Tietomallipohjaisen tiesuunnitelman tarkastaminen ja hyväksyminen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Johansson, Jenna
dc.contributor.advisor Raitanen, Nina
dc.contributor.author Carlstedt, Maija
dc.date.accessioned 2015-01-30T10:03:03Z
dc.date.available 2015-01-30T10:03:03Z
dc.date.issued 2015-01-26
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/15092
dc.description.abstract Tässä diplomityössä selvitettiin, miten tiesuunnitelmaprosessia, inframallinnusta ja niiden ohjeistusta on kehitettävä, jotta maantielainmukainen tiesuunnitelma voidaan laatia, käsitellä ja hyväksyä mallipohjaisesti. Nykyistä tarkastus- ja hyväksymisprosessia ja sen vaatimia asiakirjoja sekä tiesuunnitelmavaiheen inframalliohjeita verrattiin toisiinsa ja selvitettiin, miten ne ottavat toisensa huomioon ja palvelevat siirtymistä tietomallipohjaiseen tiesuunnitelmaprosessiin. Lisäksi tietoa hankittiin haastattelemalla suunnitelman tarkastus- ja hyväksymisprosessiin osallistuvia osapuolia eli suunnitelmien teettäjiä, lausuntoja antavia tahoja sekä hyväksymispäätösten valmistelijaa ja tekijää. Haastatteluilla kerättiin tarkempaa tietoa siitä, miten tiesuunnitelman tarkastus- ja hyväksymisprosessi nykyään toimii, ja ajatuksia siitä, mitä mallipohjaisen prosessin kehittämisessä tulee ottaa huomioon etenkin tiesuunnitelman hallinnollisen käsittelyn näkökulmasta. Työn tuloksena koottiin luettelo asioista ja toimenpiteistä, jotka tulee ratkaista tai tehdä ennen kuin mallipohjaisten tiesuunnitelmien laatimiseen voidaan kokonaan siirtyä. Tiesuunnitelman maantielainmukaisen hyväksymiskäsittelyn asettamat vaatimukset mallille ja suunnitelman laatimisprosessille on lisättävä mallinnusohjeisiin. Samoin nykyisiä Liikenneviraston tiesuunnitelmien laatimiseen liittyviä ohjeita on päivitettävä mallinnuksen tuomien muutosten osalta. Mallipohjaisessa suunnittelussa tuotettavien suunnitelma-asiakirjojen muodosta tulee sopia. Mallin rakenteelle ja suunnitelma-aineiston kokoamiselle sekä mallipohjaisen suunnitelman tarkastamiselle on laadittava ohjeet. Malliin on luotava työkalut tarkastustyötä varten. Inframallin julkaisuun tarkoitetun verkkopalvelun ominaisuudet ja esitystapa on määritettävä. Viranomaisilta on edellytettävä sähköisten allekirjoitusten käyttöönottoa. Vaatimukset arkistoinnille tulee selvittää ja periaatteet sähköiselle arkistoinnille laatia. Vaikka lainsäädäntö ei näytä estävän sähköisen tiesuunnitelman laatimista ja käsittelyä, on oikeusministeriöltä hyvä pyytää asiasta lausuntoa. Hallinnollisen käsittelyn osalta huomiota on kiinnitettävä mallin sähköiseen nähtävilläoloon sekä muistutusten ja lausuntojen antamistapaan. Työn perusteella voidaan sanoa, että käytännöt ja toimintatavat sähköisen aineiston käsittelylle puuttuvat vielä. Tämän vuoksi ainakin tiesuunnitelman hallinnollinen käsittely edellyttää suunnitelmien tuottamista yhä paperisena. Mikään ei kuitenkaan estä kehittämästä tietomallipohjaisen tiesuunnitelman käsittely- ja hyväksymisprosessia ja arkistointia paperisen aineiston rinnalla. Piirustusten esitystavassa voidaan joustaa sisällöstä kuitenkaan tinkimättä ja käyttää resursseja sen sijaan enemmän laadukkaan inframallin tuottamiseksi. fi
dc.description.abstract In Finland, a final engineering plan of a road must be executed, audited and approved according to the Highway Act. The objective of this master’s thesis was to study how the information model-based planning process and guidelines for it must be developed to have conformance with the requirements of the planning codes. The present audit and approval process was compared with the current instructions for infrastructure modeling. The aim was to investigate how well they enable and help the transformation into a new information model-based road planning and design. Information was gathered also by interviewing authorities who participate in the planning process. Interviewees were involved in the procurement of the final road engineering plans, they were authorities giving the statements of the plans, authorities preparing and making the approval decision of plans and a lawyer from the Finnish Transport Agency. A goal for the interviews was to gather information about how present audit and approval process works and how the administrative processing of final road engineering plans has to be taken into account when developing the information model-based planning. As a result of the thesis, a list of actions was developed that need to be addressed before transformation to the information model-based planning can take place. The requirements of the statutory administrative process must be added to road modeling guidelines. The present road planning instructions must be updated regarding to changes which modeling brings to road planning. The form of different planning documents must be agreed. Instructions about the structure of the model, putting the data together in a model and auditing the model must be written. Model tools for auditing the plan need to be created. Facilities and representation of the online service for publishing the final road engineering plan model must be instructed. Authorities are provided to implement the electronic signature. Requirements for filing must be solved and principles for electronic filing done. Although the legislation does not seem to prevent electronic processing of a final road engineering plan, it is good to ask the ministry of justice for its opinion. From the standpoint of the administrative processing, notice must be taken to electronic public viewing and the way the statements are given. The practices for processing the information model-based final road engineering plans are still missing. Therefore, at least the administrative processing of the plan requires for now that plans are produced on paper. However, there is no obstacle to developing the information model-based plan processing and archiving beside paper. In this case, the representation requirements for paper drawings can stretch the rules without compromising the contents of the plan. Instead of, the resources can be used more in the infrastructure model and its quality. en
dc.format.extent 97+5
dc.language.iso fi en
dc.title Tietomallipohjaisen tiesuunnitelman tarkastaminen ja hyväksyminen fi
dc.title Audit and approval of an information model-based final road engineering plan en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword tiesuunnitelma fi
dc.subject.keyword inframalli fi
dc.subject.keyword maantielaki fi
dc.subject.keyword hallinnollinen käsittely fi
dc.subject.keyword hyväksymispäätös fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201501301814
dc.programme.major Liikenne- ja tietekniikka fi
dc.programme.mcode R3004 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Pellinen, Terhi
dc.programme Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan koulutusohjelma fi
dc.ethesisid Aalto 9285
dc.location P1


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account