Learning Centre

Large-Scale Agile and Lean Transformation in a Globally Distributed Organization - Case Ericsson

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Paasivaara, Maria
dc.contributor.advisor Hallikainen, Minna
dc.contributor.author Behm, Benjamin
dc.date.accessioned 2015-01-21T07:12:49Z
dc.date.available 2015-01-21T07:12:49Z
dc.date.issued 2015-01-19
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14978
dc.description.abstract The interest in adopting Agile and Lean in large and geographically distributed organizations is increasing constantly. Organizations are seeking alternative ways of working to improve their ability to operate in a fast-paced market. However, several problems may emerge when Agile practices and Lean principles are adopted in a traditional organization. Despite the increasing interest, there are not much research on how Agile and Lean are implemented in large-scale and distributed organizations. Hence, the main goal of this thesis is to follow how a large, globally distributed and continuously growing product development organization at Ericsson adopted Agile practices and Lean principles. The research approach of this study was a qualitative single case study. Three sources of data were used to analyze the case organization. The results of this thesis encompass a set of challenges and success factors emerged from the transformation within the case organization. Additionally, the results illustrate the phases the organization has undergone during the transformation. During the transformation, the organization has introduced several changes including building a common backlog, implementing Agile practices at the team level, and building an active Agile and Lean mindset. However, the organization has faced several challenges which have been mainly related to lack of a process definition, weakly defined roles and responsibilities, lack of training and coaching, and change resistance. The success factors include, among others, setting up a new leadership team and an organization culture that empowers individuals. en
dc.description.abstract Kiinnostus ketterien ja Lean-menetelmien käyttöönottoon suurissa ja kansainvälisesti hajautetuissa organisaatioissa on tasaisessa kasvussa. Yritykset ovat etsimässä vaihtoehtoisia tapoja työskennellä, jotta ne voisivat parantaa kykyään toimia nopeasti muuttuvilla markkinoilla. Monia ongelmia kuitenkin esiintyy kun ketteriä käytäntöjä ja Lean periaatteita otetaan käyttöön perinteisissä yrityksissä. Kasvavasta kiinnostuksesta huolimatta, ketterien ja Lean-menetelmien käyttöönottoa suurenmittakaavan hajautetuissa organisaatioissa ei ole paljon tutkittu. Tästä syystä tämän työn tarkoituksena on seurata miten suuri, kansainvälisesti hajautettu ja kasvava tuotekehitysorganisaatio Ericssonilla ottaa käyttöön ketterät käytännöt ja Lean-periaatteet. Lähestymistapa tutkimukselle on kvalitatiivinen, yksittäinen tapaustutkimus. Esimerkkiorganisaation tutkimiseen on käytetty kolmea erillistä tietolähdettä. Työn tulokset sisältävät joukon haasteita ja menestystekijöitä, jotka esiintyivät muutoksen aikana esimerkkiorganisaatiossa. Tulokset esittävät myös vaiheet, jotka esimerkkiorganisaatio on käynyt läpi muutoksen aikana. Organisaatio on tehnyt monia muutoksia prosessin aikana, muun muassa ottanut käyttöön organisaation laajuisen kehitysjonon ja ketterät käytännöt tiimitasolla, sekä rakentanut aktiivista ajattelutapaa tukemaan ketteryyttä ja Lean’ä. Kaikesta huolimatta organisaatio on kohdannut huomattavia haasteita, jotka liittyvät pääasiassa puutteellisesti määriteltyyn prosessiin, heikosti määriteltyihin rooleihin ja vastuualueisiin, vähäiseen harjoitteluun ja koulutukseen, sekä muutosvastarintaan. Uusi johtajatiimi sekä yksilöitä kannustava organisaatiokulttuuri ovat osa muutoksen menestystekijöitä. fi
dc.format.extent 107 + 10
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Large-Scale Agile and Lean Transformation in a Globally Distributed Organization - Case Ericsson en
dc.title Laajamittainen muutos kohti ketteryyttä ja Leaniä kansainvälisesti hajautetussa organisaatiossa - tapaustutkimus Ericsson fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword agile en
dc.subject.keyword Lean en
dc.subject.keyword transformation en
dc.subject.keyword large-scale en
dc.subject.keyword global en
dc.subject.keyword case study en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201501221168
dc.programme.major Ohjelmistotuotanto ja -liiketoiminta fi
dc.programme.mcode T3003 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Lassenius, Casper
dc.programme Tietotekniikan koulutusohjelma fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_07333
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 50531
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics