Sähkömarkkinalain laatuvaatimusten edellyttämien investointien vaikutus verkonhaltijoiden talouteen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Hätönen, Mauri
dc.contributor.author Autio, Miikka
dc.date.accessioned 2015-01-30T10:02:35Z
dc.date.available 2015-01-30T10:02:35Z
dc.date.issued 2015-01-26
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/15089
dc.description.abstract Tässä diplomityössä tarkastellaan sähkömarkkinalain laatuvaatimusten edellyttämien investointien vaikutusta verkonhaltijoiden talouteen. Laatuvaatimuksilla viitataan uuden sähkömarkkinalain yhteyteen kirjattuja vaatimuksia toimitusvarmuudesta. Yleispätevän kuvan saamiseksi työssä tarkastellaan viittä eri toimintaympäristössä toimivaa verkonhaltijaa. Tilannetta tutkitaan mallintamalla jokaisen verkonhaltijan tilannetta vuoteen 2028 asti. Mallinnus toteutetaan kassavirtamallina, jonka lähtökohtana toimivat sähköverkkoregulaation viitekehys ja laatuvaatimusten täyttämiseksi luotu investointisuunnitelma. Mallia varten verkonhaltijoilta kerättiin lähtötietoina toteutuneita regulaation parametreja sekä arvioita toimintaympäristön kehittymisestä. Mallin lähtökohtana oli ajatus, etteivät sähköverkkoregulaation laskentaparametrit muutu merkittävästi tulevaisuudessa. Mallin tuloksia arvioidaan kahdessa eriävässä skenaariossa. Skenaarioiden avulla saadaan selvitettyä investointisuunnitelmien toteutettavuutta ja tarvittavia korotuksia kohtuullisessa tuottoasteessa verkonhaltijoittain. Työtä varten rakennetun mallin tulokset vaihtelivat merkittävästi verkonhaltijoiden kesken. Tarvittava kohtuullisen tuottoasteen korotus liikkui välillä 0 – 2,96 %. Suurin selittävä tekijä vaihtelun takana on merkittävästi poikkeavat toimintaympäristöt. Verkonhaltijoiden verkko-omaisuuden lähtötilanteella ei näyttänyt tutkimuksen mukaan olevan suurta mer-kitystä tarkastelussa. Kuitenkin verkko-omaisuuden kehittymisellä huomattiin olevan suora yhteys pitkäjänteiseen vakavaraisuuteen. Verkko-omaisuuden liian nopea kasvu ja nuortuminen tarkoittavat suuria ennenaikaisia investointeja sähköverkko-omaisuuteen, mikä osaltaan lisäsi investointien rahoitusvajetta. Tehdyn analyysin perusteella pääteltiin, ettei investointisuunnitelmien toteuttaminen nykyisen regulaatiomallin sallimilla tuotoilla ole mahdollista. Investointien maksajiksi päätyisivät osittain kuluttajat kohonneiden siirtohintojen muodossa. Tämä ei ole ollut tarkoituksena sähkömarkkinalakia uudistettaessa. fi
dc.description.abstract The purpose of this master’s thesis is to study (and analyze) the influence of the investments made in order to meet the quality requirements of the electricity market act to the economy of distribution network holders. Quality requirements refer to delivery reliability restrictions documented in the new electricity market act. In or-der to achieve universal picture of the situation, five different distribution network holders are analyzed. The situation is being studied by modelling the economy of each network holder till the year 2028 using a cash flow model. The model is based on assumptions of dis-tribution network regulation context and an investment plan made to achieve the quality requirements. Essential input informat was gathered from the network holders. The model supposes that the calculation parameters will not change substantially during the observation period. The results of the model are analyzed in two different scenarios which enlighten the feasibility of the investment plans. Results of the model vary remarkably between network holders. Required raise in the decent profitrate ranges between 0 – 2, 96 %. The major declarative factor is operational environment. The network property of network holders did not have any considerable significance with the outcome. However, the development of the network propery was directly linked to long term solvency. According to the study the investment plans are not feasible with current decent profitrates and in the given schedule. Consumers would end up paying part of the early investments in a form of transmissions fees, which was not the intenteion of the new electricity market act. en
dc.format.extent 7+89
dc.language.iso fi en
dc.title Sähkömarkkinalain laatuvaatimusten edellyttämien investointien vaikutus verkonhaltijoiden talouteen fi
dc.title Influence of the investments called for to meet the quality requirements of the electricity market act to the economy of distribution network holders en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword sähkömarkkinalaki fi
dc.subject.keyword sähköverkko fi
dc.subject.keyword regulaatio fi
dc.subject.keyword kassavirtamalli fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201501301811
dc.programme.major Energiatekniikka fi
dc.programme.mcode K3007 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Syri, Sanna
dc.programme Energia- ja LVI-tekniikan koulutusohjelma fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account