liukoisuuden tutkittuihin raskasöljysysteemeihin. fi
dc.format.extent 84 + app. 46
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 17/2015
dc.relation.haspart [Publication 1]: Saajanlehto, Meri; Uusi-Kyyny, Petri; Haimi, Piia; Pakkanen, Minna; Alopaeus, Ville. (2013) A novel continuous flow apparatus with a video camera system for high pressure phase equilibrium measurements. Fluid Phase Equilibria, vol. 356, pp. 291-300. DOI: 10.1016/j.fluid.2013.07.001.
dc.relation.haspart [Publication 2]: Saajanlehto, Meri; Alopaeus, Ville. (2014) Heavy oil characterization method for PC-SAFT. Fuel, vol. 133, pp. 216-223. DOI: 10.1016/j.fuel.2014.05.020.
dc.relation.haspart [Publication 3]: Saajanlehto, Meri; Uusi-Kyyny, Petri; Alopaeus, Ville. (2014) A modified continuous flow apparatus for gas solubility measurements at high pressure and temperature with camera system. Fluid Phase Equilibria, vol. 382, pp. 150–157. DOI: 10.1016/j.fluid.2014.08.035.
dc.relation.haspart [Publication 4]: Saajanlehto, Meri; Uusi-Kyyny, Petri; Alopaeus, Ville. (2014) Hydrogen solubility in heavy oil systems: Experiments and modeling. Fuel, vol. 137, pp. 393-404. DOI: 10.1016/j.fuel.2014.08.015.
dc.subject.other Chemistry en
dc.title Phase Equilibria of Heavy Oil Systems in Hydroprocesses: Experiments and Modeling en
dc.title Raskasöljysysteemien faasitasapainot vetyprosesseissa: Mittauksia ja mallinnusta fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Kemian tekniikan korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Chemical Technology en
dc.contributor.department Biotekniikan ja kemian tekniikan laitos fi
dc.contributor.department Department of Biotechnology and Chemical Technology en
dc.subject.keyword heavy oil en
dc.subject.keyword experiments en
dc.subject.keyword continuous flow apparatus en
dc.subject.keyword vapor-liquid equilibrium en
dc.subject.keyword hydrogen solubility en
dc.subject.keyword modeling en
dc.subject.keyword characterization en
dc.subject.keyword PC-SAFT en
dc.subject.keyword raskasöljy fi
dc.subject.keyword mittaukset fi
dc.subject.keyword jatkuvatoiminen virtauslaitteisto fi
dc.subject.keyword höyry-neste tasapaino fi
dc.subject.keyword vedyn liukoisuus fi
dc.subject.keyword mallinnus fi
dc.subject.keyword karakterisointi fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-6072-9
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Alopaeus, Ville, Prof., Aalto University, Department of Biotechnology and Chemical Technology, Finland
dc.opn Riazi, M. R., Prof., Kuwait University, Kuwait
dc.date.dateaccepted 2014-12-09
dc.contributor.lab Research Group of Chemical Engineering en
dc.contributor.lab Kemian laitetekniikan tutkimusryhmä fi
dc.rev Oja, Vahur, Prof., Tallinn University of Technology, Estonia
dc.rev McCaffrey, William, Prof., University of Alberta, Canada
dc.date.defence 2015-03-13


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account